Hlavný dom: List dona Artimeho kvôli zavraždeniu saleziána v Burkina Faso

(Rím, 19. februára 2019) – Prinášame preklad listu hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho kvôli zavraždeniu dona Antonia Césara Fernándeza v Burkina Faso.

Mojím spolubratom saleziánom a saleziánskej rodine vo svete.

Drahí moji spolubratia, práve som sa vrátil do Ríma na Sacro Cuore, priamo z Írska, kde som zakončil návštevu Provincie svätého Patrika, so sídlom v Dubline, a hneď sa chcem spojiť s vami všetkými.

Robím to kvôli veľmi bolestnej správe, ktorú som dostal pred niekoľkými hodinami (v noci z piatka na sobotu – pozn. red.), keď nás informovali, že náš spolubrat misionár salezián Antonio César Fernández, misionár v Afrike od roku 1982, bol zavraždený včera (15. februára – pozn. red.) o 15:00 miestneho času, troma ranami zo zbrane, počas útoku džihádistov 40 kilometrov od južnej hranice Burkina Faso.Dvaja ďalší spolubratia, ktorí boli s ním, útok prežili. Vracali sa z Lomé v Togu, kde sa zúčastnili na provinciálnej kapitule svojej provincie AFO (Provincia Západná frankofónna Afrika).

Drahí spolubratia, veľa ráz počas roka sa dozvedám správu o smrti spolubratov saleziánov, z prirodzených dôvodov. Je to súčasť života a nastane to aj pre nás. V takých chvíľach ďakujeme Pánovi za toľké obdivuhodné životy prežité vo veľkodušnosti.Nášmu spolubratovi Antoniovi Césarovi však život vytrhli, vzali mu ho bez žiadneho motívu. Dobrý človek, boží človek, ktorý ako Pán, žil konajúc dobro, najmä milovanému ľudu Afriky. Antonio César mal 72 rokov, 55 rokov rehoľných sľubov a 46 rokov kňazstva. Pred niekoľkými mesiacmi som ho stretol v Burkina Faso práve v jeho komunite v Ouagadouguo, kde bol predstaveným a farárom.

Antonio César sa pridáva k toľkým ďalším mučeníkom Cirkvi dnes vo svete (niektorí z nich saleziáni a členovia saleziánskej rodiny).

Pozývam vás vzdávať vďaky Pánovi za obdivuhodný život nášho spolubrata dona Antonia Césara. Pozývam vás tiež prosiť Otca, aby pomáhal svojmu ľudstvu ukončiť túto eskaláciu násilia, ktorá spôsobuje iba zlo. A kiež by Dobrý Boh dal, aby jeho krv, vyliata v africkej zemi, bola semenom kresťanov, verných Ježišových nasledovníkov, a mladých povolaní v službe Kráľovstvu.

Odpočívaj v pokoji, drahý César.

Spolubratia, pokračujme, ešte viac zjednotení než doteraz, v službe Božiemu ľudu a chudobným mladým. Zlo nikdy nemá posledné slovo. Zmŕtvychvstanie Pána nám to ukázalo a naďalej je pravda, hoci v bolesti, že Pán premieňa všetky veci.

Modlime sa všetci za večné odpočinutie dona Antonia Césara. Naša láskavá blízkosť patrí aj jeho rodine a jeho drahým v Pozoblanco v Španielsku a všade, kde žijú, tiež drahej provincii AFO, do ktorej patril, a provincii Márie Pomocnice v Španielsku, kde sa naučil milovať dona Bosca až po úplný život s ním.

S láskouDon Ángel Fernández A. SDBhlavný predstavený

podľa ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.