Mladí muži prijali sviatosti za múrmi ústavu na výkon trestu

(Sučany, 28. apríla 2015) – Sviatok sv. Juraja bol tento rok výnimočný nielen pre nositeľov tohto mena. V Sučanoch sa rozhodlo sedem mladých mužov prijať 24. apríla sviatosť birmovania. Vysluhoval ju vojenský ordinár Mons. František Rábek v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany (ÚVTOS).

Slávnostnému dňu a veľkému rozhodnutiu, pre vstup do sveta dospelých kresťanov, predchádzali systematické týždenné stretnutia, počas ktorých mladí preberali pravdy viery. Ich prípravou poveril väzenský kaplán Juraj Malý SDB saleziánskych ponovicov, študentov Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline, ktorí mladistvých v ÚVTOS navštevujú každý týždeň. Spoločný čas tak okrem rozhovorov vypĺňali v posledných mesiacoch študovaním katechizmu, prípravou na sv. spoveď, ale aj nácvikmi divadla, hrou na hudobných nástrojoch či tvorivými aktivitami. „Som povzbudený ako sa chalani pre prijatie sviatosti zaktivizovali. Navyše si pripravili krátku scénku o tom, akým spôsobom môže každý jeden z nás bojovať proti hriechu. Mohlo to byť zároveň povzbudenie pre ostatných, ktorí ešte nenabrali dostatok odvahy pre toto rozhodnutie,“ dodal Peter Boško SDB, ktorý viedol birmovaneckú prípravu.

Prítomní mladiství a dospelí vo väzení i pracovníci ústavu sa najskôr stali svedkami krstu dvoch mladých. Krstné sľuby i dôvera v toho, komu uverili ich budú sprevádzať nielen v priestoroch ústavu. „Ústrednou myšlienkou tohto slávnostného dňa a zároveň zhmotneným darom pre prítomných sa stala citácia z písma na dreve „nalomenú trstinu nedolomíš“ (Iz 42,3), ktorá má aj nám pripomínať dôležitosť modlitby za týchto mladých,“ priblížil Juraj Malý SDB. O sprevádzanie liturgie sa postarali dobrovoľníci Združenia saleziánskej mládeže DOMKA a členovia Detského orchestra u Saleziánov v Žiline, ktorí si pre mladistvých pripravili i krátky koncert. „Aj tento prejav podpory zo strany rovesníkov pre chlapcov môže byť povzbudením, veď takou „nalomenou trstinou“ sa predsa svojím spôsobom môže stať každý, rovnako ako tým, kto ju podrží,“ dodal väzenský kaplán. Príprava pritiahla mladých natoľko, že si jeden z nich dokonca študijné materiály zobral do iného nápravného zariadenia aby nezaostal a mohol sa naďalej učiť. „V každom prípade je to radosť, že aj v tomto prostredí sa našli chlapci, mladí väzni, ktorí prejavili záujem o prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Mal som dobrý dojem z toho, ako to prežívali, sústredene, s vierou a odhodlaním. Je tu opodstatnená nádej, že aj vďaka sviatosti birmovania, vďaka Duchu Svätému, chlapci zvládnu pobyt na tomto mieste a pomôže im to pripraviť sa na lepší život na slobode,“ uviedol Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

Personálnu farnosť sv. Jána Bosca ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch spravujú Saleziáni dona Bosca od 1. marca 2006. Zriaďovateľom je Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Pri príležitosti 200. výročia narodenia dona Bosca je v personálnej farnosti trvale prítomná svätcova relikvia. Podľa jeho príkladu sa saleziáni venujú najmä najchudobnejším a chlapcom na okraji spoločnosti, pričom sa riadia heslom sv. Jána Bosca: „Byť dobrým, nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.“

 

Informovala: Kristína ZelnáFoto: ÚVTOS Sučany

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.