Modlitba k svätému Artemide Zattimu

(Rím, 7. októbra 2022) – Prinášame štyri verzie modlitby ku svätému koadjútorovi Artemide Zattimu.

Modlitba k svätému Artemide Zattimusaleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Bože, ktorý v pokorných a jednoduchýchzjavuješ svoju otcovskú lásku, na príhovor svätého Artemide Zattiho, saleziána koadjútora,„príbuzného všetkých chudobných“a dobrého Samaritána, pomôž nám, aby sme vedeli slúžiť každému trpiacemu bratovi a sestre tak,ako samotnému Kristovi, Tvojmu Synovi.On žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Modlitba k svätému Artemide Zattimusaleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Bože, dobrý Otec,povolal si svätého Artemide Zattiho, saleziána koadjútora,aby Ti slúžil v chudobných a chorých.On Ti uveril v hodine skúšky,sľúbil, že daruje svoj život bratom a sestrám zraneným na duši i na telea plný šťastia z uzdravenia, ktoré dosiaholverne žil evanjelium v každodennej práci a veľkorysom sebaobetovaní.Daj, aby nám radosť z toho, že ho vidíme žiariť v nebi medzi svätými pomohla svedčiť o Tvojej milosrdnej láske, ktorá neopúšťa žiadne z Tvojich detí.  Udeľ nám na jeho príhovor milosť,o ktorú Ťa s dôverou žiadame:(formulujte úmysel modlitby).Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k svätému Artemide Zattimusaleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Za povolania

Bože, vo svätom Artemide Zattimsi nám dal vzor saleziána koadjútora,ktorý, poddajný Tvojmu volaniu,so súcitom milosrdného Samaritána,bol nablízku každému človeku.  Pomôž nám rozpoznať dar tohto povolania,ktoré svetu prináša svedectvo o kráse zasväteného života.Daj nám odvahu navrhovať mladým ľuďomtúto formu evanjeliového životav službe maličkým a chudobným,a daj, aby tí, ktorých voláš na túto cestuveľkoryso reagovali na Tvoje pozvanie.Prosíme o to na príhovor svätého Artemide Zattihoa prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k svätému Artemide Zattimusaleziánovi koadjútorovi (1880 – 1951)

Za chorých a za zdravotnícky personál

Otče, Ty si chcel, aby Tvoj jediný Syn, lekár tiel a duší, vzal na seba naše slabosti.On nám pomáha v hodine skúšky a posväcuje nás v prežívaní bolesti. Na príhovor svätého Artemide Zattiho,svätého lekárnika z Patagónie,ktorý svedčil o výnimočnej láske k chorým,uteš tých, ktorí trpia bolesťou a choroboua pomáhaj Tvojou milosťou lekárom a zdravotníckym pracovníkom, aby mohli byť blízki svojim chorým bratom a sestrám s pozornou starostlivosťou.Vypočuj modlitbu, ktorú Ti predkladáme, aby sme aj my nasledovali cestu svätosti,po ktorej svätý Artemide žiarivo kráčal.Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.