Hlavný predstavený saleziánov vyzýva Saleziánsku rodinu zapojiť sa do modlitieb a pôstu za pokoj

(Rím, Taliansko, 4. septembra 2013) – Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez vyzýva celú Saleziánsku rodinu zapojiť sa do dňa modlitieb a pôstu za pokoj, spolu s pápežom Františkom v sobotu 7. septembra tohto roku.

Don Chávez v posolstve, ktoré poslal Saleziánskej rodine, pripomína veľkú úctu a bezpodmienečnú poslušnosť dona Bosca nástupcom svätého Petra.

Hlavný predstavený pozýva všetkých aby sa aktívne zapojili do iniciatív miestnych Cirkví v tento deň, a každej komunite a výchovnému dielu ponúka aj tri konkrétne návrhy aktivít – modlitebnú, výchovnú a svedeckú.

Pripájame slovenský preklad posolstva dona Cháveza.

chavez-velky

———————-

Posolstvo Saleziánskej rodine za pokoj

Drahí bratia a sestry v Saleziánskej rodine,

srdečný pozdrav všetkým vám, s tou láskou, ktorú mal don Bosco ku všetkým svojim synom a dcéram.

Motívom tohto môjho posolstva celej Saleziánskej rodine je dať do vašej pozornosti to, čo nám Svätý Otec povedal v príhovore pred modlitbou Anjel Pána, minulú nedeľu 1. septembra. Obrátil sa na celú Cirkev a svet týmito slovami: „V dnešný deň, drahí bratia a sestry, sa chcem stať tlmočníkom volania, ktoré vychádza z každej časti sveta, z každého národa, zo srdca každého, z jednej veľkej rodiny, ktorou je ľudstvo, s narastajúcou úzkosťou: je to volanie po pokoji. Výkrik, ktorý hovorí dôrazne: Chceme svet pokoja, chceme byť ľuďmi pokoja, chceme, aby v tejto našej spoločnosti, rozjatrenej rozdeleniami a konfliktami, zavládol pokoj. Už nikdy viac vojnu! Nikdy viac vojnu! Pokoj je prevzácny dar, ktorý sa musí podporovať a chrániť.

            Ako vidíte je to smutná výzva, ktorá sa týka v prvom rade bolestnej situácie v Sýrii, kde už dlhý čas zúri občianska vojna, a je to aj pozvanie nezabudnúť na mnohé iné konflikty, ktoré sužujú toľké regióny a obyvateľstvo rôznych kontinentov.

Aby na túto tému pokoja pápež František upozornil Cirkev a všetkých ľudí dobrej vôle , zakončil svoju výzvu slovami: „Preto som sa, bratia a sestry, rozhodol vyhlásiť pre celú Cirkev na blížiaci sa 7. september, vigíliu sviatku Narodenia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete. Zjednotíme sa od 19. do 24. hodiny v modlitbe a v duchu pokánia, aby sme od Boha vyprosovali tento veľký dar. Ľudstvo potrebuje vidieť gestá pokoja a počuť slová nádeje a pokoja! Žiadam všetky partikulárne Cirkvi, aby okrem prežívania pôstu v tento deň zorganizovali aj nejaký liturgický obrad s týmto úmyslom. Čakám vás budúcu sobotu o 19. hod na Námestí sv. Petra.

Najdrahší, oduševnený tým istým duchom nášho spoločného otca dona Bosca zo srdca vás povzbudzujem prijať toto želanie Svätého Otca, ako príkaz, ktorý treba uskutočniť s presvedčením a s láskou. My všetci veríme, že pokoj je mimoriadne potrebným dobrom pre rozvoj národov a celosvetového spoločenstva. Pokoj sa živí rešpektovaním základných práv, ktoré treba zabezpečiť národom a osobám a zároveň sa buduje plnením povinností, ktoré z týchto práv vyplývajú.

            Želám si pozvať všetky skupiny Saleziánskej rodiny k tomu, aby prijali konkrétne povzbudenie Svätého Otca urobiť zo 7. septembra deň modlitby, uvažovania a pôstu ako svedectvo svetu o našej viere vo veľkú hodnotu pokoja, a ako zvolávanie tohto daru od „Kniežaťa Pokoja“, Zmŕtvychvstalého Krista, víťaza nad smrťou!

            Konkrétne pozývam tých, ktorí môžu, v okolí Ríma, aby sa osobne zúčastnili na Námestí svätého Petra na tomto veľkom stretnutí v modlitbe a pôste. Tých, čo žijú inde,  pozývam zúčastniť sa aktívne na rôznych iniciatívach, ktoré isto pripravia miestne Cirkvi.

           

            Každá komunita a každé výchovné dielo nech v rámci možností zrealizuje tri momenty animácie:

$1§  Moment modlitby za pokoj, najmä ako eucharistickú adoráciu, pripravenú osobitným pôstom, naplnenú modlitbou z biblických textov alebo textov z dokumentov Cirkvi na tému pokoja.

$1§  Moment výchovy k pokoju. V školách, v oratóriách, vo výchovných prostrediach, ponúknuť mladým stretnutie na tému pokoja, s ponukou uvažovania nad aktuálnymi správami a s použitím encykliky bl. Jána XXIII Pacem in terris, iných dokumentov Cirkvi, alebo aj textov významných laických autorov.

Ponúknime mladým pomoc pri ich vyzrievaní v presvedčení, že pokoj sa buduje na štyroch základných hodnotách: pravda, spravodlivosť, láska a odpustenie.

$1§  Moment svedectva o pokoji. Je možno sláviť v spoločenstve komunity moment zmierenia a pozvať naň aj našich laikov a mladých. Počas neho treba prosiť Boha o odpustenie našich rozdelení a našich konfliktov, malých i veľkých. Je možno pozvať laikov aj na stretnutie, kde sa môže uvažovať a prehĺbiť téma pokoja.

Musí byť známe všetkým, že pokoj leží na srdci každej skupine a každej komunite Saleziánskej rodiny.

 

Najdrahší, ďakujem vám! Viem, že prijmete toto moje pozvanie s veľkodušnosťou a angažovane. Som si istý, že vám môžem vyjadriť vďaku Svätého Otca a vďaku nášho milovaného otca dona Bosca!

Srdečný pozdrav všetkým vám! Mária, Kráľovná pokoja a Pomocnica kresťanov, nech sprevádza vašu cestu.

Rím, 3. septembra 2013

                                                                                                         

Don Pascual Chávez V. SDB

              Hlavný predstavený

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.