Pápež František napísal o blahoslavenom Artemidovi Zattim

(Bratislava, 18. novembra 2013) – 13. novembra si saleziánska rodina na celom svete pripomenula sviatok blahoslaveného koadjútora Artemida Zattiho. Pri tejto príležitosti zaslal Svätý Otec list otcovi Brunovi v tomto znení:  

                                                                                                                                 Buenos Aires, 18 máj 1986R.P.Cayetano Bruno, SDBBuenos Aires

Drahý otec Bruno:Pax Christi!!Vo svojom liste z 24. februára ste ma požiadali, aby som sa pokúsil napísať niečo o mojej skúsenosti, ktorú som nadobudol v kontakte s pánom Zattim (stal sa mojím dobrým priateľom) a to v súvislosti s nedostatkom bratov koadjútorov. Prepáčte mi, že so svojou odpoveďou meškám, ale v tomto období som mal naozaj ťažkosť nájsť si pokojný čas na premyslenie a napísanie o tom všetkom. Nikdy však nie je príliš neskoro…

  1. Mali sme veľký nedostatok bratov koadjútorov. Hovorím o roku 1976 ako o roku, v ktorom som spoznal pána Zattiho. V tomto roku najmladší brat koadjútor mal 35 rokov, bol ošetrovateľom a o štyri roky na to zomrel v dôsledku mozgového nádora. Druhý najmladši koadjútor mal 46 rokov a tretí 50. Od nich boli už všetci ostatní starší (mnohí z nich nádherne pracujú aj dnes, vo svojom pokročilom veku – 80 a viac).  Tento "demografický obraz" o koadjútoroch argentínskej provincie v mnohých vzbudzoval myšlienky na nezvratnosť situácie, že už nebude viac laických rehoľných povolaní. Niektorí dokonca spochybňovali "aktuálnosť" rehoľného povolania koadjútora  v Spoločnosti, pretože – podľa údajov – sa táto forma zasvätenia zdala odsúdená na zánik. Z viacerých strán boli tiež snahy načrtnúť "nový obraz"  koadjútora, aby sa vyskúšalo, či by sa – týmto spôsobom – nezískal väčší počet mladých ľudí, ktorí by nasledovali tento ideál zasväteného života.
  2. Na druhej strane, generálny prepošt, P. Pedro Arrupe, SJ, zdôrazňoval dôležitosť a potrebu bratov koadjútorov pre celú rehoľnú Spoločnosť. Hovorieval, že Spoločnosť by nebola bez koadjútorov Spoločnosťou. Úsilie P. Arrupeho v tejto oblasti bolo obrovské. Kríza nebola len v niektorých provinciách, ale aj v celej Spoločnosti (vo vzťahu k povolaniam bratov).
  3. V r. 1976, myslím, že to bol september, počas mojej návštevy u misionárov jezuitov v severnej Argentíne som niekoľko dní pobudol v arcidiecéze Salta. Tu medzi rečou mi mons. Pérez porozprával o živote pána Zattiho a dal mi prečítať knihu s jeho životopisom. Veľmi ma oslovila jeho tak naplnená osobnosť koadjútora. Od toho momentu som cítil, že musím prosiť Pána, aby na príhovor tohto veľkého koadjútora, nám poslal nové povolania. Začal som konať novény a prosil som o to aj novicov.
  4. Upresním dve veci: v prvom rade, že dátumy nie sú úplne presné. Hovoriac o septembri ‘76 chcem naznačiť periódu trvajúcu viacmenej okolo šesť mesiacov. Na to, aby som uviedol presný dátum, by som ho musel konfrontovať s dokumentami provinciálnej kúrie. K tejto správe však stačí aj tento všeobecný údaj o období. Druhou vecou je, že aj v Salta pri viacerých príležitostiach som pocítil silné vnuknutie odporučiť Pánovi a Panej Zázraku rast povolaní v provincii. (a to vo všeobecnosti, nielen špeciálne povolania bratov koadjútorov, o tieto som prosieval na príhovor pána Zattiho). Urobil som tiež sľub, že novici pôjdu na púť ku sviatku Pána a Panej Zázraku, ak dosiahneme počet 35 novicov (čo sa potvrdilo v septembri 1979).
