Naša spiritualita

Naša spiritualita, teda spôsob, akým prežívame a napĺňame radostnú zvesť evanjelia, nasleduje spôsob života a zásady nášho zakladateľa dona Bosca.   

1. Darovať sa Bohu

Program, ktorý don Bosco odporúčal každému jedenému chlapcovi, by sa dal stručne vyjadriť takto: „Daruj sa Pánovi, kým je čas.“ Inými slovami, je nevyhnutné obrátiť si srdce, veľkodušne prijať evanjelium. V mladom človekovi, ktorý dúfa v Pána a ktorý odmieta lákadlá zlého, aby tak mohol nasledovať Krista, čnosti rastú veľmi rýchlo. Odovzdanie sa Pánovi ukáže novú pozitívnu hodnotu života, formuje osobnosť. Takýmto spôsobom sa odstránia mnohé prekážky, ducha naplní milosť a rozum osvieti láska.

2. Veselosť

Veselosť – aj hlučná – a pokoj, sú charakteristické prvky oratória. Prejavujú sa pri hre, v hudbe, v radostnej atmosfére, pri opravdivých priateľstvách aj pri každodenných povinnostiach, pri prežívaní modlitby. Tieto postoje pramenia v hlbokej radosti, ktorú prežíva srdce vyslobodené z hriechu a zmierené s Pánom. Príťažlivá ľudskosť dona Bosca, jeho schopnosť oceniť všetko, čo je pekné a dobré, ovplyvňuje všetkých, čo sú mu blízki. Mladí sa cítia prijatí, docenení a formujú sa k správnemu prežívaniu duchovného života, medziľudských vzťahov, nadobudnú potrebnú sebadôveru a optimisticky hľadia na budúcnosť.

3. Duch modlitby

Rušné dni prežíva don Bosco v stálom spojení s Pánom cez modlitbu. Z lásky k Bohu vynaloží všetky svoje sily v aktivite pre iných, s radosťou a elánom. V oratóriu sa mladí naučia spontánne obracať na Pána a takto prežívať svoju vieru. Formujú sa k jednoduchej modlitbe, ktorá vyviera z hĺbky ich srdca. Naučia sa spájať modlitbu s aktivitou a robiť pritom každú vec z lásky k Pánovi. Don Bosco ich neustále nabáda k meditácii Božieho slova, k vnútornej sústredenosti, ktorá pomôže prekonať roztržitosť a povrchnosť. Za vzor im predkladá Pannu Máriu, ktorá mladým pomáha prežívať vieru. Prostredníctvom pravidelnej sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie si očisťujú srdce a posilňujú sa v čnostiach.

4. Plniť si povinnosti

Don Bosco považuje ihrisko, školu a kostol za tri dimenzie každodenných povinností mladého človeka. Dobrý kresťan a čestný občan sa snaží plniť všetky svoje povinnosti. Povinnosť je chápaná ako zodpovednosť, ktorá vyplýva z postavenia osoby v Cirkvi a v spoločnosti. Pracovitosť, využívanie času, zodpovednosť sú občianske čnosti, ktoré – ak sú prežívané v láske – stávajú sa aj duchovnými hodnotami. Pre dona Bosca je plnenie si povinností konkrétnym spôsobom, ako prežívať a napĺňať Božiu vôľu v každodennom živote. Túžba po dokonalosti vyžaduje aj láskavé prijatie osôb a situácií, ako aj schopnosť vedieť sa obetovať a darovať iným.

Mariánsky rozmer

Panna Mária ukázala donovi Boscovi pole jeho činnosti medzi chlapcami a ustavične ho viedla a podporovala. Veríme, že Panna Mária je medzi nami prítomná a pokračuje vo svojom „poslaní Matky cirkvi  a Pomocnice kresťanov“. Zverujeme sa tejto pokornej služobnici, v ktorej Pán vykonal veľké veci, aby sme sa medzi mladými stali svedkami nevyčerpateľnej lásky jej Syna. Don Bosco zveril našu Spoločnosť osobitným spôsobom Panne Márii, ktorú ustanovil za hlavnú patrónku.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.