Dni spirituality: Svedectvo svätosti a svedectvo života

(Rím, Taliansko, 17. január 2016) – Dobrodružstvo Ducha pokračovalo v piatok poobede. Všeobecná atmosféra bola ešte pozítivnejšia a vítajúcejšia. Účastníci sa už medzi sebou poznajú, preto sú stretnutia srdečné. Rodinného ducha je cítiť viac a viac.

V piatok poobede hovoril šéfredaktor Bolletino Salesiano (talianske Don Bosco dnes, pozn. red.) don Bruno Ferrero o očarení a dobrodružstve Ducha v donovi Boscovi. Názov príhovoru znel: "Don Bosco: lekcie couchingu v živote". V súčasnej kultúre a tiež na univerzitách sa pojem coaching spája vo veľkej miere so vzdelávaním, tréningovými stratégiami a podobne. Don Ferrero sa pokúsil ukázať, že don Bosco bol výnimočným "coachom", s nezvyčajnou schopnosťou "dať život". S donom Boscom sa deti a mladí, ktorí boli zranení drsnou nestarostlivou spoločnosťou znova rozvíjali, našli silu, odvahu, nádej a radikálny optimizmus, ktorý pochádza z viery.

Po prestávke nasledovala panelová diskusia o vzoroch saleziánskej svätosti a obrovskej sile Ducha.

Profesorka Elizabeth Casadei, postulátorka kauzy blahorečenia blahoslaveného Alberta Marvelliho, hovorila o svedectve tohto mladého muža, ktorý zomrel vo veku len 28 rokov. Žil život zanieteného vychovávateľa, kompetentného inžiniera, v hlbokej láske k Bohu a ľuďom, dokonca dospel niekoľkokrát do bodu riskovania svojho života. "Nech môj život nikdy nie je ničím iným, ako skutkom lásky," napísal do svojho denníka.

Profesorka Maria Ludovica Zanet, ktorá je spolupracovníčkou hlavného postulátora saleziánskej rodiny, hovorila o živote ctihodného Božieho služobníka, dona Giuseppeho Quadria SDB. Bol to veľmi inteligentný mladý kňaz, ktorý napísal: "Svätý alebo nič! Svätec nemôže žiť polovičatý život, dávať niečo Bohu a nechávať si niečo pre seba. Teraz sa musím, a určite chcem, stať svätým. Nechcem zlyhať v Božom pláne pre mňa, byť svätým."

Ďalším rečníkom bol don Pierluigi Cameroni, postulátor saleziánskej kongregácie. Opísal nádherné dobrodružstvo Mamy Margity, v ktorej Duch našiel dušu plnú viery a materinské srdce, ktoré nepozná hraníc. "Boh bol stredom všetkých jej myšlienok." Cítila, že vždy žila v Božej prítomnosti a vyjadrila toto presvedčenie svojím známym výrokom "Boh ťa vidí". Don Bosco vždy pamätal na jej kázne. To, čo sa od nej naučil, zanechalo stopu na jeho výchovnom systéme a spiritualite.

Po večeri sa všetci účastníci presunuli do saleziánskeho domu Cinecittá, kde si pozreli predstavenie "Muzikál Don Bosco". Deň zakončilo večerné slovko hlavného predstaveného.

2016 01 17 ANS DSSR2

Moderátormi tretieho dňa (soboty) boli manželia Michal Hort, prezident Svetovej federácie exallievov dona Bosca a Martina Hortová. Don Fabio Pasqualetti viedol úvod, počas ktorého si pozreli video súhrn z predchádzajúceho dňa a maľby poľského umelca Pawla Kuczynskeho.

Deň začal svedectvom Rubena Escaribana Caro, saleziánskeho študenta teológie. Narodil sa do rodiny Svedkov Jehovových. V saleziánskom oratóriu našiel zmysel, smerovanie v živote a povolanie. Najdôležitejšie však bolo, že objavil otcovskú ruku Boha vo všetkých jeho skúsenostiach. Nemusíme hľadať Boha, je to On, kto nás hľadá.

Antonio Gimenez, exalliev a spolupracovník, riaditeľ veľkej školy v Španielsku, hovoril o svojej skúsenosti a ako stretol Boha prostredníctvom dona Bosca a Márie Pomocnice kresťanov. Odohral sa zvlášť dojemný moment, keď hovoril o hroznom utrpení, ktorému musela čeliť jeho rodina, keď nedávno zomrela jeho 35-ročná dcéra, matka dvoch malých detí.

Tretie svedectvo podala doktorka Emma Ciccarelli, spolupracovníčka a národná viceprezidentka Rodinného fóra. Vo svojom živote cítila špeciálne vedenie Ducha Svätého prostredníctvom komunity Dcér Márie Pomocnice kresťanov a tiež v jej bežnom živote s manželom a štyrmi deťmi.

2016 01 17 ANS DSSR

Po svedectvách nasledoval príhovor dona Rossana Salu SDB, profesora teológie. Logickými a presvedčivými argumentmi sa odvolával na štyri formy chudoby, o ktorých hovoril kardinál Kasper a ukázal, ako sa môžu stretnúť so štyrmi piliermi oratória podľa dona Bosca: pre chudobu tela je tu "dom, ktorý prijíma", pre kultúrnu chudobu "škola, ktorá pripravuje na život", pre chudobu vo vzťahoch "ihrisko, na ktorom mladí stretávajú priateľov a tešia sa", pre duchovnú chudobu "farnosť, ktorá evanjelizuje".

Poobedie začalo kreatívnym poňatím aktuálneho Roka milosrdenstva. Po prestávke nasledovala intenzívna práca v skupinách a omša, ktorej predsedal hlavný predstavený s homíliou dona Kanagu, regionála pre Južnú Áziu.

2016 01 17 ANS DSSR3

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.