Hlavný predstavený píše Svätému Otcovi Františkovi

(Rím, Taliansko, 20. marca 2013) – Včera, 19. marca, na sv. omši pri príležitosti začiatku pontifikátu pápeža Františka odovzdal hlavný predstavený list Svätému otcovi. Tu je jeho kompletné znenie.

Vaša Svätosť,

Píšem Vám v mene Saleziánskej kongregácie a celej saleziánskej rodiny, aby som Vám vyjadril úctu a želanie toho najlepšieho k Vášmu zvoleniu za Rímskeho biskupa a Najvyššieho predstaveného. Píšem v tento deň slávnostnej inaugurácie Vášho pontifikátu; nech pretrváva nasýtený všetkým Božím požehnaním. Vieme, že v Benediktovi XVI. sme mali veľkého pastiera a teraz sme vďační Pánovi, že nám dal ďalšieho veľkého pastiera vo svojom nasledovníkovi, vo Vás, Vaša Svätosť a milovaný pápež František.

Ako kresťania a saleziánski rehoľníci teraz túžime vyjadriť svoju radosť z Vášho zvolenia. Obnovujeme našu vernosť a uisťujeme Vás o synovskej úcte k Vám, ktorú sme zdedili od dona Bosca. Keď hovoril o Petrovom nástupcovi, často to zdôrazňoval slovami plnými citu a viery.

„Ktokoľvek je zjednotený s pápežom, je zjednotený s Kristom!“ (MB VIII, 567)„Budeme absolútne rešpektovať Svätú Stolicu vo všetkom, kdekoľvek, kedykoľvek, kamkoľvek nás Pán bude volať.“ (MB XV, 249)„Pre mňa je pápežovo želanie rozkazom.“ (MB V, 874)„Jeho slovo musí byť našim pravidlom vo všetkom a pre všetko.“ (MB VI, 494)Takto hovoril náš zakladateľ don Bosco a takto to cítime v našich srdciach dnes.

Rád by som Vám povedal, Vaša Svätosť, že hneď po oznámení Vášho zvolenia som si spontánne a radostne spomenul na nádhernú a nezabudnuteľnú skúsenosť z kostole v Aparecide, v máji 2007, kde som mal milosť spoznať Vás a pozdraviť Vás osobne. Podieľali sme sa na práci, oslavách a stretnutiach na 5. Generálnej konferencii biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku; znova sme sa stretli na stretnutí argentínskych biskupov, ktorému ste predsedali, takže sme mohli stanoviť miesto a zariadiť beatifikáciu vtedy ctihodného Zefirína Namuncuru. Nikdy nezabudnem na Vaše slová, plné úcty voči spolubratom saleziánom v Patagónii a Váš zásah, aby sa miestom slávnosti mohlo stať Chimpay.

Som dobre oboznámený s Vašou spätosťou a náklonnosťou k saleziánom, zvlášť ku komunite v Almagro, kde žil Váš duchovný vodca don Enrique Pozzoli a k donovi Lorenzovi Massovi, zakladateľovi futbalového tímu San Lorenzo. Veľmi som ocenil Vaše svedectvo v záujme nášho spolubrata koadjútora, blahoslaveného Artemida Zattiho v čase, keď ste boli provinciál jezuitov a Vašu otcovskú starostlivosť o našich spolubratov, kým ste boli arcibiskup v Buenos Aires. Vždy som sa veľmi tešil z Vašej dobre známej oddanosti Panne Márii, Pomocnici kresťanov, na ktorú si spomínajú mnohí spolubratia. Od momentu Vášho zvolenia a predstavenia sme boli fascinovaní menom, ktoré ste si vybrali ako pápež, menom, ktoré vyzdvihuje mnohé z Vašich charakteristík a ktoré ohlasuje program obnovy Cirkvi, navracajúc sa k svojej skutočnej identite a k evanjeliu prostredníctvom jednoduchosti, strohosti a zraku uprenom na Pánovi Ježišovi.

Vaša Svätosť, vítame Vás a Vaše želanie robíme našim želaním: mať „odvahu, áno, odvahu kráčať v Božej prítomnosti, s Jeho krížom, budovať Cirkev na Kristovej krvi, ktorú vylial na kríži a dosvedčovať Jeho slávu: Krista ukrižovaného. Tak sa Cirkev pohne vpred.“

Vo vernosti Cirkvi a nášmu zakladateľovi donovi Boscovi prijímame toto pozvanie, Vaša Svätosť a sľubujeme, že sa vždy budeme snažiť sprítomňovať ho v našich životoch, pastoračných rozhodnutiach a apoštolských programoch.Uisťujeme Vás o našich modlitbách. Nech Vás Duch Svätý sprevádza v tejto chúlostivej úlohe, ktorú Vám Prozreteľnosť zverila a nech Vám Panna Mária bude vždy na pomoci vo Vašom úrade.

Spolu s listom Vám posielame na znak blízkosti i sochu Márie, Pomocnice kresťanov. Bolo by pre nás veľkým darom, ak by ste mohli byť prítomný 24. mája v Turíne v bazilike Márie, Pomocnice kresťanov, ktorú don Bosco postavil s veľkou láskou. Možno v roku 2015, keď budeme oslavovať dvojsté výročie jeho narodenia.

V duchu synovskej poslušnosti, dnes a vždy, Vás uisťujeme o našej oddanosti a náklonnosti.

Rím, 19. marca 2013

Don Pascual Chávez VillanuevaHlavný predstavený Saleziánov dona Bosca

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.