Dni spirituality: hlavný predstavený ponúkol 7 blahoslavenstiev saleziánskej rodiny

(Turín, 15. januára 2019) – Účastníci Dní spirituality saleziánskej rodiny dostali od desiateho nástupcu dona Bosca sedem blahoslavenstiev. Don Ángel Fernández Artime ich predstavil na záver XXXVII. Dní spirituality, v nedeľu 13. januára v Turíne. Pri záverečnej svätej omši v Bazilike Márie Pomocnice vo Valdoccu bolo prítomných okrem 350 účastníkov aj 16 hlavných predstavených jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny.

Don Artime vo svojej homílii pri záverečnej bohoslužbe pripomenul tri základné prvky na ceste svätosti:- „z Božieho slova vieme, že neexistujú bariéry a múry, ktoré nás oddeľujú ´od druhého´. Niet takého toho ´my a oni´. Saleziánska rodina je svedectvom ako jednota prekonáva bariéry rozličnosti;“- „misionárskosť pomáha ísť ponad rozličnosť a prijať druhého. Svedectvo, ktoré žiadajú mladí, je svedectvo opravdivosti života;“- „komunita: ako don Bosco sa musíme otvárať pre komunitu, lebo to je vernosť Bohu a zdroj tej sily, ktorá nám umožní, po návrate domov, odovzdávať tieto posolstvá. Naši mladí nepotrebujú prázdne slová ale reálne svedectvo spoločenstva.“

Napokon, po svätej omši, v sále divadla, kde prebiehali XXXVII. Dni spirituality, predstavil hlavný predstavený ako nástupca dona Bosca a otec saleziánskej rodiny „Sedem blahoslavenstiev saleziánskej rodiny“, ktoré počas týchto dní vypracovali rôzne pracovné skupiny.

2019 01 15 ans dssr2

#SVÄTOSŤ JE AJ PRE TEBA. BLAHOSLAVENSTVÁ SALEZIÁNSKEJ RODINY

1. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá nachádza radosť v chudobe. Naplnená Božou milosťou bude konať zázraky medzi chudobnými a na okraj vyčlenenými mladými… Toto je svätosť!

2. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá miernosťou a láskou Dobrého Pastiera prijíma a sprevádza s láskavosťou mladých, vychovávajúc ich k dialógu a prijímaniu druhých… Toto je svätosť!

3. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá stoji pri druhých, lieči rany toho, kto trpí, vracia nádej tomu, kto ju stratil, a prináša radosť Vzkrieseného Krista… Toto je svätosť!

4. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá hladná a smädná po spravodlivosti sprevádza mladých pri uskutočňovaní ich projektu plného života v rodine, v práci, v politickom i sociálnom úsilí… Toto je svätosť!

5. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá prežíva skúsenosť milosrdenstva, otvára oči a srdce pre počúvanie, pre odpustenie, a stáva sa domom, ktorý prijíma… Toto je svätosť!

6. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá sa usiluje o autentickosť, bezúhonnosť a transparentnosť, hľadí ďalej než len na vonkajšok a rozpoznáva v každej osobe Božiu účinnú milosť… Toto je svätosť!

7. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá vychádzajúc z pravdy evanjelia, verná charizme dona Bosca, stáva sa kvasom nového ľudstva a s radosťou prijíma aj kríž pre Božie kráľovstvo… toto je svätosť!

Fotogaléria z Dní spirituality saleziánskej rodiny sa nachádza na Flickr účte agentúry ANS.

Ďalšie materiály z Dní spirituality sú k dispozícii na webstránke podujatia – http://salesianfamilydays.com .

Videá z priamych prenosov niektorých bodov programu sú k dispozícii na Facebook účte agentúry ANS.

2019 01 15 ans dssr1

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.