Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky MŠ Mamy Margity

(Bratislava, 29. apríla 2022) – Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ako zriaďovatelia Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava 821 04, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j ú

výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa/riaditeľky uvedenej školy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,• výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov,• bezúhonnosť,• zdravotnú spôsobilosť,• ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požadované predpoklady overované zriaďovateľom:• osobnostné a morálne predpoklady,• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,• znalosť a orientácia v príslušnej školskej legislatíve,• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,• praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,• základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Zoznam požadovaných dokladov:• písomná prihláška do výberového konania, s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,• profesijný štruktúrovaný životopis,• overené doklady o vzdelaní,• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,• doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe (nie starším ako jeden mesiac),• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a riaditeľa školy (nie starším ako jeden mesiac),• vypracovaný návrh koncepcie rozvoja cirkevnej školy na 5-ročné funkčné obdobie,• krstný list, resp. sobášny list (nie starší ako 3 mesiace),• odporúčanie miestnej alebo kompetentnej duchovnej osoby z miesta pôsobenia uchádzača,• písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia doručia písomnú prihlášku do výberového konania do 31. mája 2022 v zalepenej obálke označenej menom a adresou odosielateľa a s nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Mamy Margity – NEOTVÁRAŤ" na adresu:

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

Prihlášky záujemcov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované. Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Bratislave 29.04.2022

Anton HrabošSplnomocnený zástupca zriaďovateľa

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.