Dom, ktorý si pamätá mladosť našich babičiek

Zakopaná Kopánka

Kopánka je okrajová štvrť Trnavy, ktorá bola v prvej polovici 20. storočia obývaná chudobnými robotníkmi. Vojnové roky túto biedu ešte prehĺbili, preto sestry už čoskoro po príchode z Talianska na Slovensko začali apoštolsky pracovať práve tu.

Dom na Krížovej 12 venovala Bratislavská župa 27.4.1944 saleziánom „na kultúrno-sociálne ciele na výchovu chudobnej robotníckej mládeže“. Dom bol v zlom stave a mesto oň nemalo záujem. Saleziáni darovali tento dom do užívania sestrám saleziánkam, ktoré sem 8.12.1945 presunuli svoju činnosť s chudobnými dievčatami štvrte. Dovtedy sestry na Kopánku dochádzali z mesta, od toho dňa už mali priestory aj na bývanie.

V roku 1950 bola činnosť sestier násilne prerušená komunistami. Budova bola saleziánkam vrátená až po 40 rokoch, v roku 1991 tu bol zriadený noviciát. Dnes tvorí komunitu 5 sestier, 3 postulantky a 3 aspirantky. Apoštolskej činnosti sa venujú v mládežníckom stredisku priamo v priestoroch domu, ale spolupracujú aj so saleziánmi, ktorí majú stredisko neďaleko. Mnohé deti, ktorým sa venujú, pochádzajú z neúplných rodín, zo sociálne slabého prostredia, majú poruchy učenia, ADHD ap..

Bez rekonštrukcie neprežijeme?

Našim cieľom je, aby bol dom na Krížovej 12 dôstojným domom prijatia, v ktorom každý nájde otvorené dvere. Preto by sme ho chceli postupne zrekonštruovať, aby bol:1. bezpečný a neohrozoval zdravie2. úsporný na energie, a tak ekonomicky výhodný3. estetický a útulný – vychovávajúci obyvateľov aj návštevníkov k jednoduchému životnému štýlu a zmyslu pre krásu (výchovné prostredie je jeden z dôležitých aspektov preventívneho výchovného systému)

Tento cieľ by sme chceli naplniť tým, že postupne- vymeníme okná za plastové,- odstránime vlhnutie domu tým, že ho podrežeme,- vymeníme elektrické vedenie v celom dome,- dom zateplíme a dáme urobiť novú fasádu.

Vieme, že výmena okien a zateplenie domu prinesú úsporu na energiách, ktorých platenie je v súčasnosti pre nás veľkým problémom. Zároveň je pre nás dôležité, aby náš dom neohrozoval zdravie obyvateľov a návštevníkov (staré elektrické vedenie, vlhkosť, chlad v zime).

Prečo nie sú peniaze

V dome sa priebežne urobilo viac menších opráv a vylepšení. Z prostriedkov, ktoré komunita má, však nedokáže uskutočniť väčšiu rekonštrukciu, ktorá by bola konečným riešením viacerých problémov (bezpečnosť, úspora energie,…).

Výchovno-vzdelávacia činnosť v dome je otvorená pre každého. Financovaná je z účastníckych a členských poplatkov detí, dotácie MŠVVaŠ SR, iných grantov a pod.. Tieto zdroje sa však nedajú použiť na rekonštrukciu.

Preto sa obraciame so žiadosťou o finančný príspevok na vás. Budeme rady, ak nám pomôžete uskutočniť aspoň niektorú z vyššie uvedených prác. Dom chceme naďalej využívať pre potreby formačnej komunity a miestnych mladých. Zároveň vás chceme ubezpečiť o tom, že na našich dobrodincov pamätáme v každodennej modlitbe.

PODPORTE NÁS TERAZ

 

Viac na: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.