Predstavujeme posynodálnu exhortáciu Svätého Otca Františka Christus vivit

(Bratislava, 23. augusta 2019) – Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca pápež František v Lorete, na veľmi symbolickom mieste v domčeku Svätej rodiny, podpísal apoštolskú exhortáciu Christus vivit (Kristus žije; CV). Je to ovocie minuloročnej Synody o mladých. Text je venovaný tak mladým kresťanom z celého sveta, ako i celému Božiemu ľudu.

„Kristus žije. On je naša nádej a najkrajšia mladosť tohto sveta. Všetko, čoho sa on dotýka, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, ktorými chcem osloviť každého mladého kresťana, sú: On žije a chce, aby si žil aj ty! On je v tebe. On je s tebou a nikdy neodchádza. Nakoľko sa len môžeš vzdialiť, vedľa teba je vždy Zmŕtvychvstalý, ktorý ťa volá a čaká, kým nezačneš znova. Keď sa cítiš starý pre smútok, strach, pochybnosti alebo neúspech, on je s tebou, aby ti dal silu a nádej“ (CV 1).

Dokument sa začína vyjadrením úmyslu otvoriť dialóg s mladými ľuďmi. Pápež František neoddeľuje mladých ľudí od zvyšku Cirkvi, ale chce cez mladých osloviť všetkých kresťanov. Mladí sú protagonistami našej doby a aktívnymi členmi Cirkvi.

Ak sa mladí a starí otvárajú Duchu Svätému, spolu vytvárajú nádhernú kombináciu. „Starí snívajú a mladí majú vízie“ (Joel 3,1; CV 192).

Načúvanie realite

V prvých troch kapitolách je východiskovým bodom Božie slovo a najmä mnohé stretnutia mladých ľudí s Pánom. O nich hovorí prvá kapitola. Pán je živé Slovo, on robí všetko nové. On je večne mladý (pozri CV 13). „Byť mladým je viac stav srdca než otázka veku“ (CV 34).

Druhá kapitola prelína toto Slovo s našimi životmi: v každom veku vrátane nášho je to práve stretnutie s Ježišom, ktoré osvetľuje život mladých a život celej Cirkvi. Tak sa stávame schopnými prísť do styku s mladými ľuďmi v čase, keď mnohí nepovažujú Cirkev za dôležitú pre seba „a žiadajú ju skôr, aby ich nechala na pokoji“ (pozri CV 40).

Na druhej strane sú to práve mladí, ktorí dokážu Cirkev evanjelizovať a pomáhajú jej udržiavať sa mladou, aby neupadla do korupcie a nestala sa sektou, ale aby bola autentickým chudobným a pokorným svedectvom: „Sú to práve mladí, ktorí môžu pomôcť Cirkvi zostať mladou, neupadnúť do korupcie, nezastaviť sa, nebyť pyšnou a nezmeniť sa na sektu. Oni jej môžu pomôcť, aby bola chudobnejšia a schopná vydávať svedectvo. Aby bola blízko posledným a chudobným, aby bojovala za spravodlivosť a aby sa spochybňovala pokorou“ (CV 37).

Mladosť Ježiša a vytrvalá novosť evanjelia sa silne prejavujú v živote Márie a v živote mnohých mladých ľudí, ktorí sú schopní dosiahnuť svätosť. Cieľom tretej kapitoly je zabrániť riziku, aby sme rozmýšľali o mladých abstraktným alebo stereotypným spôsobom, a zamerať sa na ich reálny život (pozri CV 71). Exhortácia predstavuje tri skutočnosti, ktoré radikálnym spôsobom ovplyvňujú život mladých: Prvou je rastúca všadeprítomnosť digitálneho prostredia s potenciálom a príležitosťami na stretnutie a dialóg, ale má to aj riziká manipulácie a zneužívania (CV 86 – 90); druhou skutočnosťou je stav migrantov (CV 91 – 94) a treťou je realita zneužívania mladistvých.

