Don Chávez píše mladým o pápežovi Františkovi

(Turín, Taliansko, 31. januára 2014) – Aj tento rok sa prihovára nástupca dona Bosca mladým zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia. Tentoraz don Pascual Chávez, hlavný predstavený saleziánov, píše svoje posledné posolstvo v úlohe deviateho nástupcu sv. Jána Bosca. A mladým v úvode hovorí: „Chcel by som, aby tieto moje slová prenikli do vašich sŕdc. Rád by som vám povedal, že som vás mal stále rád a budem vás mať rád aj naďalej.“

Za tému posolstva si vybral „nový závan jari, dar Svätého Ducha“, ktorý má“ tvár a srdce pápeža Františka“. Don Chávez opisuje osobnosť súčasného pápeža slovami: „Je jemný, ale zároveň mužom-skalou, spoľahlivo zakorenený v bode, v ktorom sa spája celá jeho morálna sila, sloboda skutkov aj slov, spolu so žiariacim proroctvom.“

V posolstve rozvíja hlavný predstavený najmä myšlienku veľkého sna, ktorým tento pápež je – je snom o Cirkvi. Don Chávez potom nadviaže a hovorí o mnohých tvárach mladých, ktorých stretol a videl v nich „hľadanie a veľkú túžbu po šťastí, vyjadrené radosťou a sviatočnosťou“. „Vždy som vám ukazoval Cirkev ako miesto, ktoré Kristus vybral a ponúkol na stretnutie s ním a na počúvanie jeho slova. Práve jeho diskrétna prítomnosť stimuluje vašu slobodu vzdelávať myseľ, srdce i vôľu.“

Deviaty nástupca dona Bosca na záver svojho posledného posolstva mladým vyznáva: „Cítim, že slová dona Bosca môžu byť aj mojimi: „Aj posledný dych môjho života bude patriť vám, drahí mladí.“ Prosím aj vás o dar vašich modlitieb, aby som s vernosťou a láskou pokračoval v službe Cirkvi a saleziánskej rodine.“

Spracoval rhsdb- – – – -Celé posolstvo hlavného predstaveného saleziánov, dona Pascuala Cháveza, deviateho nástupcu dona Bosca

Posolstvo mladým zo SMH 2014Snívajte vo veľkom a nasledujte svoj sens radosťou, entuziazmom a presvedčením

 

Milovaní mladí,

obraciam sa na vás s mojím posledným posolstvom ako hlavný predstavený a neskrývam pred vami svoje dojatie. Chcel by som, aby tieto moje slová prenikli do vašich sŕdc. Rád by som vám povedal, že som vás mal stále rád a budem vás mať rád aj naďalej. Vy ste v centre môjho života, mojej modlitby a mojej práce. Ste mojou radosťou, prameňom inšpirácie a nádeje prítomnej i budúcej, ktorú mi Pán pripravuje.

Ďakujem za lásku, ktorú ste mi stále prejavovali, za vaše modlitby, ktoré ma podopierali v ťažkých chvíľach mojej delikátnej služby. V tejto chvíli vidím vaše tváre rozžiarené radosťou zo života a z viery, ale aj ustarostené z neistej budúcnosti. Prežíval som nádeje i bolesti, ktoré som videl vo vašich očiach. Počas dvanástich rokov môjho pekného povolania nástupcu dona Bosca sme spolu prežili nezabudnuteľné chvíle, akými boli Svetové dni mládeže v Sydney, Madride, Riu de Janeiro; rôzne stretnutia SMH v provinciách, stretnutia Confronto, Campo-Bosco na Colle don Bosco alebo inde. Bol to intenzívny čas Ducha, zážitky spoločenstva a saleziánskej spirituality, momenty zdieľania a bratstva, ktoré nám pomohli rásť v láske k Ježišovi, k Cirkvi a k donovi Boscovi.

Ďakujem, drahí mladí, za vašu prítomnosť, ktorá zjavuje Božiu lásku, za sviežosť a entuziazmus, ktoré ste prejavili počas týchto stretnutí, za radosť, ktorú ste dali môjmu srdcu. S otcovským srdcom vás budem mať naďalej rád, a preto vás chcem pozvať hľadieť s nádejou na vašu budúcnosť. Boh nás neopustí a dáva nám veľké znaky svojej lásky.

