Don Fabio Attard: Permanentná formácia nepadá zhora, ale rodí sa v synodálnosti

(Rím, 5. júna 2020) – „Je to pole pôsobnosti, ktoré si vyžaduje veľa reflexie a modlitby a tiež odhodlanie dobre premýšľať o už existujúcich príležitostiach, aby sme ponúkali návrhy, ktoré zodpovedajú potrebám tých, ktorí žiadajú o sprevádzanie a formáciu.“ Takto don Fabio Attard, ktorý bol dvanásť rokov hlavným radcom pre pastoráciu mládeže, zarámoval novú úlohu, ktorá mu bola zverená, a ktorá predtým neexistovala – byť zodpovedným za permanentnú formáciu saleziánov a laikov v Európe.

– Don Fabio, ako vznikla táto nová úloha, ktorá Vám bola zverená?

Na vysvetlenie je potrebné znova si prejsť cestu Kongregácie za ostatných 20 – 25 rokov. Už 24. generálna kapitula v roku 1996 s témou „Saleziáni a laici“ uvažovala nad výzvami a príležitosťami kongregácie v tomto období Cirkvi. Už vtedy sa zistilo, že v niekoľkých provinciách saleziáni a laici už kráčajú po spoločných cestách: v spoločnom poslaní, ale aj vo formačných programoch. Potom, v roku 2004, počas prvého stretnutia provinciálov Európy, ktoré sa opakuje každé dva roky, vtedajší hlavný predstavený Pascual Chávez vyzval, aby sa uvažovalo o tom, že saleziánske poslanie by malo byť v stále väčšej miere zdieľané s laikmi. A na nasledujúcich stretnutiach, a najmä pri ostatných v rokoch 2018 – 2020, bola táto téma ešte viac prehĺbená. Aj preto, lebo ako vieme, jedným z tematických okruhov 27. generálnej kapituly bolo práve „spoločné poslanie“. Toto poverenie je teda výsledkom tejto dlhej cesty.

– Z čoho bude pozostávať Vaša budúca práca?

Začnime od toho, čo je dané: nejdeme od nuly. V mnohých európskych provinciách už existujú vynikajúce pedagogické, pastoračné, charizmatické kurzy a kurzy saleziánskej spirituality. Ide teda o to, aby sa v prvom rade docenilo to, čo už existuje v tejto konkrétnej oblasti – v spoločnej formácii saleziánov a laikov. Napríklad v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku a Portugalsku už existujú systematické a štruktúrované plány.Takmer vo všetkých provinciách existujú tiež občasné kurzy, ktoré určite budú neskôr v budúcnosti usporiadané a rozčlenené.Druhým krokom, ktorý sa požaduje v diskusiách za ostatné dva roky, bude predloženie návrhu na posilnenie tejto formácie pre celý kontinent. Ide o formáciu saleziánov a laikov, ktorí sa budú môcť zúčastniť konkrétnych seminárov tak, aby potom, keď sa vrátia do svojich provincií, mohli prispieť svojim dielom na miestnych formačných kurzoch.V súčasnosti sa preto zaoberám hlavne prácou v oblasti zhromažďovania a zdieľania, a to tak už dostupných zdrojov, ako aj v očakávaní ďalších, ktoré už existujú. Uvažujeme, že v priebehu budúceho školského roka vytvoríme orgán, ktorý bude koordinovať už existujúce návrhy a usmerňovať ďalší vývoj v tejto oblasti.Chceme vytvoriť strategický a účinný projekt, o ktorom sa bude neskôr diskutovať s provinciami a s tými, ktorí sa už podieľali na uvažovaní v ostatných dvoch rokoch. V súlade so zásadou synodality nechceme prísť s projektom zostupujúcim z hora, ale s projektom, ktorý zahŕňa všetok dosiahnutý pokrok a ktorý je vyjadrením všetkých zúčastnených.

– Aký je dosah projektu?

Len na prvej úrovni nájdeme okolo 25 000 laikov priamo zapojených do našich saleziánskych diel: či už sú to školy, strediská odborného vzdelávania, oratóriá a mládežnícke strediská, farnosti alebo sociálne diela.Potom, do saleziánskeho hnutia mládeže (MGS) sú zapojené tisíce mladých, z ktorých mnohí pochádzajú z provincií, ktoré už majú školenia s určitou tradíciou. Nesmieme zabudnúť ani na „Confronto“ a na ponuky duchovných cvičení pre európskych animátorov, ktoré posilnili tento kontinentálny rozmer.Okrem toho existuje veľmi zaujímavá a prospešná oblasť saleziánskej misijnej dobrovoľníckej služby: sú to stovky mladých, ktorí už absolvujú vynikajúcu odbornú prípravu pred misijnou skúsenosťou, počas nej a po nej, a pre ktorých v rámci synergie medzi oddeleniami pastorácie mládeže a misií bola pripravená príručka pre misijné dobrovoľníctvo. V tomto zmysle je na európskej úrovni terén už veľmi dobre pripravený.Myslíme tiež na všetkých, ktorí u nás nie sú priamo zamestnaní, ale ktorí sa angažujú v našej pastoračnej práci.Nakoniec do tejto oblasti spadá aj obrovské pole laikov zo saleziánskej rodiny. Existujú už formačné kurzy na úrovni jednotlivých zložiek; sekretariát saleziánskej rodiny má však v úmysle posilniť formačné kurzy európskeho významu.

– Posledná vec: čo si odnášate po dvanástich rokoch v úlohe hlavného radcu pre pastoráciu mládeže?

Mám veľké šťastie, že môžem čeliť tejto novej poslušnosti po prekrásnych dvanástich rokoch pôsobenia v úlohe radcu pre pastoráciu mládeže. V prvom rade sa cítim veľmi vďačný a dlžný všetkým tým saleziánom, laikom, mladým ľuďom, ktorí sú zapojení do pastorácie mládeže.Po druhé, dnes sa cítim oveľa bohatší, pretože v posledných rokoch sme uskutočňovali metódu rozlišovania, takú drahú pápežovi Františkovi, ktorá pochádza od nášho zakladateľa dona Bosca. Pevne verím v dynamiku procesu: skúsenosť cesty, ktorá skúma, premýšľa o súčasnosti a prijíma ju s vďačnosťou; snaží sa v Božom svetle a vo svetle charizmy interpretovať výzvy, ktoré máme; aby sme sa potom mohli rozhodnúť, aké kroky podnikneme.A potom si odnášam túžbu laických spolupracovníkov, aby boli formovaní v charizme, a smäd mladých ľudí, aby našli významných dospelých vychovávateľov, ktorí im pomôžu odhaliť zmysel života.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.