Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa majú spojiť

(Modra, 18. októbra 2017) – V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Na spoločné zasadnutie prišlo takmer 60 účastníkov. Zasvätení sa zaoberali predovšetkým budúcim fungovaním – vrátili sa k vízii smerujúcej k vytvoreniu jednej konferencie zasvätených, ktorá dozrela po dlhšom období vzájomnej užšej spolupráce KVPŽR a KVRP. Následne bol prijatý návrh vytvoriť jednu konferenciu zasvätených na Slovensku pod názvom Konferencia vyšších rehoľných predstavených Slovenska.

"Osobne si myslím, že toto rozhodnutie nijako špeciálne neovplyvní saleziánsku rodinu, ale zároveň musím povedať i to, že je v ňom pozvanie platné pre všetkých, teda aj pre saleziánsku rodinu, neustále sa učiť, resp. pokračovať v postojoch vychádzania, fyzického aj mentálneho – vychádzania z určitých schém a zvyklostí, opustiť to: ʹVždy to tak boloʹ, či ʹVždy sa to tak robiloʹ. Je tu pozvanie k užšej spolupráci, k budovaniu sietí, k hlbšiemu vzájomnému poznaniu sa, aby sme sa viac chápali, mohli si účinnejšie pomáhať a byť nápomocní aj tým druhým," uviedla predsedníčka KVPŽR a provinciálka saleziánok sestra Jana Kurkinová FMA.

2017 10 18 konferencia

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu príslušného Dikastéria vo Vatikáne. "Momentálne sme v štádiu spracovávania a prekladu dokumentácie, koncom októbra odídu materiály. Ďalej to už nie je v našich rukách, predpokladáme však, že by to mohlo prebehnúť v priebehu pol roka, no môže sa to natiahnuť aj na dlhšie obdobie," hovorí ďalej sr. Jana Kurkinová.

Budúca zjednotená konferencia bude môcť zastupovať v Cirkvi a v spoločnosti záujmy 45 ženských a 29 mužských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré v súčasnosti pôsobia na území Slovenska. Cieľom tejto štrukturálnej zmeny je predovšetkým posilnenie svedectva jednoty zasvätených, ktorá môže napomôcť k posilneniu identity zasväteného života v dnešnej dobe, ako aj k hlbšiemu poznaniu a podpore snáh zasvätených smerujúcich k ich prvotnému cieľu a to oslave Boha a nasadeniu sa v službe pre dobro blížnych v spoločnom poslaní v Cirkvi a v spoločnosti podľa svojich špecifických chariziem.

Prítomných rehoľných prestavených prišli podporiť svojou prítomnosťou aj pozvaní hostia – Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku a Mons. Milan Chautur CSsR, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Okrem myšlienky vízie budúceho fungovania konferencií vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa zhromaždenie, ako obvykle, zaoberalo témami konkrétnej spolupráce v oblastiach pastoračného pôsobenia, ekonomicko-právnych a sociálnych otázkach, ako aj otázkach spolupráce v nových trendoch pôsobenia v školstve, vo formácii, ochrane ľudských práv, či pôsobenia v médiách a podobne.

“Veríme, že činnosť Konferencie bude i naďalej účinne napomáhať reholiam v rozvoji ich chariziem a spolupráca, ktorá prekračuje hranice jednej rehole, sa môže stať významnou pomocou v pôsobení jednotlivých rehoľných osôb poslaných do konkrétnych diel a ku konkrétnym ľuďom – v duchu vernosti aktuálnym výzvam,” uviedli v správe sr. Marta Chraščová, CSSsS (sekretariát KVPŽR) a P. Oskar Jozef Vaľko, OP (sekretariát KVRP).

tl, TK KBS

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.