Pápež František, veľký znak Božej lásky pre svoju Cirkev

Zažívame veľkú radosť a obdiv mnohých, že dnes máme účasť na ohlásení novej jari Cirkvi a sveta. Proroci nešťastia, ktorí hovorili o zime Cirkvi, musia ešte raz uznať svoj omyl. Tento nový závan jari, dar Svätého Ducha, má tvár a srdce. Tvár a srdce pápeža Františka. Jeho pokorné, jednoduché a radostné vystupovanie poukazuje na jeho vnútorný život. Je to človek intenzívne zjednotený s centrom, okolo ktorého sa sústreďujú jeho gestá, postoje a myšlienky: Pán Ježiš, vnímaný vždy ako Slovo Boha dobroty, jemnosti a milosrdenstva.

Veľmi nás oslovuje osoba pápeža – je jemný, ale zároveň mužom-skalou, spoľahlivo zakorenený v bode, v ktorom sa spája celá jeho morálna sila, sloboda skutkov aj slov, spolu so žiariacim proroctvom. Zjednocujúci bod, okolo ktorého sa koncentruje celá jeho osoba, je zároveň veľkým snom aj projektom hlbokého nádychu.

Aký je to sen, ktorý zviedol pápeža Františka a je taký nákazlivý, že dokáže očariť toľkých mladých? Je to Cirkev oslobodená od duchovnej svetáckosti , od pokušenia uzavrieť sa do svojich inštitúcií, oslobodená od malomeštiackeho sklonu a od uzavretosti sa do seba samej, oslobodená predovšetkým od klerikalizmu a maskulinizmu. Cirkev vtelená do tohto sveta, ktorá žiari v najchudobnejších a trpiacich. Otvorený domov pre celé ľudstvo. V jeho srdci je veľká túžba po Cirkvi, ktorá prijíma všetkých, odhliadnuc od rozdielností kultúr, rás, tradícií a náboženského vyznania. Cirkev, ktorá vychádza do ulíc, aby evanjelizovala a slúžila, aby prišla až do geografických, kultúrnych a existenciálnych periférií. Chudobná Cirkev, ktorá privileguje chudobných a stáva sa ich hlasom, aby prekonala egoistickú indiferentnosť tých, ktorí majú viac a nevedia sa podeliť. Cirkev, ktorá bude dostatočne pozorná voči ženám, pretože bez nich sama riskuje svoju sterilitu.

Pápež František sa s autentickou horlivosťou venuje tomuto snu, ktorý nosí vo svojom srdci, a chce, aby všetci veriaci a špeciálne mladí žili rovnako intenzívne svoje misionárske nadšenie. Vy mladí ste neodmysliteľní a určujúci protagonisti tejto novej jari. Aby ste sa dostali z kultúry „odhadzovania“, ktorá vás odsúva do úzadia a paralyzuje vás tým, že vás necháva bez budúcnosti, musíte vo svojich srdciach zapáliť „oheň“ nového zanietenia, aby ste investovali svoju energiu a svoj život. Ide o angažovanie sa kvôli vznešeným a pozitívnym motívom s veľkou morálnou hodnotou, pre ktoré sa oplatí darovať život. Žiada vás o to pápež František, žiada vás o to don Bosco, žiadam vás o to ja cez toto moje posledné posolstvo. Je takým duchovným testamentom. Chráňte ho vo svojom srdci a realizujte ho v živote.

