Hlavný predstavený hovorí o identite a misii mladých kresťanov

(Fossacesia, Taliansko, 8. januára 2013) – Viac ako 300 ľudí vrátane diecéznych kňazov, mladých a iných laikov z arcidiecézy Chieti-Vasto sa stretlo v meste Fossacesia, aby prehĺbili svoju vieru a spoznávali sa vo svetle viery. Iniciatíva vyšla od arcibiskupa Bruna Forteho pri príležitosti  Roku viery. Na stretnutí vystúpil don Pascual Chávez s dvoma príhovormi, v ktorých sa sústredil na identitu a misiu mladých kresťanov. „Chcem s vami zdieľať viac praktický spôsob konania než teoretickú reflexiu,“ povedal im.

2013_01_08_ans_arcidieceznyprihovorchavez_540x359.jpg

Don Chávez uviedol prvý príhovor opisom súčasnej sociálnej a kultúrnej reality, ktorá sa rozšírila na Západe a „rýchlo sa rozrastá na iné kontinenty prostredníctvom globalizácie kultúry, poznačenej materialistickou a individualistickou víziou života.“

Mladí ľudia žijúci v spoločnosti vzďaľujúcej sa od náboženstva sú otvorení viere, pretože sú otvorení budúcnosti. Teda vychovávateľ musí „otvoriť cesty vedúce k vnútornému životu, pomáhať mladým získavať významné skúsenosti, ktoré naplnia ich srdcia: skúsenosť ticha, kontemplácie prírody, hlbokej komunikácie, slobodného prijímania ostatných, dobrovoľníckej služby, atď.“ 

2013_01_08_ans_arcidieceznyprihovorchavez2_540x360.jpg

Načrtol osobnosť mladého kresťana ako človeka, ktorý:-    žije svoj život ako povolanie,-    je schopný byť v tichosti a počúvať Boží hlas,-    je otvorený nádeji a optimizmu,-    je osobou spoločenstva, dialógu, prijímania a spolupráce,-    prežíva svoje denné záväzky s vyspelosťou a seriózne,-    počúva a zúčastňuje sa na veľkých výzvach a perspektívach ľudskosti a Cirkvi.

Druhý príhovor bol viac misijne založený, „Choďte a svedčte o radosti z viery: Naučte sa byť šťastným stávaním sa misionármi Krista.“Don Chávez, citujúc správu Benedikta XVI. pre Svetové dní mládeže 2013, povedal: „Poznať Krista je najcennejší dar, aký môžete dať druhým… Cirkev, ktoré pokračuje v tejto misii evanjelizácie, sa na vás tiež spolieha. Drahí mladí, ste prvými misionármi medzi svojimi rovesníkmi!“ 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.