Príhovor pápeža Františka saleziánom: Tri črty sv. Jána Bosca

(Vatikán, Turín, 25. júna 2015) – Prinášame text príhovoru, ktorý Svätý Otec odovzdal členom saleziánskej rodiny pri stretnutí s nimi v Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne dňa 21. júna 2015.  

Drahí bratia a sestry, na tejto mojej púti, venovanej ucteniu si ukrižovaného Ježiša v znaku posvätného Turínskeho plátna, som sa rozhodol prísť na toto miesto, ktoré predstavuje srdce života a diela sv. Jána Bosca, aby som s vami oslávil dvesté výročie jeho narodenia. Spolu s vami ďakujem Pánovi, že daroval svojej Cirkvi tohto svätého, ktorý spolu s mnohými ďalšími svätcami a sväticami tohto regiónu je poctou a požehnaním pre cirkev a spoločnosť Turína a Piemontu, Talianska a celého sveta, zvlášť pre starostlivosť voči chudobným a marginalizovaným mladým. ľuďom.

Dnes nemožno hovoriť o donovi Boscovi bez toho, aby sme ho nevideli obstúpeného mnohými ľuďmi: Saleziánska rodina ním založená, vychovávatelia, ktorí sa ním inšpirujú, samozrejme mnohí chlapci a dievčatá všetkých častí sveta, ktorí nazývajú dona Bosca ‚otcom a učiteľom‘. O donovi Boscovi sa dá povedať veľa! Dnes by som však chcel vyzdvihnúť len tri črty: dôvera v Božiu prozreteľnosť, povolanie byť kňazom mladých, zvlášť chudobných, a oddaná a aktívna služba Cirkvi, predovšetkým osobe Petrovho nástupcu.

Don Bosco vykonával svoje kňazské poslanie až do posledného dychu, podporovaný neotrasiteľnou dôverou v Boha a v jeho lásku. Preto urobil veľké veci. Tento vzťah dôvery s Pánom je tiež podstatou zasväteného života, aby služba evanjeliu a bratom nezostali uväznené v našej viditeľnosti, v pomíňajúcich sa skutočnostiach tohto sveta,  ale boli neustálym prekonávaním samých seba, nachádzajúc ukotvenie vo večných  skutočnostiach, ponárajúc sa do Pána, našej sily a našej nádeje. A toto bude aj naša plodnosť. Môžeme sa dnes pýtať na túto plodnosť a – dovolím si povedať –  na túto ‚veľmi skvelú‘ saleziánsku plodnosť. Sme v nej na výške?

Druhým veľmi dôležitým aspektom života dona Bosca je služba mladým. Uskutočňoval ju s pevnosťou a stálosťou uprostred prekážok a námah, s citlivosťou ušľachtilého srdca. «Neurobil krok, nepreriekol slovo, nezdvihol ruku k činu, ktorý by nemal za cieľ spásu mladých… Skutočne nemal na srdci iné, ako duše» (porov. Saleziánske konštitúcie, 21) Charizma dona Bosca nás vedie k tomu, aby sme boli vychovávateľmi mladých uplatňujúc pedagogiku viery, ktorú možno zhrnúť takto: «evanjelizovať vychovávajúc a vychovávať evanjelizujúc» (Všeobecné direktórium pre katechézu, 147). Evanjelizovať mládež, vychovávať na plný úväzok mladých, počnúc najslabšími a opustenými, ponúkajúc výchovný štýl vytvorený rozumom, náboženstvom a láskavosťou, všeobecne hodnotený ako ‚preventívny systém‘. Tejto miernosti, ktorá je veľmi výrazná u dona Bosca, sa isto naučil od svojej mamy Margity. Miernosť a veľká nežnosť! Povzbudzujem vás, aby ste s veľkodušnosťou a dôverou pokračovali v mnohých aktivitách v prospech nových generácií: oratóriá, centrá mladých, odborné strediská, školy a kolégiá. Ale bez toho, aby ste zabúdali na tých, ktorých don Bosco nazýval ‚deťmi ulice‘: títo veľmi potrebujú nádej, byť formovaní radosťou kresťanského života.

Don Bosco bol vždy poslušný a verný Cirkvi a pápežovi, riadiac sa ich návrhmi a pastoračnými usmerneniami. Dnes sa Cirkev obracia na vás, duchovných synov a dcéry tohto veľkého svätca a konkrétnym spôsobom vás pozýva vyjsť, stále znova vychádzať a hľadať chlapcov a mladých tam, kde žijú: na perifériách metropol, na miestach fyzického i morálneho nebezpečenstva, v sociálnych kontextoch, kde chýbajú mnohé materiálne veci, ale predovšetkým chýba láska, prijatie, nežnosť, nádej. Ísť im v ústrety s tým prekypujúcim otcovstvom dona Bosca. Oratórium dona Bosca sa zrodilo zo stretnutia s chlapcami ulice a za istý čas sa rozšírilo medzi štvrte Turína. Kiežby ste mohli ohlasovať všetkým Ježišovo milosrdenstvo vytvárajúc ‚oratórium‘ na akomkoľvek mieste, zvlášť na tých najmenej prístupných, prinášajúc v srdci oratoriánsky štýl dona Bosca a zameriavajúc sa na stále širšie apoštolské obzory. Z pevného koreňa, ktorý on zasadil pred dvesto rokmi do pôdy Cirkvi a spoločnosti, vyrástlo mnoho vetiev: tridsať rehoľných inštitútov žije podľa tejto charizmy zdieľajúc poslanie prinášať evanjelium až po hranice periférií. Pán potom požehnal túto službu vzbudiac medzi vami počas týchto dvoch storočí široký zástup osobností, ktoré Cirkev vyhlásila za svätých a blahoslavených. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste napodobňujúc vieru tých, ktorí vás predišli.

V tejto bazilike, takej drahej vám a celému Božiemu ľudu, vzývajme Pannu Máriu Pomocnicu, aby žehnala každého člena saleziánskej rodiny. Aby žehnala rodičov, vychovávateľov, ktorí vynakladajú svoj život pre rast mladých. Aby žehnala každého z mladých, ktorí sú v dielach dona Bosca, najmä tých, ktoré sa venujú tým najchudobnejším, aby sa vďaka dobre podchytenej a vychovanej mládeži dostala Cirkvi a svetu radosť nového ľudstva.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)Prevzaté z http://sk.radiovaticana.va

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.