Hlavný predstavený napísal mladým ku sviatku dona Bosca

POSOLSTVO HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO MLADÝMSviatok svätého Jána Bosca 2020

Moji milí mladí, milí chlapci a dievčatá zo všetkých miest nášho krásneho saleziánskeho sveta!

Môj pozdrav posielam dnes predovšetkým vám. Chcel by som, samozrejme, rozšíriť svoju lásku a náklonnosť na každého z mojich spolubratov Saleziánov dona Bosca, na drahé sestry Dcéry Márie Pomocnice kresťanov, na Saleziánov spolupracovníkov, na odchovancov a odchovankyne a na všetkých členov našej krásnej a veľkej saleziánskej rodiny.

Najdrahší mladí, píšem vám dnes, 31. januára, z Valdocca. Tu začína deň; svitá. Je to jeden z okamihov, v ktorom sa modlím k Pánovi, v prítomnosti našej matky Panny Márie Pomocnice kresťanov, a najmä pred urnou nášho otca dona Bosca a tiež v prítomnosti všetkých našich svätých a blahoslavených, ktorí sa nachádzajú v Bazilike (sv. Mária Dominika Mazzarellová, sv. Dominik Savio, bl. Michal Rua, bl. Filip Rinaldi).

Povedal som im o vás. Prosil som Pána, na príhovor Panny Márie Pomocnice kresťanov a dona Bosca, za vás všetkých, za všetkých chlapcov a dievčatá, dospievajúcich a mladých zo saleziánskeho sveta, ako aj za mládež celého sveta. Myslím si, milí mladí, že modlitba za vás je krásnym prejavom lásky. Don Bosco sa vždy modlil za svojich mladých a spolu s nimi; a toto chce byť mojím darom pre vás, v tento krásny deň, v mene nášho otca.

Dnes, rovnako ako pri iných príležitostiach, sa vraciam k tomu, aby som zopakoval svoju hlbokú túžbu: aby ste sa všetci, na celom svete, cítili v saleziánskych domoch ako doma. Dvere saleziánskych domov musia byť vždy otvorené. Prajem si, aby boli vždy otvorené, úplne otvorené pre vás. A tiež dvere nášho srdca a dvere srdca každého člena saleziánskej rodiny.

Dnes, rovnako ako pri iných príležitostiach, by som chcel z úprimného srdca povedať, že rovnako ako srdce dona Bosca bilo pre jeho mladých, tak isto srdce každého člena našej saleziánskej rodiny stále túži byť s vami, úplne vám porozumieť, do hĺbky vášho srdca, a túži zdieľať s vami vašu námahu a vaše nádeje, vaše sny a vaše plány. Don Bosco pretvoril svoju prednostnú lásku voči mladým na poslanie, a tak sa stala zmyslom jeho existencie. Prajem si, aby sa to stalo zmyslom existencie aj pre všetkých nás dospelých, ktorí sme povolaní, aby sme vás sprevádzali.

Dnes, rovnako ako pri iných príležitostiach, by som vás chcel požiadať, aby ste nám pomohli, každému jednému z nás a každému vychovávateľovi vo vašich domoch, zasväteným i laikom, obnoviť naše priateľstvo a spoločne kráčať smerom k ideálu autentického Božieho plánu, aký má On s každým mužom a ženou. My, mladí a dospelí, sa prostredníctvom daru, ktorého sme nositeľmi, vzájomne vychovávame. Toto nie je slogan, ale je to hlboké presvedčenie, ktoré pochádza od samotného dona Bosca, pretože jeho chlapci urobili dona Bosca tým, čím bol. Drahí mladí, pomôžte nám dať vám to najlepšie z nás, rásť, byť lepšími; pomôžte nám nikdy vás nesklamať.

A dnes, tak ako inokedy, opakujem, že to najcennejšie, čo máme a čo vám môžeme ponúknuť, nie sú domy a výchovné prítomnosti saleziánskej rodiny po celom svete. To najcennejšie, čo máme, nie sú školy, športové zariadenia, univerzity, dokonca ani oratória a domy prijatia. Najcennejším pokladom, ktorý máme, je Ježiš Kristus, ktorý si nás získal a spôsobil, že sme sa do neho zamilovali. To najvzácnejšie, čo máme a čo vám môžeme ponúknuť je stretnutie s Bohom Otcom skrze jeho Syna Ježiša Krista, ako to bolo u dona Bosca vo vzťahu k jeho chlapcom. Chcel by som, ako to už bolo povedané, aby sa tento sen dnes stal skutočnosťou; každý deň, na všetkých miestach, vo všetkých krajinách a vo všetkých kultúrach, v ktorých sa nachádzame. Vo všetkých náboženstvách. Aby sme vám mohli pomôcť stretnúť Boha a v Ňom objaviť krásu života, ktorý nám On daroval.

A citujúc nášho milovaného otca dona Bosca, prajem vám všetkým, moji priatelia, moji drahí chlapci a dievčatá, tínedžeri a mladí ľudia, aby ste boli veľmi šťastní tu i vo večnosti. Buďte šťastní a urobte šťastnými svoje rodiny a všetkých, ktorí žijú každodenne vo vašom malom svete.

S láskou a v mene nášho otca, dona Bosca, vás pozdravujem!

Rím, 31. januára 2020

Ángel Fernández Artime SDBhlavný predstavený

200210 artime-list-mladym

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.