Encyklika Lumen Fidei – viera je skúsenosťou vzťahu

(Rím, Taliansko, 9. júla 2013) – Don Fabio Attard, hlavný radca pre pastoráciu mládeže, nám ponúka krátku saleziánsku úvahu o encyklike Lumen Fidei len niekoľko dní po jej vydaní.

O tomto dokumente sme už mnoho počuli. Teraz ho máme v rukách a je dôležité ho nielen prečítať, ale aj študovať. Pre nás saleziánov, ako vychovávateľov mladých, je encyklika postavená na kľúčovom bode: viera je skúsenosťou vzťahu.

Tento vzťah viery, ako ho prezentujú aj biblické postavy ako Abrahám a Mojžiš, Ján a Pavol, je poznačený láskou a vernosťou: Boh je hodný dôvery a verný. Je to viera, v ktorej protagonistom nie je len Boh – volanie je Jeho, ale účastníkom sa stáva aj veriaci prijímajúci pozvanie. V načúvaní, charakterizovanom slobodou a obohatenom múdrosťou sa veriaci prichádza presvedčiť do takej miery, do akej nechá Boha dotknúť sa svojho srdca. Je to viera, ktorá sa nemení na záťaž nutnú niesť, ale stáva sa darom pre osobné a spoločné dobro. Nemôžeme ju zastávať výhradne vágnymi princípmi, otvorenými voľnej interpretácii. V konečnom dôsledku nám otvorí horizont významu vyúsťujúceho do vyhýbania sa vlastnému individualizmu a pokroku k „my“, ktoré sa stáva komunitou, Cirkvou.

Pre nás, saleziánov, pastierov a vychovávateľov, je mnoho dôvodov, prečo študovať encykliku.Predovšetkým nám Lumen Fidei dáva možnosť preveriť základ našej viery z duchovného uhla pohľadu, ako aj z teologického. Venovať chvíľu času i obnove emocionálneho chápania viery nie je luxus. Pre mladých ľudí je veľkým dobrom, ak vidia, že sme schopní vydať svedectvo o našej viere.

Encyklika sa témou ďalej zaoberá veľmi pedagogickým spôsobom. Má štýl, ktorý do dialógu prináša múdrosť s túžbou po duchovnosti. Dokument poskytuje aj metodológiu vedomostí viery, ktorá sa neobáva konfrontácie s najväčšími otázkami poznačujúcimi dnešnú globalizovanú kultúru. Vo vzťahu k rôznym procesom výchovy k viere, ktoré nachádzame v rozličných kontextoch prítomných medzi saleziánmi, vrátane multikultúrnych, je obsah veľmi spojený s tými dynamikami, ktoré sú zapojené do ľudského hľadania dobra. Sú to dynamiky, ktoré sa my ako saleziáni snažíme vštepiť a budovať v srdciach mladých ľudí na všetkých kontinentoch, všetkých rás a vierovyznaní. Sme si vedomí, že smäd po láske a potreba dôvery leží v srdciach mladých ľudí rovnako ako radosť a šťastie, ktoré si tak veľmi cenia.

Napokon tretím motívom, ktorý encyklika načrtáva, je vďaka výchovným návrhom obsahom veľmi zaujímavá a bohatá cesta pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoju vieru. Máme na mysli mnoho mladých animátorov, vychovávateľov a učiteľov, ktorí s nami zdieľajú saleziánsku misiu, rodičov a veľa ďalších, hľadajúcich miesto pre posilnenie svojej viery.

Z množstva hlbokých myšlienok zakončím jednou, ktorá obzvlášť nám, učiteľom a vychovávateľom, dáva odvahu pokračovať na našej ceste: „Kresťania vo svojej chudobe zasejú semeno také bohaté, že sa stane veľkým stromom schopným zaplniť zem svojím ovocím.“ (37) ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.