Don Bosco mal svoj prameň v Kristovom Srdci, ktoré si uctieval

(Bratislava, 27. júna 2014) – Zakladateľ saleziánskej rodiny a výchovných diel pre mladých mal veľkú úctu k Božskému Srdcu. Hovorieval: „Tu sa získava pravá horlivosť, chcem povedať Božia láska, a nie iba pre seba, ale preto, aby sme ju prinášali ďalej a dali ju zakúsiť dušiam.“

Vo výchovnej praxi to pre dona Bosca znamenalo zdôrazňovanie častej spovede a svätého prijímania ako aj dennej účasti na svätej omši. Považoval tieto hodnoty za základné stĺpy výchovnej budovy a animácie v štýle preventívneho systému. On sám napísal: „Túto úctu si v jedinečnom rozmachu osvojujú tak klerici ako aj laici, pretože ona zodpovedá naliehavej potrebe srdca“.

V závere života prijal don Bosco žiadosť pápeža Leva XIII., aby dokončil Baziliku Božského Srdca v Ríme. Kostol začal stavať ešte pápež Pius IX. roku 1870, no dokončil ho roku 1887 don Bosco, s veľkou húževnatosťou a za nie malých obiet, iba niekoľko mesiacov pred svojou smrťou.

Prvý nástupca dona Bosca, dnes už blahoslavený Michal Rua, zasvätil Saleziánsku spoločnosť Božskému Srdcu 31. decembra 1899, a pri tej príležitosti rozposlal do všetkých saleziánskych domov inštrukciu o tejto úcte. Vyzdvihol najmä jej dôležitosť vo formačných domoch, obzvlášť v noviciátoch. Niekoľko dní pred smrťou, roku 1910, poprosil dona Francesca Cerrutiho, aby napísal modlitbu k Božskému Srdcu za nové duchovné povolania. Modlitbu potom schválil a vytlačenú si ju uchoval pod svojim vankúšom: „Ó, Najsvätejšie srdce Ježišovo, žeby si poslalo dobrých a hodných pracovníkov pre Saleziánsku spoločnosť a zachovalo ich v nej verných, prosíme, vypočuj nás!“

„V tejto slávnosti môžeme meditovať a modliť sa vychádzajú z úžasného obsahu 11. článku saleziánskych stanov: ´Saleziánsky duch má svoj vzor a prameň v samotnom Srdci Krista, Otcovho apoštola. Pri čítaní evanjelia sme zvlášť vnímaví na niektoré črty Pánovej osobnosti. Je to vďačnosť Otcovi za dar Božieho povolania pre všetkých ľudí; prednostná láska k malým a chudobným; horlivosť v kázaní, uzdravovaní a zachraňovaní, podnecovaná naliehavosťou blížiaceho sa Božieho kráľovstva; postoj Dobrého pastiera, ktorý si iných podmaňuje miernosťou a sebadarovaním; túžba zhromaždiť učeníkov v jednote bratského spoločenstva,´“ hovorí don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor Saleziánskej spoločnosti.

Podľa ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.