Košická DOMKA bojovala proti mládežníckej kriminalite

(Košice, 31. decembra 2012) – Počas celého roka 2012 sa konali v košických strediskách Domky podujatia zamerané na prevenciu kriminality najmä u mladých ľudí. Celý projekt „Čas pre mladých“ zahŕňal rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie  aktivity.

V januári sa konala tradičná Don Bosco Show, kultúrno spoločenské podujatie s vysokou návštevnosťou, kde sa prezentujú mladí zo stredísk a saleziánska rodina. Máj patril dievčenskej tanečnej súťaži Dance Way a dňu otvorených dverí s názvom SummerDay, ktorý navštívilo okolo 500 ľudí a mohli si užiť vystúpenia zaujímavých hostí, pre deti boli pripravené hry a stanovištia. Pravidelnou kultúrnou aktivitou boli piatkové večerné čajovne pre tínedžerov, kde sa mladí mohli stretávať v priateľskej atmosfére bez alkoholu a cigariet. 

Dôležitým prvkom prevencie v rámci projektu bol aj šport. Počas celého roka bola denne v poobedňajších hodinách otvorená herňa a tri vonkajšie ihriská, k dispozícii bola aj telocvičňa. Deti boli v stálej prítomnosti animátorov a saleziánov. V lete sa konali dva pobytové tábory, pre chlapcov a pre dievčatá a dva turnusy prímestských táborov s denným dochádzaním. Špeciálne pozornosť patrila už 16. ročníku Vianočného hokejbalového turnaja, na ktorom sa zúčastnilo desať miest z celého Slovenska, kde do programu okrem športu patrí aj kultúrno-spoločenský program.  Pre animátorov sa každý mesiac konala "animátorská streda", na ktorej sa vzdelávali v rôznych oblastiach dobrovoľníctva a preventívneho systému. Deti a mladí sa počas celého roka mohli zúčastňovať na záujmových činnostiach umeleckého, športového alebo vzdelávacieho charakteru. Jadro preventívnej činnosti Domky tvorili stretnutia rovesníckych skupín, konajúce sa každý týždeň. Pod vedením animátorov sa členovia stretiek zlepšovali v komunikácii, osvojovali si spoločenské  aj praktické zručnosti. Dlhodobosť a pravidelnosť stretiek má z hľadiska prevencie kriminality najväčší význam.

Nepriamou formou prevencie mládežníckej kriminality boli aj aktivity pre rodiny a rodičov. Cieľom týchto aktivít bolo upozorniť na potreby detí a podporiť rodinný život. Súčasťou toho boli manželské stretnutia zamerané na ich osobnostnú a duchovnú formáciu, prednášky pre rodičov, činnosť materského centra Obláčik a nedeľné dopoludnia pre rodiny s deťmi. Z jednorazových aktivít to bol karneval rodín, korčuľovanie, lyžovanie a tvorivé dielne. V rámci projektu bolo zrekonštruované a vynovené aj tretie ihrisko v areáli saleziánskeho strediska na Troch hôrkach. Pribudlo aj detské ihrisko s preliezkami.  

Projekt „Čas pre mladých“ bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

2013_1_2_kriminalita.jpg

Informoval: Ján Tomaštík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.