Don Mendes: Komunikovať srdcom znamená otvárať cestu k nájdeniu celého človeka

(Rím, 25. januára 2023) – V utorko 24. januára sme s celou Cirkvou oslávili sviatok svätého Františka Saleského, patróna katolíckych novinárov a spisovateľov, patróna Spoločnosti svätého Františka Saleského. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali hlavného radcu pre spoločenskú komunikáciu dona Gildasia Mendesa.

Don Gildasio zdôrazňuje, že pre komunikáciu v dnešnom digitálnom svete a v spoločnosti veľkých sociálnych a kultúrnych zmien je nevyhnutné nadviazať ľudský vzťah, prijať človeka a pochopiť jeho kultúru a miesto v živote.

Na začiatok by nás, don Gildasio, zaujímalo, prečo je možné povedať, že svätý František Saleský je veľký komunikátor?

Svätý František Saleský je predovšetkým šíriteľom Božieho milujúceho srdca. Vo všetkom, čo robil a písal, zdôrazňoval, že Boh je láska, že komunikovať znamená dotknúť sa srdca človeka a vytvárať vzťahy dôvery.

Môžeme tiež povedať, že tento veľký svätec je aktuálny aj dnes. Aký príklad môžeme uviesť v súvislosti s týmto označením?

Svätý František bol inovatívny spisovateľ. Vedel komunikovať s veľkou vnútornou slobodou, jednoduchosťou, bez strachu z človeka, bez strachu z nevyhnutnej konfrontácie. Keďže dokázal pochopiť ľudskú a duchovnú dynamiku ľudí, je referenčným komunikátorom pre všetky generácie.

Jedným z príkladov sú jeho diela. Jeho hlavnými dielami sú Úvod do zbožného života (Filotea), jeho prvé pastoračné dielo, ktoré bolo široko rozšírené a preložené do mnohých jazykov, a Traktát o Božej láske, jeden z najvplyvnejších textov v kresťanskej literatúre a spiritualite Cirkvi.

Keď hovoríme o jeho dielach, môžeme pochopiť silu komunikácie. Čo teda podľa vás môžeme zdôrazniť na tejto jeho charakteristike, ktorá je prítomná v mnohých jeho publikovaných dielach?

Vedel prehovoriť k srdcu, pretože komunikoval zo srdca. Vedel, že ľudský vzťah založený na láske a dôvere pomáha človeku otvoriť sa, spoznať seba samého, milovať a byť milovaný. Keď čítame jeho listy v známom a citlivom štýle, vnímame skutočné poklady duchovného sprevádzania a života modlitby. Jeho homílie a kázne v jednoduchom, hlbokom a intímnom štýle sú dodnes duchovným svedectvom pre všetky generácie.

Vieme tiež, že svätý František Saleský bol veľkým autorom a veľmi konkrétnym spôsobom spolupracoval aj v ťažkom historickom období pre vtedajšiu Cirkev. Čo môžeme v tejto súvislosti zdôrazniť?

František bol mužom jednoty a spoločenstva v Cirkvi. Nebál sa úprimnej a nevyhnutnej konfrontácie, aby mohol evanjelizovať v kontexte opozície a kontroverzie. V kultúrnej rozmanitosti a veľkých spoločenských zmenách svojej doby mal originálnu víziu evanjelizácie a kresťanstva, vždy verný evanjeliu a Cirkvi. Je príkladom toho, ako žiť jednotu v sociálnej a kultúrnej rozmanitosti.

Čo vyniká v jeho konaní ako komunikátora, ale aj ako biskupa a duchovného otca?

František múdro zvláda procesy a rozhodnutia týkajúce sa inštitucionálnej komunikácie, najmä keď ako biskup píše listy, dokumenty, texty, obhajuje učenie Cirkvi tvárou v tvár teologickému a cirkevnému konfliktu, v konfrontácii s kalvínskymi oponentmi, v ťažkých rozhodnutiach, ktoré musí ako biskup urobiť.

A ak sa chceme od svätého Františka Saleského naučiť niečo viac, aké aspekty by ste vyzdvihli v jeho spôsobe komunikácie?

Je ich veľa, ale rád by som uviedol niekoľko, ktoré nám dnes veľa hovoria, pretože komunikácia je predovšetkým otvorenosť voči druhému, schopnosť objaviť podstatu ľudskej osoby, schopnosť vytvárať ľudské vzťahy a dôveru.

Jedným z aspektov je vedieť viesť dialóg s kultúrou a spoločnosťou svojej doby, ktorá je hlboko protestantská, s ľudskou múdrosťou, otvorenosťou pre dialóg, evanjeliovým duchom a rozhodnou vernosťou Cirkvi, a ja by som ešte dodal, že komunikácia je darom a záväzkom, budovaním na ľudskej, duchovnej a kultúrnej úrovni. Štúdium je tiež modlitba.

František nás opäť učí, že komunikovať znamená vytvárať medziľudské vzťahy. Má obrovskú a mnohorakú sieť ľudí, s ktorými nadväzuje vzťahy a ktorých sprevádza. Vyjadruje sa prostredníctvom dialógu a prejavuje veľkú otvorenosť pochopiť človeka. Vychádza z jeho reality, je otvorený tomu, čo je iné, nestráca pokoj a koná s dôverou a láskou.

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že komunikácia slúži šíreniu lásky. Pre Františka Saleského milovať blížneho láskou znamená milovať Boha v človeku a človeka v Bohu; znamená to uvedomovať si veľkú pastoračnú a cirkevnú, teologickú a duchovnú zodpovednosť. Komunikácia sa týka aj medzináboženského dialógu, umeleckého bohatstva a kultúrneho dedičstva.

Napokon, komunikovať znamená postaviť človeka a jeho komunitu do centra, rešpektovať rytmus jeho kultúry, ľudskú podporu a osobnú a spoločenskú etiku.

Ďakujem, že ste nás obohatili o takéto konkrétne príklady, don Gildasio. A nakoniec, aký aspekt „saleziánskeho“ spôsobu komunikácie môžeme dnes uplatniť v praxi?

Don Bosco hovorieval, že „výchova je vecou srdca“. Dnes môžeme povedať, že komunikácia je vecou srdca. To nás učil svätý František Saleský a s ním aj náš otec don Bosco. Komunikovať srdcom znamená otvárať cestu k nájdeniu celého človeka, spoločne putovať, vytvárať dôveru, aby sme mladých ľudí povzbudili k otvoreniu sa Bohu, k rastu ako ľudskej bytosti, ktorú Boh miluje, ktorá je k dispozícii pre službu druhým, pretože milujem a som milovaný.

 

mpsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.