Novéna 2020 k Panne Márii Pomocnici – 8. deň (22. mája)

SVÄTÁ MÁRIA, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie. Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc!

8. deň: SENTIANT OMNES PECCATORES TUUM IUVAMEN – NECH TVOJU POMOC POCÍTIA VŠETCI HRIEŠNICI

„Zdravas, Mária,“ zveruje Panne Márii celé ľudstvo: „pros za nás, hriešnych!“ Inak to ani nemôže byť. Mária je Matkou ľudstva, osobitne veriacich, a v nej vnímame živší bratský vzťah, ktorý zjednocuje Kristových učeníkov. Otca prosíme, aby nám odpustil naše viny tak, ako aj my odpúšťame našim vinníkom, aby nás chránil od pokušenia a oslobodil od zlého. A tak podobne aj my, hriešnici plní dôvery, prosíme aj svätú Matku Božiu, tú, ktorá v Magnifikáte ohlasuje Božie milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. Znakom takéhoto milosrdenstva bol blahoslavený Artemide Zatti, salezián koadjútor. Bol znamením dobrého samaritána pre malých, chudobných, vylúčených a chorých.

Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. … Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. (Lk 1, 49-50.53)

Svedectvo: Blahoslavený Artemide Zatti – Priateľ chudobných! (Amigo de los pobres!)

Rodina Zattiovcov sú skromní roľníci, ktorí sa rozhodli opustiť vlastnú obec  Boretto v Taliansku, aby našli lepšie životné podmienky a unikli pred pelagrou (červeným malomocenstvom). Emigrácia do Argentíny, keď mal Artemide 15 rokov, bola nevyhnutným dôsledkom chudoby rodiny. Artemide prežil svoje detstvo a dospievanie vo farnosti ako miništrant, a prácou na poli. Kto ho poznal, povedal o ňom: „Mládenec stále milosrdný, veselý, veľmi pracovitý, pokorný, tichší a veľmi srdečný, vždy poslušný a úctivý k rodičom“.

Saleziánske povolanie sa v ňom zrodilo keď čítal životopis dona Bosca a spriatelil sa s jedným „magnetizujúcim“ saleziánom, bol to farár don Cavalli. Počas formácie sa ukázal ako veľmi poriadny, pokorný v službe a v manuálnej práci i v štúdiu. Dojímajúca je jeho starosť o chorých, ktorých mal veľmi rád; popri tom musel prekonať mnohé boje, aby dosiahol cieľ rehoľného a kňazského života. Musel prekonávať ťažké a trpké skúšky, ktoré mu priniesol život. Dostal tuberkulózu, keď sa nainfikoval od mladého kňaza, ktorému pomáhal v chorobe. Predstavení mu vzhľadom na okolnosti choroby ponúkli, aby zložil sľuby ako salezián laik – koadjútor. Takto prežil naplno slávny výrok mladého Giovanniho Cagliera (neskôr kardinála), ktorý pri pochybnostiach niektorých spolužiakov či sa stať alebo nestať „mníchom“, bezprostredne vyhlásil: „Mních, nemních, ja ostanem s donom Boscom“.

Artemide zasvätil svoj život chorým, ako poďakovanie Pomocnici, že bol uzdravený. Absolvoval potrebnú prípravu, aby sa mohol stať odborníkom v ošetrovateľstve. Ako zodpovedný za nemocnicu dohliadal na jej presťahovania na nové miesto, rozširoval okruh svojich pacientov, ktorých navštevoval na svojom bicykli, a tiež aj všetkých chorých v meste, osobitne najchudobnejších. V celej Patagónii na neho spomínajú ako na priateľa chudobných (l´amigo de los pobres). Bez toho, že by si niekedy pýtal zaplatiť, vždy ho veľkodušne obdarovali. Poznal tieseň dlhov, ale Božia Prozreteľnosť ho nikdy neopustila. Jeho chorí ho milovali a často radšej uprednostnili jeho pred iným lekárom; obdivovali ho iní lekári, ktorí mu úplne dôverovali premožení tým, čo vyvieralo z jeho svätosti. „Keď som so Zattim, nemôžem robiť nič iné, len veriť v Boha“, zvolal raz istý lekár, ktorý sa vyhlasoval za ateistu.

Tajomstvo takého vzostupu? Tu je: pre neho bol každý pacient Ježiš osobne. Doslova! Predstavení ho upozornili, aby počas jedného dňa neprekročil viac ako 30 prijatí chorých. Počuli ho, ako začal šomrať: „A ak aj v tridsiatom prvom bude Ježiš osobne?“ Z jeho strany niet pochýb, každému sa venoval s takou istou láskavosťou, s akou by sa staral o samotného Ježiša. V naliehavých prípadoch ponúkol svoju izbu alebo v nevyhnutných prípadoch si vedel  ľahnúť aj vedľa nebožtíka. Častokrát sestra z práčovne počula, ako sa jej pýta: „Máte šaty pre Ježiša, ktorý má dvanásť rokov?“ Neúnavne pokračoval vo svojom poslaní medzi chorými, s veľkým pokojom, až do konca svojho života, bez toho, žeby si bol niekedy odpočinul.

Osobný záväzok: Podporím niekoho, kto je najviac skúšaný prebiehajúcou epidémiou.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica,Tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccuv časoch cholery,aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,chceme ako saleziánska rodinavyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.Poteš chorých a ich rodiny.Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.Ujmi sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.Predovšetkým obnov v každom z nás, v našich komunitách, v našich rodinách vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hrozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.