Jadro exhortácie

Druhá časť v troch kapitolách predstavuje srdce a osnovu celej exhortácie. Každému mladému človeku v konkrétnych situáciách nemá Cirkev ponúknuť nič iné než stretnutie sa so živým Bohom, ktorého zažíva ako lásku, ako spásu a ako zdroj života.

Pápež František sa vo štvrtej kapitole prihovára mladým takto: „Boh ťa miluje; Ježiš Kristus ťa spasí. On žije a chce, aby si žil. On je vždy s tebou a neopúšťa ťa!“

Pápež ďalej povzbudzuje mladých, aby nezostávali na balkóne alebo na pohovke, ale aby sa nebáli riskovať aj za cenu chýb:„Prosím, nenechajte ostatných byť protagonistami zmeny! Vy ste tí, ktorí majú budúcnosť! Cez vás budúcnosť vstupuje do sveta. Tiež vás žiadam, aby ste boli protagonistami tejto zmeny. Pokračujte v prekonávaní apatie, ktorá provokuje kresťanskú reakciu na sociálne a politické záujmy prítomné v rôznych častiach sveta. Žiadam vás, aby ste boli staviteľmi sveta, aby ste pracovali pre lepší svet“ (CV 174).

Toto pozvanie však vyžaduje, aby sa mladí nedostali do pasce, ktorú im svet predkladá: zničiť väzby s vlastnými koreňmi a skúsenosťami tých, ktorí im predchádzali (šiesta kapitola). Na synode mladý muž zo Šalamúnových ostrovov predstavil obraz Cirkvi ako kanoe plávajúce v oceáne, ktoré môže dosiahnuť cieľ iba vtedy, ak starí ľudia, ktorí poznajú hviezdy, udržujú kurz, a mladí, ktorí majú silu, veslujú (pozri CV 201).

Perspektívy záväzku

Tretia časť má tri kapitoly a zameriava sa na realizáciu toho, čo bolo povedané. Mladí ľudia a cirkevné komunity sú vyzvané urobiť konkrétne rozhodnutia. V siedmej kapitole je Cirkev pozvaná na skutočnú cestu obrátenia, aby sa stala príjemnejšou a schopnou evanjelizovať, najmä vďaka sile vzťahov, ktoré ju tvoria. Cirkev stojí pred veľkými výzvami v oblasti pastorácie mladých. Bude musieť urobiť veľké kroky v rozmýšľaní aj v praxi, aby sa priblížila svetu mladých. Sociálne a kultúrne zmeny si vyžadujú úplne nové formy evanjelizácie.

Posledné dve kapitoly sa zaoberajú témou povolania a rozlišovania. Ôsma kapitola predstavuje základ povolania: priateľstvo s Ježišom a účasť na Božom diele stvorenia a vykúpenia. Toto sa uskutočňuje v službe druhým (pozri CV 253 – 258) a práve pri nej vznikajú dve otázky, ktoré sa týkajú všetkých mladých: otázka lásky a otázka práce.

V deviatej kapitole Svätý Otec pozýva všetkých rozpoznávať a hľadať Božiu vôľu v našich životoch. Pripomína, že ide o náročnú cestu, ktorá si vyžaduje ochotu riskovať.

V závere Svätý Otec žiada mladých, aby kráčali stále dopredu a neostali stáť. Nebojí sa povzbudzovať ich, aby boli predchodcami Cirkvi tretieho tisícročia:

„Milí mladí, budem rád, keď vás uvidím bežať rýchlejšie než pomalšie či so strachom. Bežte «priťahovaní tou milovanou Tvárou, ktorú si uctievame v Eucharistii a uznávame v tele trpiaceho brata». Duch Svätý nech vás pohýna v tomto behu vpred. Cirkev potrebuje váš podnet, vaše intuície, vašu vieru. Potrebujeme to! A keď prídete tam, kde sme my ešte neprišli, majte trpezlivosť počkať na nás“ (CV 299).

Spracoval: Ján Holubčík SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.