Druhý deň jarného stretnutia kapituly – aj o Rómoch, rodinách či formácii

(Čičmany 12. apríla 2016) – Druhým dňom pokračovala v utorok Provinciálna kapitula saleziánov v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch.

Doobedňajší blok sa začal rokovaním o téme  pastorácie Rómov. Peter Bešenyei, ktorý tému predstavil, zdôraznil že na Slovensku sa tejto problematike nevyhneme, keďže ročný prírastok medzi Rómami je približne 8000 detí. Predstavil návrh pracovnej komisie, aby táto téma bola silnejšie súčasťou pastoračných štruktúr. Delegáti kapituly tento návrh odhlasovali ako uznesenie.

Na jesennom zasadnutí kapituly saleziáni otvorili otázku rozvoja diela v Šaštíne. Na tomto jarnom stretnutí sa delegáti k téme znova vrátili. Provinciál predstavil určité pohľady a odporúčania z rozhovorov s hlavným predstaveným, s hlavným ekonómom kongregácie i s regionálnym radcom. Zdôraznil najmä hľadisko saleziánskeho poslania. Spolubratia zo Šaštína predstavili niektoré návrhy možného rozvoja. Provinciál požiadal kapitulu o odporúčanie, ako sa uberať ďalej, či rozvíjať nové dielo v Šaštíne. Po dvoch kolách diskusie provinciálna kapitula hlasovala o odporúčaní, či slovenskí saleziáni chcú budovať nový typ diela v Šaštíne s perspektívou na obdobie dvoch desaťročí. Toto odporúčanie nebolo prijaté.

Svätú omšu na poludnie predsedal Vladimír Fekete, direktor komunity v Baku, a v príhovore sa trochu podelil o svoje skúsenosti niekoľkých rokov z pôsobenia na tejto misii.

Popoludňajší blok sa začal diskusiou k návrhu komisie o duchovných cvičeniach. Kapitula sa zaoberala spolu troma návrhmi, z ktorých schválila iba jeden ako uznesenie. Zaujímavým blokom pre účastníkov kapituly bolo predstavenie výsledkov dotazníka o formácii direktorov. Výsledky aj pomocou grafov a ich interpretáciu ponúkol laik Ján Mihálik, ktorý je prítomný na kapitule na pozvanie provinciála. V diskusii prehovoril aj provinciál, ktorý poukázal na to, že veľmi vážnou oblasťou života provincie pre ďalšie roky je permanentná formácia. Súvisí s tým aj aktualizácia záverov generálnej kapituly do reality na Slovensku. „Toto by sme si tak mohli odniesť z tejto kapituly, že permanentná formácia je niečo veľmi vážne, čo nás čaká v nasledujúcom období. A postava direktora komunity je v tom nesmierne dôležitá,“ podčiarkol provinciál.

Program pokračoval témou apoštolátu dievčat. O úvodné rozosmiatie sa postarala pesnička „Dievčatá…“ a následne výsledky komisie k tejto téme predstavil Andrej Kňaze. Odporúčanie komisie je, že táto téma má byť zahrnutá vo formách apoštolátu v provinciálnom Saleziánskom výchovno-pastoračnom projekte. Toto odporúčanie kapitula schválila.

Podvečer zostal pre delegátov kapituly väčší priestor pre bratské rozhovory. Po vešperách sa vo večernom slovku prihovoril Peter Bešenyei a ponúkol tri konkrétne zážitky života na Luníku IX, ktoré vníma ako zážitky evanjelia. Pri večeri provinciál blahoželal viacerým oslávencom, ktorí slávia okrúhle výročia alebo iné sviatky v tomto období. Zároveň poďakoval za službu provinciálneho radcu a delegáta pre pastoráciu mládeže Pavlovi Degrovi, ktorí v uplynulých týždňoch ukončil túto svoju službu. Deň zakončila opäť ponuka adorácie.

Regulátor kapituly oznámil delegátom, že streda bude posledným dňom zasadania provinciálnej kapituly.

2016 04 13 pk 2den-jar1

2016 04 13 pk 2den-jar2

2016 04 13 pk 2den-jar3

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.