Hlavný dom – Príprava na dvesté výročie narodenia dona Bosca

(ANS, Rím 31. januára 2011) – Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez ohlásil a predstavil plán prípravy na dvesté výročie narodenia dona Bosca 1815 – 2015. Tento čas má poslúžiť na znovuobjavenie života, pedagogiky a spirituality svätca mladých.List s dátumom 31. januára adresuje hlavný predstavený členom Saleziánskej spoločnosti, aby im predstavil cestu prípravy na toto výročie, „veľkú udalosť pre nás, pre celú saleziánsku rodinu a pre celé saleziánske hnutie. To si vyžaduje intenzívnu a hlbokú prípravu, ktorá prinesie ovocie pre nás všetkých, pre Cirkev, pre mladých, pre spoločnosť.“Táto príprava má svoj základ v prvom tematickom okruhu dokumentu 26. generálnej kapituly: „Znovu začať od dona Bosca“. „Naša 26. GK nás žiada posilniť našu charizmatickú identitu a oživiť v srdci každého z nás apoštolské nadšenie. Uskutočňovanie tejto 26. GK je teda naša prvá a konkrétna príprava na slávenie tejto dvestoročnice.“Jednotlivé etapy začínajú a vrcholia vždy 16. augusta, v deň narodenia dona Bosca; „každá etapa bude rozvíjať jeden prvok charizmy dona Bosca. Téma každej z troch etáp prípravy bude mať priamy súvis s Heslom na daný rok.“-    Poznanie histórie dona Bosca: 16. august 2011 – 15. august 2012: „Obdobie systematického štúdia a pripodobňovania sa donovi Boscovi… poznávanie dona Bosca je podmienkou pre odovzdávanie, komunikovanie charizmy a ponúkanie jej aktuálnosti.“-    Pedagogika dona Bosca: 16. august 2012 – 15. august 2013: „Dnes je nutné prehĺbiť saleziánsku pedagogiku. Je treba študovať a uplatňovať aktualizovaný preventívny systém, ako to žiadal už don Egidio Viganò… rozvíjať jeho veľké cnosti, modernizovať jeho princípy, pojmy, ukazovatele a interpretovať dnes jeho základné idei.“-    Spiritualita dona Bosca: 16. august 2013 – 15. august 2014: „Toto je zrejme menej prehlbovaná oblasť postavy dona Bosca. Don Bosco je človek celkom ponorený do práce, neponúka nám opis svojho vnútorného vývoja, ani nám nenecháva explicitné reflexie o svojom duchovnom živote“. „Oslava dvestoročnice narodenia dona Bosca sa bude odohrávať po 27. generálnej kapitule: začne 16. augusta 2014 a vyvrcholí 16. augusta 2015., témou výročia bude „Poslanie dona Bosca s mladými a pre mladých“. Na medzinárodnej úrovni sa chystajú dve podujatia:-    v novembri 2014 v Ríme medzinárodný kongres saleziánskych štúdií o „Rozvoji charizmy dona Bosca“;-    v auguste 2015 v Turíne „Campo Bosco“ Saleziánskeho hnutia mládeže na tému „Mladí pre mladých“„Ten rok má byť v provinciách dostatočne vopred predmetom plánovania, aby sme sa zamerali na cestu duchovnej a pastoračnej obnovy, ktorou chceme prejsť ako Kongregácia, saleziánska rodina a saleziánske hnutie, a aby sme tak mohli podporiť obsah a aktuálnosť posolstiev, ktoré chceme komunikovať.“Na záver listu hlavný predstavený ponúka podnešnenú verziu modlitby k donovi Boscovi a pozýva saleziánov, aby si ju osvojili a urobili ju súčasťou svojich každodenných modlitieb.ANS, rhsdb

List v taliančine110131_ans_list_chavez_200_banner.jpg

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.