Provinciál na kapitule o znaku čias: Máme potenciál vytvárať alternatívnu kultúru

(Čičmany 3. novembra 2015) – Provinciálna kapitula saleziánov sa druhý deň svojho zasadania venovala najmä správe provinciála o stave provincie. Delegáti diskutovali o správe v skupinách a v pléne potom predniesli otázky, podnety. Provinciál pri odpovediach v dvoch prípadoch použil aj slovo „mea culpa“, keď konštatoval niektoré nedostatky.

V dopoludňajšej časti dňa provinciál pre plénom provinciálnej kapituly (PK) stručne dokončil predstavenie ekonomickej oblasti. Na záver svojej správy sa vrátil k minulej PK a zhodnotil naplnenie úloh. Napokon poďakoval všetkým spolubratom za to, že sa veľa dobra urobilo za ostatné tri roky. Ako poslednú vec správy predstavil „zrkadlový obraz troch otázok“, ktoré ponúkol na začiatku správy – čiže návrh svojich odpovedí na tri otázky.

2015 11 02 pk 2den-1

Ako prvý bod spomenul znaky čias a hovoril najmä o vytváraní výchovného prostredia, keď prirovnal dona Bosca k Benediktovi z Nursie. Ako Benedikt postavil mesto na vrchu, kláštor, kde sa žilo a pracovalo pre Boha a pre ľudí, a tak evanjelizoval Európu, tak don Bosco vytvoril v meste výchovné prostredie, z ktorého vychádzali čestní občania a dobrí kresťania – vykreslil prirovnanie provinciál. „Vytvárať toto výchovné prostredie“ označil za prvý znak čias pre saleziánov; čo v sebe nesie aj prorocký rozmer života, ak sa vytvára alternatívna kultúra, ponuka takého štýlu života, v ktorom človek dokáže vnímať Boha vo svete. Pri vytváraní výchovného prostredia označil provinciál ako výzvu aj animovanie saleziánskej rodiny a tiež výchovno-pastoračnej komunity. „Dnešná doba potrebuje zdravé prostredie. A – ľudsky povediac – my na to máme potenciál.“

Pri druhom bode o „kvalite nášho poslania“ vyzdvihol don Ižold fakt, že slovenskí saleziáni sú a chcú byť medzi mladými a mladí chodia do našich stredísk. „Ale musíme sa učiť ich sprevádzať.“ Vysvetlil však, že to myslí aj širšie: učiť ľudí žiť vieru, budovať vnútorný svet uprostred záplavy informácií. „Mladý človek je vnútorné bombardovaný a nevie si ani klásť otázky o živote. Tento vnútorný stred je ťažko nájsť. A toto je jedna z velikánskych pastoračných výziev. Potrebujeme tiež uchopiť spôsob, ako vstupovať do médií, ale nestratiť sa v nich,“ vysvetlil širšie poňatie sprevádzania. Doplnil tiež, že sprevádzanie zahŕňa aj kultúru solidarity, prácu s dobrovoľníkmi, a výzvu ku skromnému svedeckému životu – vychádzať von, k chudobným, a učiť mladých angažovanosti.

2015 11 02 pk 2den-6

V treťom bode, ako odpoveď na otázku o kvalite zasväteného života, sa provinciál oprel o niektoré slová sekretára Kongregácie pre zasvätených, Mons. Carballa z Ríma, ktorý navštívil v októbri Slovensko. „Vo svete sa vníma, že zasvätený život prechádza dobou úpadku. Dokonca aj tzv. realisti hovoria o zime a kríze. Ale v zime sa posilňujú korene, strom ide do hĺbky, a kríza je časom vedomého rozhodnutia. Ide tu o našu identitu. Keď naše dokumenty hovoria o konverzii, teraz je čas obrátiť sa, vedome si povedať, čo chceme žiť.“ V tejto téme zasväteného života provinciál poukázal aj na jedno z rizík, a to je personálna stránka: „Ste tu mladí, každý má nové nápady, čo by sa ešte dalo realizovať. Musíme však vážiť sily, aby sme sa neroztrieštili, naopak aby sme sa skvalitňovali. Provincia je totiž taká, akí sú saleziáni, nie koľko máme domov. A k tomu je tu aj naša osobná krehkosť,“ doplnil provinciál na zakončenie svojej správy.

2015 11 02 pk 2den-4

Hneď po správe o stave provincie mali k nej delegáti niekoľko krátkych vyjasňujúcich otázok. V ďalšom bode programu sa rozdelili do piatich skupín a v nich diskutovali o prednesenej správe. Po prestávke ponúkli provinciálni sekretári vtipnú vsuvku v podobe kvízu s piatimi otázkami o Gorazdovi Zvonickom, keďže v kapitulnej sále je kútik označený „Čitáreň Gorazda Zvonického“. Nasledovalo predstavenie výstupov z diskusie skupín o stave provincie. Zaznelo mnoho otázok a žiadostí o vysvetlenia ku takmer všetkým oblastiam. Z jednej skupiny dokonca vzišli aj dve vtipné akoby porekadlá: „Kto kde stojí, tam ľudí ťahá,“ a „Keď sa loď potápa, tak nejaký krivý klinec nie je dôležitý.“ Predstavenie výstupov a niekoľko faktických poznámok k nim ukončili dopoludňajšiu prácu PK v jej druhom dni.

Svätú omšu na poludnie predsedal provinciálny radca a direktor z diela Košice Tri hôrky don Pavol Boka. Popoludňajší program sa začal odpoveďami na otázky a podnetov z diskusie o správe provinciála. Delegátom odpovedal a objasňoval veci najmä provinciál, sčasti aj delegát pre pastoráciu mládeže a v jednom prípade aj provinciálny ekonóm.

2015 11 02 pk 2den-7

Potom PK hlasovaním rozhodla, že nateraz bude pokračovať s ďalším obsahovým bodom a k podnetom zo správy sa vráti neskôr. Regulátor kapituly don Pavol Grach tak predstavil návrh ako uviesť do praxe v slovenskej provincii závery ostatnej generálnej kapituly. Tento bod je jednou z dvoch úloh, ktoré pre provinciálne kapituly zadal vikár hlavného predstaveného z Ríma. Delegáti krátko diskutovali k návrhu a záver popoludňajšieho pracovného bloku opäť v skupinách o tomto návrhu diskutovali.

V druhý deň provinciálnej kapituly saleziánov niektorí delegáti predniesli aj osobné návrhy, ktorým sa PK bude venovať na začiatku tretieho dňa svojho zasadania.

2015 11 02 pk 2den-3

2015 11 02 pk 2den-5

2015 11 02 pk 2den-2

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.