  5. Vrátim sa k modlitbe za koadjútorské povolania. V júli 1977 prišiel prvý mladý koadjútor (aktuálne má 32 rokov). 29. Októbra toho istého roku prišiel druhý (dnes má 33 rokov). Potom nasledovne:•    tretí vstúpil v r. 1978, aktuálne má 33 rokov;•    štvrtý vstúpil v r. 1978, aktuálne má 26 rokov;•    piaty vstúpil v r. 1979, aktuálne má 42 rokov;•    šiesty vstúpil v r. 1980, aktuálne má 24 rokov;•    siedmy vstúpil v r. 1981, aktuálne má 39 rokov;•    ôsmy vstúpil v r. 1981, aktuálne má 27 rokov;•    deviaty vstúpil v r. 1981, aktuálne má 23 rokov;•    desiaty vstúpil v r. 1981, aktuálne má 27 rokov;•    [jedenásty chýba v origináli listu, pozn.prekl.];•    Dvanásty vstúpil v r. 1982 aktuálne má 25 rokov;•    13. vstúpil v r. 1983 aktuálne má 25 rokov;•    14. vstúpil v r. 1983 aktuálne má 25 rokov;•    15.  vstúpil v r. 1983 aktuálne má 22 rokov;•    16  vstúpil v r. 1985 aktuálne má 25 rokov;•    17. a 18. vstúpili tento rok a aktuálne sú v noviciáte.To znamená, že od času, keď sme začali s invokáciami ku pánovi Zattimu, prišlo 18 koadjútorov, ktorí vytrvali, okrem ďalších piatich, ktorí odišli z noviciátu, alebo z juniorátu. Spolu: 23 povolaní.
  6. Novici, študenti a mladí koadjútori robievali novény ku cti pána Zattiho prosiac o koadjútorské povolania. Ja sám som ich tiež robieval. Som presvedčený o jeho príhovore, v tomto prípade, aj vzhľadom k tomu, že tento počet v Spoločnosti je vzácnym prípadom. Na znak vďačnosti sme do druhej a tretej edície modlitebníka k Božskému Srdcu začlenili novénu na vyprosenie kanonizácie pána Zattiho.
  7. Zaujímavý fakt ponúka kvalita tých, ktorí vstúpili a vytrvali. Sú mladí a chcú byť koadjútormi akými ich vždy chcel mať sv. Ignác, bez "pozlátka" a "osladzovania si piluliek" (senza che gli si “indorasse la pillola”). Pre nás je povolanie brata koadjútora veľmi dôležité. Don Arrupe hovorieval, že Spoločnosť bez nich nie je Spoločnosťou; majú špeciálnu charizmu, ktorá sa živí modlitbou a prácou. Robia dobre celej Spoločnosti. Otec Swinnen, ktorý bol magistrom [novicov, pozn.prekl.] v čase, keď začali prichádzať povolania bratov (následne sa stal provinciálom a teraz je opäť magistrom) vedel do nich vlievať, počnúc začiatkom, pravú ignaciánsku charizmu dočasného koadjútorstva. Tak isto robil aj jeho nástupca v službe magistra, kým on bol provinciálom (otec López Rosas). Mladí sú sklamaní, keď sa na nich používajú polovičné mierky alebo sú paliatívni vo svojom povolaní. Chcú byť všetci „z jedného kusa“ (aj keď občas na chvíľu protestujú, ale v hĺbke srdca hľadajú autentické veci a nie imitácie).

Toto je vo všeobecnosti história môjho vzťahu s pánom Zattim a to skrze povolania bratov koadjútorov v Spoločnosti. Opakujem, že som presvedčený o jeho príhovore, pretože viem o všetkom, o čo sme ho prosili, vzývajúc ho ako advokáta v tejto záležitosti.

Na dnes toľko. V priateľskej náklonnosti voči Vám zostávam, v našom Pánovi a v Jeho presvätej Matke,Jorge Mario Bergoglio, S.J.       

(nasleduje)

  1. Po opätovnom čítaní listu vidím, že bod č. 7 by mohol byť kompletizovaný opisom kvalít mladých koadjútorov. Sú zbožní, veselí, pracovití, zdraví.  Pravoverní ľudia vedomí si svojho povolania, ku ktorému boli povolaní. Cítia osobitnú zodpovednosť modliť sa za mladých študentov jezuitov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Niet v nich známky „komplexu menejcennosti“ preto, že nie sú kňazmi, ani im neprišlo na um ašpirovať na diakonát… Poznajú svoje povolanie a chcú ho tak, ako je. Toto je zdravý postoj, ktorý rodí dobro.

Životopis TU.

podľa www.infoans.org preložila ksz

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.