Mimoriadna vizitácia: hlavný predstavený dal štyri okruhy odporúčaní

(Žilina, 23. januára 2019) – Slovenská provincia saleziánov sa dozvedela závery z mimoriadnej vizitácie. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime v liste provinciálovi zanechal štyri okruhy odporúčaní: o identite, o charizme, o poslaní a o formácii. „Vidiac realitu provincie, ako provinciál by som bol veľmi vďačný,“ zhrnul svoj pohľad regionálny radca don Tadeusz Rozmus, ktorý mimoriadnu vizitáciu slovenských saleziánov vykonal na jeseň minulého roka a v sobotu 19. januára prišiel predstaviť jej závery.

Hlavná rada saleziánov sa zaoberala rozsiahlou správou z mimoriadnej vizitácie Slovenska na svojom plenárnom zasadaní v dňoch práve okolo sviatku blahoslaveného Titusa Zemana. Po diskusii a pripomienkach hlavných radcov vznikol záverečný dokument, list s niekoľkými odporúčaniami. Hlavný predstavený ho adresuje slovenskému provinciálovi a cez neho celej provincii.

V liste don Artime vyjadruje provinciálovi želanie dobrého napredovania provincie. Ďalej oceňuje prítomnosť Slovákov aj v saleziánskych misiách, osobitne tiež vyzdvihuje prácu s Rómami, ktorá „silno charakterizuje vašu provinciu“. Ako veľkú charakteristiku zdôraznil aj bohatú prítomnosť mladých v saleziánskych strediskách a dynamickosť vo venovaním sa im.

Regionál don Tadeusz Rozmus v sobotu 19. januára v Žiline predstavil štyri okruhy odporúčaní najprv provinciálnej rade slovenských saleziánov. Napoludnie potom slávil s jej členmi, s direktormi saleziánskych komunít a s mnohými ďalšími spolubratmi eucharistiu v Kostole sv. Jána Bosca a v popoludňajšom programe predstavil závery mimoriadnej vizitácie všetkým prítomným saleziánom.

Hlavný predstavený v liste provinciálovi predovšetkým odporúča: „Buďte oduševnení a šťastní saleziáni“. Radosť radí nachádzať v priamej prítomnosti medzi mladými; pozýva tiež dávať viac priestoru pre spoločnú reflexiu o situácii a víziách. V druhom okruhu pozýva: „Pokračujte v úsilí o obnovu v charizme“, a povzbudzuje mať odvahu uvažovať nad novými znakmi čias, dať dôležitosť duchovnému a otcovskému sprevádzaniu, vážiť si duchovný život a modlitbu osobnú i spoločnú. Tretí okruh je zameraný na prácu s mladými: „Buďte radostní evanjelizátori mladých“. Don Artime vyzýva posilniť pastoráciu mladých a aj vo farnostiach zverených saleziánom zachovávať princípy preventívneho systému. Taktiež povzbudzuje k obnove misijného ducha pre misie „ad gentes“. Pripomína aj „peknú tradíciu“ spoločenskej komunikácie v provincii. Napokon, vo štvrtom okruhu odporúčaní, „Skvalitňujte formačné sprevádzanie“, nabáda pokračovať v kvalitnej a dobre plánovanej formácii, v permanentnej formácii posilňovať saleziánsku identitu a dávať dôraz na spoločnú činnosť s výchovno-pastoračnými komunitami a spoluprácu s laikmi.

Mimoriadna vizitácia sa koná v každej saleziánskej provincii raz za šesť rokov. Je časom stretnutia zástupcu hlavného predstaveného so spolubratmi, pre zhodnotenie a povzbudenie rehoľného života a napĺňania saleziánskeho poslania.

rhsdb, foto Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.