Don Artime k jubileu ADMY: Prosme našu Matku o osobitné milosti

(Rím 18. apríla 2019) – Ku 150. výročiu založenia Združenia Márie Pomocnice (ADMA), desiaty nástupca dona Bosca a hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, publikoval svoje video-posolstvo. Podčiarkuje hodnotu eucharistie a zverenia sa Pomocnici v saleziánskej spiritualite.

Pozdrav posiela don Artime z Baziliky Božského Srdca v Ríme, spred oltára Panny Márie Pomocnice, a pripomína, ako na tomto mieste dostal don Bosco potvrdenie svojho naplneného poslania pod vedením a ochranou Panny Márie.Napokon hlavný predstavený oznamuje zverejnenie listu k jubileu a tiež upriamuje pozornosť aj na chystaný už VIII. Medzinárodný kongres Združenia Márie Pomocnice, ktorý sa bude konať v Buenos Aires od 7. do 10. novembra tohto roka.

Pod videom – v taliančine – sa nachádza slovenský prepis posolstva.

Prinášame slovenský prepis posolstva hlavného predstaveného:

Drahí moji brata a sestry v saleziánskej rodine po celom svete, srdečne vás pozdravujem v túto Kvetnú nedeľu z veľmi osobitného dôvodu.O štyri dni, na Zelený štvrtok, slávime 150. výročie založenia Združenia Márie Pomocnice, z iniciatívy dona Bosca.Samotný don Bosco oznamuje jeho založenie týmto spôsobom, ktorý prečítam:„V chráme venovanom Márii Pomocnici v Turíne a so schválením dôstojného turínskeho arcibiskupa, je kánonicky ustanovené združenie ctiteľov, ktorí chcú propagovať slávu Božej Matky Spasiteľa, aby si zaslúžili jej ochranu v živote a obzvlášť vo chvíli smrti. Ponúkajú sa dva osobitné prostriedky: rozširovať zbožnosť k najsvätejšej Panne a úctu k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti.“Toto zverejňuje don Bosco cez vydanie Katolíckeho čítania.Som naozaj rád a šťastný, že sa môžem podeliť o túto chvíľu. To, čo som vám práve čítal, je list, ktorý pripravujem na zvýraznenie týchto 150 rokov, a ktorý bude zverejnený pre celú našu drahú saleziánsku rodinu. Dnes vám chcem iba poslať pozdrav a povedať, že máme naozaj motív na radosť pri oslave o štyri dni v deň Zeleného štvrtka, isto pri slávení eucharistie, ďakovať Pánovi za túto prekrásnu vec Združenia Márie Pomocnice. V tom nám don Bosco pripomína, že veľmi dôležité je mať dva základy v našom kresťanskom živote: eucharistia, v ktorej sa Pán maximálne stáva blízkym v intímnom osobnom spoločenstve s každým z nás, a úcta k Márii Pomocnici – tej, ktorá urobila a stále robí všetko.Všetkým vám k tomuto blahoželám, špeciálne tým 800 skupinám, ktoré sú združené s prvou skupinou ADMY v Turíne. Je to prekrásna realita po celom svete, niekedy veľmi silná, inde zasa skôr slabšia alebo na začiatku. No my vieme, že to nie je voliteľné, nie je to indiferentné: úcta k Panne, k Márii Pomocnici, je podstatná pre našu charizmu ako to bolo podstatné aj v srdci dona Bosca. Napokon dodám, že sa stretneme na konci roka pri slávení Kongresu Márie Pomocnice, tentoraz v Buenos Aires. Bude tam predstavená postava Márie ako veriacej ženy, ktorá nás osvecuje a kráča s nami.Všetkým vám veľmi srdečný pozdrav, pozývam vás s veľkou vierou modliť sa jedni za druhých a prosiť našu Matku osobitné milosti pre celú saleziánsku rodinu, pre naše inštitúcie a skupiny, kongregácie a všetky naše komunity a pre všetky rodiny saleziánskeho sveta.Všetko najlepšie, krásne slávenie, šťastné výročie a dovidenia!

2019 04 18 ADMA Artime

Združenie Márie Pomocnice bolo založené 18. apríla 1869;dekrét o kánonickom zriadení vydal turínsky arcibiskup Mons. Alexander Ottaviani Riccardi; je to druhá skupina saleziánskej rodiny, ktorú založil don Bosco.

Dnes má 100 000 členov v 50 krajinách, v 800 miestnych skupinách.Prezidentom je Renato Valera a svetovým delegátom ADMY je don Pier Luigi Cameroni SDB.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.