Hlavný predstavený don Chávez prosí SDB rodinu a dobrodincov o finančnú pomoc

 

DIREZIONE GENERALE  OPERE  DON BOSCOVia della Pisana 1111 –  00163 RomaIl Rettor Maggiore

 

Drahí provinciáli.Drahí direktori saleziánskych komunít.Drahí členovia saleziánskej rodiny, priatelia a dobrodinci saleziánskeho diela.

Všetkých vás srdečne pozdravujem z Colle don Bosco, kolísky našej charizmy, v deň jeho narodenia. Ako pri iných príležitostiach, aj teraz vám chcem vyjadriť svoju blízkosť a lásku. Vedený tou istou láskou ako don Bosco, prosím Pána, aby požehnával váš život a aby sprevádzal vašu vzácnu pastoračnú prácu pre dobro mnohých mladých na celom svete.

Sme už na začiatku posledného roku trojročia príprav na dvojsté výročie narodenia nášho milovaného otca dona Bosca.

Počas posledných rokov jeho tvár, sprevádzaná vzácnou relikviou jeho tela, navštívila mnoho krajín na piatich kontinentoch sveta. Bolo to putovanie, ktoré umožnilo mnohým ľuďom vidieť tvár dona Bosca tak, ako je zachovaná v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne. A takto sám don Bosco mohol navštíviť všetkých svojich synov a dcéry po celom svete. Saleziáni a všetci členovia saleziánskej rodiny mohli opäť raz konštatovať, ako nášho otca milujú mnohí mladí a ľudia všetkých kategórií. Putovanie urny alebo sochy dona Bosca bolo poznačené špeciálnymi milosťami, potvrdenými zázrakmi a zrodením nových povolaní pre saleziánsky život v jeho rôznych formách. Všetko to bolo veľkou udalosťou Božej milosti!

V tom istom období celá saleziánska rodina prešla cestou štúdia postavy dona Bosca a hlbšieho poznávania jeho dejín, jeho charizmy, jeho pedagogiky i spirituality. Za to všetko musíme ďakovať Bohu, pretože slávenie dvojstého výročia by pre všetkých nás malo priniesť špeciálne ovocie: nasadenie sa za to, aby náš otec a zakladateľ bol nanovo, pravdivo a účinne prítomný tým, že budeme žiť v tom istom duchu vo vlastnom historickom a sociálnom kontexte.

Teraz pri príležitosti slávenia roku 2015, by sme radi vhodne upravili miesta, kde don Bosco žil svoj život a svoju službu kňaza a vychovávateľa. Myslím tým miesta na Colle Don Bosco, kde sa nachádza jeho domček a jemu zasvätený chrám a Casa Madre na Valdoccu, kde smerujú mnohí návštevníci a pútnici.

Obraciam sa teda na vás, drahí saleziáni, členovia saleziánskej rodiny, priatelia dona Bosca a dobrodinci saleziánskeho diela. Aby sme mohli zrealizovať tieto práce v príprave na dvojsté výročie potrebujeme vašu dobrotu a pomoc. Všetci viete o ekonomických ťažkostiach, ktorými prechádzame. Preto sa obraciame na vás v dôvere vo vašu veľkodušnosť. Nižšie uvádzam najnaliehavejšie práce. Možno nejaká provincia si môže dovoliť zobrať finančne na seba jednu z nich (v takom prípade by sme ponúkli aj podrobnejšie informácie). Iné provincie by mohli prispieť čiastočne. Dobrodinci alebo členovia saleziánskej rodiny budú môcť prispieť podľa svojich možností. Všetkým vám už teraz ďakujem v mene dona Bosca i v mojom.

Tu je zoznam najnaliehavejších prác:

Na Colle Don Bosco:•    Oprava dvoch poschodí izieb na prijatie spolubratov, rehoľných sestier a ďalších členov saleziánskej rodiny, aby tu mohli bývať počas pútí alebo prípadných duchovných cvičení.•    Vybudovanie veľkokapacitného stanu pre mladých spolu s prístreškom, hygienickými zariadeniami a sprchami (počas roku 2015 očakávame tisícky mladých pútnikov).•    Oprava obslužných priestorov a priestorov prijatia pútnikov (priestory na občerstvenie…).•    Úprava a obnovenie misijného múzea a múzea roľníckeho umenia.

Na Valdoccu:•    Oprava priečelia (fasády) Baziliky Márie Pomocnice.•    Rekonštrukcia hlavného nádvoria naValdoccu, aby to bolo miesto prijatia a stretnutia sa mladých.•    Dokončenia kaplnky relikvií, s úpravou hrobov všetkých zomrelých nástupcov donaBosca.

Ešte raz vám všetkým ďakujem, s láskou vás pozdravujem a žehnám

Rím, 16.august 2013Deň, keď si pripomíname narodenie dona Bosca

                                                 Don Pascual Chávez V. SDBHlavný predstavený

 

Upozornenie pre saleziánsku rodinu na Slovensku:Finančné prostriedky  posielajte na číslo účtu slovenskej saleziánskej provincie: 29330062/0200, variabilný symbol: 2013702. Odtiaľ budú preposlané hlavnému predstavenému.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.