Pripravme sa na sviatok dona Bosca!

(Bratislava, 22. januára 2013) – Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného. 

1. deň – Evanielium radosti 2. deň – Pedagogika dobroty 3. deň – Preventívny systém 4. deň – Výchova je vecou srdca 5. deň – Statočný občan, dobrý kresťan 6. deň – Saleziánsky humanizmus 7. deň – Ľudské práva 8. deň – Každodenná práca 9. deň – Zmysel pre Boha 

Elektronické vydanie aplikácie a návod na spustenie itunesGoogle playako čítať e-knihy 

Kto by si potreboval rozšíriť praktické informácie o eknihách a čítačkách pre ne, nech sa páči zaujímavý odkaz:

http://www.kristus.sk/e-knihy/ako-citat-e-knihy/

Ako vznikol samotný deviatnik? Aké je to vytvárať modlitbu pre mladých? V čom spočíva význam tejto modlitby? Aj na tieto otázky sme sa opýtali autora – Františka Kuboviča SDB.

2013_01_22_9rozhovor2.jpg

Čo ťa viedlo k tomu, aby si vytvoril deviatnik k donovi Boscovi?V prvom rade je to láska k donovi Boscovi, to je to najhlavnejšie. A potom, aby sa táto láska vzbudzovala a šírila ďalej, najmä u mladých. Zároveň v tomto roku máme dôležité udalosti: Rok viery, 125 rokov od smrti dona Bosca, druhý rok prípravy na dvojsté výročie od jeho narodenia a príchod jeho relikvií na Slovensko.

Podľa čoho si vyberal myšlienky na jednotlivé dni?Vychádzal som zo Strenny – Hesla hlavného predstaveného na tento rok, ktoré je o pedagogike dona Bosca. Myšlienky som vyberal podľa nej tak, ako ich ponúkol don Pasqual Chávez.

Aká je tvoja obľúbená myšlienka deviatnika?Okrem citátu z listu Filipanom: "Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!", sú to slová dona Cháveza: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."Aké je to vytvárať modlitbu pre mladých? Ako sa vytvára samotná modlitba?Mladých treba najprv poznať, žiť s nimi. S ich konkrétnymi radosťami, ale aj problémami.  Toto potom mňa osobne privádza k modlitbe a hľadaniu, ako im pomôcť. Do modlitby deviatnika som sa snažil premietnuť to, čo sa mi zdá, že potrebujú, čo im môže pomôcť na ceste k Bohu. Tvoriť deviatnik je pekné, ale zároveň aj náročné. Musím vedieť v zrozumiteľnej reči vystihnúť to, čo prežívajú a potrebujú.Ako ich zaujať, aby sa nadchli pre modlitbu, prípravu?V prvom rade tomu musím veriť ja sám, že to má zmysel. Mladým v škole na náboženstve to nič nehovorí a tých treba nadchnúť aspoň pre rannú či večernú modlitbu. Tí, ktorí chodia k saleziánom a vedia čo je modlitba a deviatnik, ho prijmú, ak sa im vysvetlí. A hlavne im treba povedať, že don Bosco ich má rád a že im rozumie. Vďaka tomu si od neho môžu vyprosiť to, čo teraz najviac v živote potrebujú.Ako dlho trvalo vytvoriť tento deviatnik?My na Miletičke máme od septembra duchovné obnovy pre mladých na tému Strenny, takže už som viackrát  čítal jej predstavenie z augusta. A človek nad tým premýšľa, pýta sa, hľadá. Keď som dostal na Silvestra komentár k Strenne, sadol som si a za tri dni som napísal deviatnik. Potom dva dni jazyková úprava, zalomenie a deviatnik bol na svete. Pán Boh posiela vždy ľudí ochotných nezištne pomôcť, a tak sa ho podarilo veľmi rýchlo dať aj do tlačenej formy. Ďalší spolubrat, Rado Rumanovič, ho urobil ako ebook. Vďaka tomu ho ktokoľvek môže mať v mobile, na tabletoch.V čom vidíš dôležitosť modlitby deviatnika? Prečo je dobré sa takto pripravovať?Keď apoštoli očakávali zoslanie Ducha Svätého, tiež sa deväť dní vytrvalo modlili. Cirkev prevzala toto číslo ako symbolické, a tak sa podobne pripravuje na dôležité udalosti deväťdňovou modlitbou.Dôležitosť vidím v upriamení srdca na niečo, čo je pre človeka dôležité. Tak ako sa budeme modliť deviatnik, tak prežijeme samotný sviatok. Je to ako keď sa tešíme na Vianoce. Samotné očakávanie je možno niekedy krajšie ako samotné Vianoce. A to platí o každom sviatku, aj o sviatku dona Bosca. V tomto deviatniku ponúkam okrem modlitby aj konkrétnu aktivitu, aby to bola naozaj malá zmena srdca a zmýšľania.Aká je tradícia deviatnikov v saleziánskej rodine?Don Boscovi veľmi záležalo na tom, aby sa sviatky slávili dôstojne a slávnostne. Z jeho pamätí je známe, ako dbal na prípravu sviatkov Panny Márie Nepoškvrnenej, Panny Márie Pomocnice a svätého Alojza prostredníctvom deviatnikov. Ako povzbudzoval chlapcov ku svätej spovedi, skutkom lásky – čím sa pripravovali na slávenie, v oratóriu bolo určite cítiť "sviatočnejšiu atmosféru".

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."

2013_01_22_9rozhovor1.jpg

Informoval: František Kubovič SDB, mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.