Prinášame plné znenia svedectiev a príhovoru, ktoré zazneli na stretnutí pápeža Františka s Rómami

(Košice, Luník IX, 17. septembra 2021) – Pápež František navštívil 14. septembra v rámci svojej apoštolskej cesty na Slovensku rómske sídlisko Luník IX. Svätý Otec si najprv vypočul krátky pozdrav saleziánskeho provinciálneho delegáta pre pastoráciu Rómov dona Petra Bešenyeiho, ktorý predstavil históriu práce s Rómami na Slovensku i na Luníku, a potom nasledovali dve svedectvá.

Ako prvý sa pápežovi prihovorili 61-ročný Jána Hero, otec piatich detí, ktorý pochádza z rómskej osady Medoravce a po ňom to boli manželia Nikola a René, ktorí vyrástli na rómskom sídlisku Luníku IX v Košiciach. Nikola má 28 a René 29 rokov. Majú dve deti.

Príhovor dona Petra Bešenyeiho

Drahý náš Svätý Otec, dovoľte, aby sme Vám v krátkosti predstavili duchovnú službu pre rómsku komunitu na Slovensku a zároveň poďakovali všetkým, ktorí sa do nej akýmkoľvek spôsobom zapojili. V širšom rozsahu sme ju začali ponúkať až po roku 1989, keď padol komunistický režim vo východnej Európe.

Vo viacerých lokalitách vzniklo niekoľko pastoračných centier. Svoju prvotnú inšpiráciu sme hľadali v zahraničí, v Poľsku, v Maďarsku i v Taliansku. Ale čerpali sme aj z nebojácnosti niektorých našich kňazov, ktorí počas totalitného režimu mali odvahu riskovať a ísť na perifériu k chudobným. Medzi Rómami som prežil tridsať rokov, z toho osem priamo tu, na sídlisku.

Naša saleziánska misia začala na tomto mieste v roku 2008. Po roku bývania v spoločnom bytovom dome, sme sa presťahovali do novovybudovaného domu. Postupne sa dostaval kostol Zmŕtvychvstalého Krista a oratórium. Počas týchto rokov nám v našej misii pomáhali laickí dobrovoľníci i zasvätení, podobne aj v iných rómskych osadách na Slovensku. Sú to ľudia veľkodušní a nezištní, často nedocenení a nepochopení, niekedy odmietnutí. Patria k ním ľudia rôznych profesií, ako sú učitelia, katechéti, sociálni, zdravotní či komunitní pracovníci. Za ich čas, lásku a nezištnosť im patrí veľká vďaka. Chceme sa poďakovať aj všetkým zamestnávateľom, ktorí ponúkajú Rómom prácu za primeranú a pravidelnú mzdu, čím im pomáhajú k dôstojnému životu a integrálnemu rozvoju.

Veľká vďaka patrí aj všetkým adoptívnym rodičom, ktorí prijali do svojich rodín rómske dieťa. Ďakujeme všetkým zasväteným z rómskeho národa, ktorí boli ochotní odpovedať na Božie volanie. Vážime si aj odvahu tých, ktorí žijú v miešaných manželstvách a tak búrajú predsudky a stereotypy v našej spoločnosti. Viacerí Rómovia vďaka poznaniu a prijatiu Ježiša Krista sa rozhodli žiť nový život. Katolícka cirkev pre nich robí veľa, aj keď je toto úsilie Cirkvi často zo strany štátu nepovšimnuté a premlčané.

Veríme, že Vaša prítomnosť, Svätý Otec, na tomto mieste prispeje k tomu, aby sme všetci dosiahli väčšiu jednotu napriek rozdielnosti, aby sme kráčali po ceste k pokojnejšiemu spolužitiu, cez vzájomnú úctu, zmierenie a odpustenie.

V súčasnosti na tomto sídlisku žijú títo moji štyria spolubratia. V iných lokalitách na periférii žijú ďalší misionári a misionárky. Usilujú sa prinášať týmto našim bratom a sestrám Boží pokoj, priateľstvo a nádej.

