Kondolencia Saleziánov dona Bosca k úmrtiu otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolitaMons. Marek Forgáč, pomocný biskupkňazi a veriaci Košickej arcidiecézy

 

Vo chvíľach, keď sa na tejto zemi lúčime so zosnulým otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom, chceme Vám, otec arcibiskup Bernard, i všetkým kňazom a veriacim Košickej arcidiecézy, vyjadriť našu duchovnú blízkosť a uistenie o modlitbe za zosnulého.

Zároveň chceme vyjadriť aj našu vďačnosť Nebeskému Otcovi za dar života Mons. Alojza Tkáča. Zosnulému otcovi arcibiskupovi vďačíme skutočne za veľa. Viacerí členovia saleziánskej rodiny s ním úzko spolupracovali ešte v časoch totality, keď bol farárom v Červenici. Živo si spomíname na jeho odvahu aj rozvahu v organizovaní „stretiek“ a spoločenstiev.

Hneď po zmene režimu sme opakovane pocítili jeho štedrosť a výslovné želanie, aby naša rehoľa bola aktívne prítomná v Košickej arcidiecéze. Nášmu verejnému účinkovaniu napomohol aj prenájmom alebo zverením kostolov a budov v Prešove, Bardejove aj v Košiciach. Práve jeho otvorenosť a veľkodušnosť nám umožnili začať rozvíjať naše poslanie v košickej arcidiecéze „vo väčšom“.

Veľmi milé boli aj jeho návštevy v našich oratóriách a mládežníckych strediskách. Dokázal prejaviť úprimný záujem o mladých ľudí a vedel nájsť s nimi spoločnú reč. Rád sa zapojil aj do hry. Niekoľkokrát prijal naše pozvanie a prišiel aj na výkop saleziánskeho futbalového turnaja KAMA.

V neposlednom rade otec arcibiskup Alojz bol svätiteľom viacerých našich spolubratov. Ďakujeme mu za jeho príklad kňazskej služby, za štedré srdce pastiera, za neúnavnú službu, ktorou sa podieľal na budovaní Cirkvi na východnom Slovensku.

Veríme, že otca arcibiskupa Alojza Nebeský Otec prijme do svojej radosti ako svojho verného služobníka. Jeho plodný život apoštolátu, verná kňazská aj biskupská služba, veľkodušnosť i odvaha čeliť výzvam svojej doby zostanú pre nás príkladom naplneného kresťanského života.

don Peter Timko, provinciál SDB                                                                                                                                       a Saleziáni dona Bosca na Slovensku

30. mája 2023

Foto: tkkbs.sk (Peter Zimen)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.