Júnoví saleziánski svätí

(Rím, Taliansko, 12. júna 2013) – V mesiaci jún môžeme v saleziánskom liturgickom kalendári nájsť dve spomienky: na blahoslaveného Františka Kesyho, laika a jeho spoločníkov, mučeníkov, a na svätého Jozefa Cafassa.

12. jún, blahoslavený František Kesy, laik, a jeho štyria spoločníci, mučeníci Piati mladí muži zo saleziánskeho oratória v Poznani, Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik a Jarogniew Wojciechowski, boli spoločne umučení 24. augusta 1942 a spolu aj blahorečení 13. júna 1999 vo Varšave. Boli animátormi v oratóriu, mali radi hudbu, divadlo a šport, chodili na náboženstvo a zdieľali intenzívny duchovný život. V septembri 1949 boli obvinení z príslušnosti k ilegálnej organizácii a zatknutí. Prvého uväznili Edwarda Klinika. Svojej matke napísal: "Neboj sa o mňa, do tohto boja o život idem so silnou vierou. Viem, že Tá, ktorej som sa zveril ako jej služobník, ma stráži a nikdy ma neopustí." Ostatní boli tiež zatknutí a niekoľko mesiacov boli ponižovaní a mučení, podporovaní len silnou a rozhodnou vierou, intenzívnou oddanosťou Márii a ich blízkym priateľstvom.

Boli odsúdení bez riadneho súdu a bez možnosti vlastnej obhajoby a za udané dôvody si v žiadnom prípade nezaslúžili trest smrti. Avšak ponúkli hrdinský príklad viery a kresťanského života. Naučili sa mu v saleziánskom oratóriu v Poznani a urobil ich schopnými prijať Božiu vôľu s pokojom, dokonca až do tej miery, že boli schopní odpustiť svojim popravcom v pravom duchu evanjelia.

Títo piati mučeníci sú vzorom pre mnohých dnešných mladých ľudí vo viacerých častiach sveta, ktorí trpia pre svoju kresťanskú vieru. Pre mladých sú spoločníkmi na životnej ceste, ukazujúc svojimi životmi náročnú, ale fascinujúcu potrebu mladistvej svätosti.

2013 06 12 ANS Kesy

23. jún, svätý Jozef CafassoTento rok pripadá spomienka svätého Jozefa Cafassa na nedeľu. Bol "perlou talianskeho kléru", s výnimočnou schopnosťou prijatia, porozumenia a  súcitu. Bol príkladným kňazom, učiteľom a formátorom kňazov. Don Bosco ho mal ako duchovného vodcu 25 rokov, od roku 1835 do 1860, najprv ako klerik, potom ako kňaz a nakoniec aj ako zakladateľ. Vo všetkých svojich podstatných rozhodnutiach bol svätý Jozef Cafasso pre dona Bosca poradca a sprievodca. Cafaso neformoval dona Bosca ako učeníka "na svoj vlastný obraz a podobnosť", a don Bosco nekopíroval dona Cafassa. Hovoril o ňom ako o "vzore kňazského života" a napodobňoval jeho ľudské a kňazské cnosti, no so svojimi vlastnými osobnými kvalitami a vo vlastnom povolaní. Tu máme znak múdrosti duchovného vodcu a inteligencie jeho žiaka. Vodca nepreniesol svoje cesty na žiaka, ale rešpektoval jeho osobnosť a pomohol mu objaviť Božiu vôľu z jeho uhla pohľadu.  

Cafasso nezaložil rehoľný rád. Jeho základom bola "škola života a kňazskej svätosti", ktorú uskutočňoval učením a príkladom v Pastoračnom inštitúte sv. Františka z Assisi v Turíne. Jeho tajomstvo bolo jednoduché. Bol Božím mužom, ktorý vždy robil, v malých veciach bežného života, "čokoľvek, čo bolo na väčšiu slávu Božiu a dobro duší". Miloval Boha absolútnou láskou. Motivovala ho dobre zakorenená viera, udržiavaná hlbokou a dlhou modlitbou a život srdečnej lásky ku všetkým. Ovládal morálnu teológiu, ale tiež poznal situácie a srdcia ľudí, o ktorých blahobyt sa vždy staral ako dobrý pastier. Tí, ktorá mali tú milosť byť v jeho blízkosti, boli zmenení na ďalších dobrých pastierov a dobrých spovedníkov. Bol schopný jasne ukázať všetkým kňazom cestu k svätosti  primeranú ich pastoračnej  úlohe.

Spomienka na svätého Jozefa Cafassa je tiež pre všetkých pripomienkou, aby zintenzívnili svoju cestu k dokonalému kresťanskému životu, ktorý voláme svätosť. Obzvlášť pripomína kňazom dôležitosť venovania času sviatosti zmierenia a duchovnému vedeniu.

2013 06 12 ANS Cafasso

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.