Svätý Otec, ako prejav našej vďačnosti Vám chceme darovať miniatúru reliéfu Zmŕtvychvstalého Krista, ktorý sa nachádza v našom kostole a obrazy blahoslavených rómskych mučeníkov Emílie a Zefirína.

Svedectvo Jána Hera

Svätý Otec, mnohí Rómovia zo Slovenska, a niektorí aj z tohto sídliska, máme ešte v živej pamäti chvíľu krásneho stretnutia s Vami na rómskej púti v Ríme pred šiestimi rokmi, kde ste nás Rómov uistili o láske zo strany Cirkvi a v závere Vášho príhovoru ste nás povzbudili citátom blahoslaveného Pavla VI. z jeho pamätného stretnutia s Rómami pred 56 rokmi: „V Cirkvi nie ste na okraji, ale v istom zmysle ste v centre, vy ste v srdci. Ste v srdci Cirkvi“.

Sme veľmi šťastní, že tieto slová ako Nástupca svätého apoštola Petra nám potvrdzujete aj touto návštevou na Slovensku a osobitne týmto stretnutím s rómskou komunitou. Prichádzate v čase keď sa celý svet nachádza v náročnej situácii spôsobenej pandémiou, ktorá sa bolestne dotkla aj Rómov v celej Európe. Vašu návštevu preto vnímame ako prejav veľkého záujmu a ako potvrdenie bezvýhradnej Božej Lásky k rómskej komunite na Slovensku i k Rómom na celom svete. Máme nádej, že Vaša misia dnes tu medzi nami na tomto mieste nám pomôže zapáliť väčšiu vieru i pevnejšie odhodlanie meniť náš osobný i duchovný život k lepšiemu.

Preto Vás srdečne vítame medzi nami v očakávaní, že Vaše slová a modlitby nám prinesú vnútornú istotu, že cesta viery je východiskom pre náš život, pre naše vzťahy v našich rodinách i pri zlepšovaní sociálnej a spoločenskej úrovne života. Veríme, že Ježiš Kristus nám pomôže prekonávať napätia v spolunažívaní s majoritou a inými etnickými skupinami.

Svätý Otec, vyprosujte nám v modlitbe spolu s našou Nebeskou Matkou Pannou Máriou, aby aj z našich rodín vychádzali skutoční učeníci Ježiša Krista prinášajúci pokoj, lásku a nádej.Ubezpečujeme Vás, že aj my sa budeme modliť za Vás a Vašu službu pre celú Cirkev!

Svedectvo Nikoly a Reného

Drahý Svätý Otec, ja a aj môj manžel sme vyrastali na tomto sídlisku, tu sme sa hrali a chodili do školy.

Vyrastať na tomto sídlisku je náročné, ale aj vďaka Cirkvi a saleziánom sme obdobie dospievania prežili krajšie a zmysluplnejšie. Venovali sa nám, dôverovali nám, čo ovplyvnilo našu túžbu získať vzdelanie, aj keď to bolo častokrát ťažké. Podporovali nás aj naši rodičia, že ísť proti prúdu sa oplatí.

Kňazi nás pripravili k prvému sv. prijímaniu, k sviatosti birmovania i k sviatosti manželstva, taktiež nám pokrstili naše deti. Viedli nás aj k nezištnej službe. Niekoľko rokov sme dobrovoľne vykonávali animátorskú činnosť.

Dospeli sme a obidvaja sme sa zamestnali. S Božou pomocou som ukončila aj diaľkové štúdium na pedagogickej fakulte. Túžili sme s manželom odísť z tohto sídliska, ale nevedeli sme ako. Saleziáni nám vnukli nádej, že sa to dá. Vzali sme si hypotéku, kúpili byt a odsťahovali sa do inej časti Košíc. Dnes, vďaka tomu všetkému ponúkame svojim deťom šťastnejší, dôstojnejší a pokojnejší život.

Svätý Otec, naši rodičia, súrodenci a priatelia aj naďalej žijú na tomto sídlisku, veríme, že Vaša návšteva prinesie novú nádej a chuť k vnútornej zmene všetkým tým, ku ktorým sa dnes prihovoríte.

Nasledoval príhovor Svätého Otca Františka, ktorý si môžete prečítať TU.

 

Foto:www.vatican.va

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.