„Drahí spolubratia“ – video hlavného predstaveného na september 2019

(Rím, 11. septembra 2019) – V poslednom video-pozdrave „Drahí spolubratia“, hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime opäť upriamuje pozornosť na mladých a ich volanie. V dokumentoch provinciálnych kapitúl saleziánov po celom svete znova zaznieva naliehavá skutočnosť, že mladí potrebujú saleziánov, vychovávateľov a svedkov. Treba ich však tiež vychovávať, aby vedeli čeliť výzvam dneška.

Hlavný predstavený sa prihovára zo sály, kde sa stretáva a rokuje hlavná rada, a má pred očami blížiacu sa 28. generálnu kapitulu (28. GK).„Je tu niečo trvalé, čo ma stále fascinuje, a to je počúvanie toho, čo nám mladí hovoria, to, čomu hovoríme hluk, krik mladých. Čo nám dnes mladí hovoria? Jednoducho nám hovoria: drahí bratia saleziáni, potrebujeme vás, potrebujeme vašu prítomnosť,“ hovorí don Artime a rozvíja ďalej túto myšlienku.

V druhej časti hlavný predstavený objasňuje motivácie, ktoré ho videli k výberu Hesla pre rok 2020: „Buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi“ – „Dobrí kresťania a čestní občania“, čo je v konečnom dôsledku tá pravá politika Otčenáša dona Bosca.

A don Artime ponúka dva prvky ako dôvody výberu Hesla: „Zrodili sme sa ako vychovávatelia mladých vo viere, aby sme ich sprevádzali ku stretnutiu s Ježišom,“ a dopĺňa, že saleziánska výchova nemôže byť oddelená od spoločenskej a globálnej reality: „Musíme ich pripraviť na život! Musíme ich učiť a kráčať spoločne, vidiac, čo znamená slúžiť iným, angažovať sa v prospech druhých.“

Video „Drahí spolubratia“ je k dispozícii aj so slovenskými titulkami.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.