Miništranti v diele dona Bosca

(Bratislava, 24. júna 2015) – Nadšenie dona Bosca pre mladých sa prejavilo v geniálnej tvorivosti. Keď cítil, že niečo môže mladým pomôcť, nebál sa spustiť nové diela alebo aktivity. Čoskoro pochopil, že ak chce udržať medzi chlapcami poriadok, musí im predložiť ideály a dať ich do skupín. Ale aj tu majú vedieť, čo robiť, a tak hľadá lídrov a dáva im spísať pravidlá. Tie spolu konzultujú a uvádzajú do života. To všetko je v službe vytvárania dobrej rodinnej atmosféry, pre motiváciu chlapcov k svojmu duchovnému rastu.

Prvá družina, ktorá na Valdoccu vznikla niesla meno sv. Alojza Gonzagu. Dominik Savio mal prsty pri založení a vedení Družiny Nepoškvrnenej. Z nej pochádzajú prví saleziáni. Bohoslovec Bongioanni zase založil Družinu Najsvätejšej Sviatosti. Jej cieľom bolo rozvíjať a šíriť úctu k Eucharistii. Členovia družiny sa zaväzovali často pristupovať k svätému prijímaniu, miništrovať a poslúžiť pri iniciatívach eucharistického apoštolátu. Začiatkom roku 1858, ten istý bohoslovec založil skupinku miništrantov. Bola súčasťou Družiny Najsvätejšej Sviatosti. Jej pravidlá, ktoré Bongioanni po porade s donom Boscom zostavil, mali za cieľ pripraviť členov pre rôzne liturgické služby. A don Bosco chcel, aby sa aj chlapci zo speváckeho chóru stali členmi tejto skupiny. Miništranti sa prejavili ako veľmi životaschopní a čoskoro poskytovali svoje služby rôznym turínskym farnostiam a rehoľným inštitútom. Ba stali sa známymi v celej diecéze. Boli veľmi žiadaní, pretože miništrovanie v tom čase nebolo ľahké a pri slúžení svätej omše boli miništranti potrební! A tak čoskoro asistujú počas rôznych slávností a šíria dobré meno diela z Valdocca. Don Bosco sa vyslovil, že Bongioanniho iniciatíva dosiahla z hľadiska duchovných povolaní vynikajúce výsledky.     Skúsenosť s družinami na Valdoccu bola veľmi pozitívna a nemala zostať izolovanou záležitosťou. Don Bosco viac ráz naznačil, že ich treba „presadiť“ aj do iných domov. V liste saleziánom z  januára 1876 nástojí: „Nech sa všetci maximálne usilujú podporovať malé spoločenstvá.“ Potom dodáva: „Myslím si, že tieto spoločenstvá môžem nazvať kľúčom k viere, školou mravnosti, zdrojom diecéznych a rehoľných povolaní.“ To isté žiada aj v „pripomienkach direktorom“, v roku 1886.     Slovenskí saleziáni preniesli myšlienku združovania hneď po svojom príchode na Slovensko. Miništranti boli v každom diele. Ba dokonca don Vácval bol spoluzakladateľom miništrantského hnutia Legio Angelika. Saleziáni prvej generácie organizovali aj veľké zrazy miništrantov. Nástup totality to všetko pribrzdil, ale miništranti nevymreli. Po nežnej revolúcii sa opäť konali veľké stretnutia miništrantov (Šaštín, Prešov). Otec kardinál Ján Chryzostom Korec výslovne požiadal saleziánov, aby sa angažovali v tejto oblasti, čo neskôr zopakoval aj otec biskup Rudolf Baláž, ako vtedajší predseda KBS. Odpoveďou bola Miništrantská univerzita, tvorba miništrantských pomôcok, duchovné obnovy, tábor Tymian i Národná púť miništrantov PUMIN. V roku 2010 boli saleziáni pri vypracovaní Národného projektu formácie miništrantov, ktorý schválila KBS. Každý ročník má vypracované materiály na stretnutia, ktoré sú na stránke www.ministranti.dcza.sk. Garantom projektu je otec biskup Tomáš Galis, ktorý vedie Komisiu pre mládež a pastoráciu povolaní na Slovensku.

V tomto roku, na sviatok Dominika Savia sa konala tradičná Národná púť miništrantov PUMIN. Zúčastnilo sa jej okolo 300 miništrantov a ich priateľov. Vrcholom bohatého programu bola svätá omša, ktorú celebroval otec biskup František Rábek. V saleziánskej réžii sa uskutočnilo aj viacero duchovných obnov miništrantov: Sústredenie miništrantov z Modry a okolia poctil svojou prítomnosťou otec biskup Jozef Haľko. V Chrenovci boli miništranti z Turca, Nitry a z oblasti Prievidze. Najnovšie sa chystá veľké stretnutie miništrantov z okolia Námestova.

No je tu aj tradičný miništrantský tábor Tymian. Jeho 18. ročník sa uskutoční od 20. do 26.7. v Liptovskej Osade pri Ružomberku. Kapacita zariadenia ešte stále umožňuje chlapcom prihlásiť sa. Táto aktivita je dôležitá aj z hľadiska nových povolaní a v roku Zasväteného života má osobitý význam. Zároveň sa ňou chce osláviť aj 200. výročie narodenia dona Bosca, ktorý vychoval spolupatróna miništrantov, svätého Dominika Savia. Preto sa sústredenie nesie v duchu hesla: Hrdinovia z Valdocca. Organizačný tím bude veľmi vďačný, ak tam pošlete chlapcov, ktorí radi slúžia Bohu a ľuďom a ktorých Pán volá do angažovanosti sa pre druhých. Prihlášky, formačné materiály a všetko podstatné z miništrantského života nájdete na stránke www.ministranti.dcza.sk alebo www.ministranti.sk.

Za organizačný tím vás zdraví don Luscoň.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.