Vaša mladosť je dar, ktorý treba odovzdať druhým

V týchto rokoch som vás pozval, aby ste svoju mladosť prijali ako najcennejší dar a aby ste usmernili svoj život podľa projektu povolania. V mnohých tvárach, ktoré som stretol, som videl hľadanie a veľkú túžbu po šťastí, vyjadrené radosťou a sviatočnosťou. Kresťanská viera je odpoveďou na túto vašu túžbu, pretože je posolstvom radikálneho šťastia, prísľubom a odovzdaním „večného života“.Čerpať zo saleziánskej spirituality znamená preniknúť do samého srdca dona Bosca, kde povinnosť a radosť idú spolu, kde svätosť a veselosť tvoria neoddeliteľný dvojčlen. Už od začiatku mojej služby som vám navrhol cestu jednoduchej, radostnej a pokojnej svätosti. Saleziánska mládežnícka spiritualita vás chce priviesť k stretnutiu s Ježišom Kristom, aby ste s ním prehĺbili vzťah priateľstva a dôvery. Vždy som vám ukazoval Cirkev ako miesto, ktoré Kristus vybral a ponúkol na stretnutie s ním a na počúvanie jeho slova. Práve jeho diskrétna prítomnosť stimuluje vašu slobodu vzdelávať myseľ, srdce i vôľu. Jemu stačí čo len malý náznak dôvery na to, aby vám s toľkou nežnosťou povedal: „Poďte a zostaňte so mnou vy, ktorí ste smädní po šťastí a hladní po krásnych a skutočných veciach, čo dávajú rast životu. Poďte vy, ktorí ste unavení, znechutení, skľúčení. Vy, ktorí trpíte na tele i na duchu, v hĺbke svojho srdca.“Drahí mladí, počúvajte jeho slová, ktoré do vás pomaly vchádzajú ako útecha. V Eucharistii sa z nich stane krv, ktorá vám dá nový život, telo z vášho tela. Je to nový život, ktorý sa živí modlitbou, spoločenstvom a službou. Je to nový život vnímaný a žitý ako povolanie, poslanie, ako verná oddanosť a úplná disponovanosť pre druhých. Počúvajte výzvu pre celú Cirkev, ktorá vychádza z hĺbky duše pápeža Františka: „Vyjdime, vyjdime ponúknuť všetkým život Ježiša Krista!“ Môžeme sa vzpierať tomuto pozvaniu? Je to výzva, ktorá má všetku intenzitu a zápal „da mihi animas!“ dona Bosca. Tento výkrik musí otriasť vašou mladíckou veľkodušnosťou a musí vás pobádať, aby ste opustili bojazlivú vieru, nie dosť ochotnú, paralyzovanú strachom a málo inklinujúcu k vydávaniu svedectva.Ste povolaní žiť vieru, ktorá sa prejavuje ako proroctvo, ako istota, že ste tak milovaní Bohom, aby ste doňho mohli vložiť svoju jedinú istotu. V jeho mene môžete riskovať všetko bez toho, aby ste sa nechali niečím alebo niekým zastrašiť, bez toho, aby ste sa nechali ovplyvniť inými víziami sveta, bez toho, aby ste sa uspokojili s priemerným životom.Pozvanie pápeža Františka adresované vám mladým je, aby ste bez strachu išli slúžiť svetu a obohatili ho o dar Krista a evanjelia. Vám zveruje presvedčenie o skutočnej možnosti zmeniť svet, pretože zmŕtvychvstalý Ježiš je s nami každý deň až do konca časov a všetko robí novým: „Autentická viera v sebe vždy zahŕňa hlboké prianie zmeniť svet, odovzdať hodnoty a zanechať po sebe to najlepšie“ (EG, 183).

Najdrahší mladí,

lúčim sa s vami a zverujem vám tieto slová, ktoré vytryskujú z môjho otcovského srdca. Vždy som vás mal rád a v tejto láske budem pokračovať tým, že na vás budem po všetky dni pamätať v modlitbe pred mojím i vaším priateľom Ježišom. Cítim, že slová dona Bosca môžu byť aj mojimi: „Aj posledný dych môjho života bude patriť vám, drahí mladí.“ Prosím aj vás o dar vašich modlitieb, aby som s vernosťou a láskou pokračoval v službe Cirkvi a saleziánskej rodine.

Zverujem vás Panne Márii Pomocnici, Hviezde novej evanjelizácie, v ktorej sa vzor svätosti uskutočňuje dôsledne a v plnosti. Nech vás vždy, v každej chvíli vášho života s nehou sprevádza nebeská Matka. Nech vám pomáha vydať krásne svedectvo spoločenstva, služby, vrúcnej a veľkodušnej viery, spravodlivosti a lásky k chudobným, aby sa radosť evanjelia dostala k všetkým mladým a nech žiadnej periférii nechýba jeho svetlo.

Vždy vášdon Pascual Chávez V. SDBhlavný predstavený

Valdocco, 31. januára 2014

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.