Hlavný predstavený saleziánskej rodine: Benedikt XVI, pokorný a slobodný človek

(Rím, Taliansko, 11. februára 2013) – Len čo sa hlavný predstavený saleziánov dozvedel, že pápež Benedikt XVI. oznámil svoju rezignáciu na službu rímskeho biskupa a nástupcu svätého Petra, rozhodol sa obrátiť s príhovorom na celú saleziánsku rodinu:

Drahí spolubratia, sestry, všetci členovia saleziánskej rodiny, priatelia dona Bosca!

Pozdravujem Vás so srdcom dona Bosca z Mexika, kam som prišiel sláviť zlaté jubileum provincie Guadalajara – provincie, z ktorej pochádzam.

Aj keď sme hlboko prekvapení správou, ktorú sme práve dostali o rozhodnutí Svätého Otca Benedikta XVI. podať svoju demisiu z ďalšieho riadenia „Petrovej loďky“ a posilňovania svojich bratov a sestier vo viere ohlasovaním evanjelia svedectvom svojho života, svojím utrpením a modlitbou, sme povzbudení týmto príkladným a prorockým veľkorysým činom.

Pri podaní svojej demisie, zdôvodnenej vekom a únavou, ktorá je dôsledkom jeho starostlivosti, s ktorou sprevádzal Cirkev v období vyznačujúcom sa hlbokými a veľmi rýchlymi spoločenskými premenami, ktoré sa týkajú kresťanskej viery a života a ktoré si vyžadujú veľkú fyzickú a duchovnú energiu, Svätý Otec priznáva, že sa postavil pred Bohom do postoja rozlišovania.

Jeho rozhodnutie je teda ovocím modlitby a je príkladným znamením poslušnosti Bohu! Takýto postoj nemôže vzbudiť nič iné, len náš najväčší obdiv a úctu. Opakujem, ide o jeho typickú duchovnú črtu: o pokoru, ktorá ho robí slobodným pred Bohom a pred ľuďmi a zjavne ukazuje jeho zmysel pre zodpovednosť.

Keď vyjadrujeme Svätému Otcovi – ako by to urobil don Bosco – všetku našu vďačnosť za veľkodušnosť, s akou slúžil Cirkvi a s akou našej rodine dával pocítiť svoje otcovstvo, sprevádzame ho v tejto fáze jeho života našou veľkou láskou a našou modlitbou.

Od tejto chvíle sa modlime za Cirkev a vzývajme Ducha Svätého, aby On viedol tieto chvíle záveru pontifikátu a zvolania a uskutočnenia konkláve.

Zverme Márii, Nepoškvrnenej Pomocnici, v tento deň spomienky Panny Márie lurdskej (11. februára, pozn. red.), Svätého Otca a celú Cirkev. Ona sa neprestane prejavovať – ako vždy počas dejín – ako matka a učiteľka.

V spoločenstve sŕdc a modlitieb

Don PascualChávez V., SDBhlavný predstavený

ANS, preklad: Stanislav Veselský

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.