Provinciálna kapitula bude pokračovať na jar, dovtedy budú pracovať viaceré komisie

(Čičmany 6. novembra 2015) – Slovenskí saleziáni zakončili v Čičmanoch jesenné zasadanie svojej Provinciálnej kapituly. Do jarného zasadania v apríli budúceho roka budú pracovať viaceré komisie, aby na dané témy pripravili podklady k rozhodnutiam. V záverečnom poďakovaní po svätej omši provinciál vyjadril vďačnosť Bohu aj za pekné počasie počas kapitulného týždňa.

„Kapitula sa zaoberala tým, ako uviesť myšlienky 27. generálnej kapituly saleziánov do praxe na Slovensku, čo samozrejme nie je až také jednoduché určiť. Pokúsili sme sa nájsť tie najdôležitejšie témy, ktoré by pomohli vedeniu provincie usmerňovať saleziánske pôsobenie v najbližších rokov,“ zhodnotil jesenné zasadanie regulátor kapituly Pavol Grach.

Záverečný deň zasadania Provinciálnej kapituly (PK) delegáti diskutovali o dvoch okruhoch tém, ktoré kapitula vybrala z diskusie ku správe provinciála o stave provincie. K týmto okruhom tém PK navrhla metodológiu práce. Pre témy zo spomenutých dvoch okruhov bolo zostavených šesť pracovných komisií: pastorácia povolaní, pastorácia rodín, saleziánska rodina a laici, pastorácia Rómov, Domka, a permanentná formácia. Podklady z týchto komisií budú užitočné nielen pre uvažovanie a rozhodovanie kapituly na jarnom zasadaní, ale aj pre revíziu provinciálneho výchovno-pastoračného projektu.

2015 11 06 pk 5den-1

V druhom doobedňajšom bloku posledného dňa sa delegáti venovali ďalšej diskusii o návrhoch dvoch materiálov. Ide o dokument o uvádzaní záverov 27. GK do praxe na Slovensku, a o materiál Kritériá pre hodnotenia významnosti diel.

K viacerým veselším momentom diskusie sa zaradila aj chvíľa, keď provinciál sebe vlastným veselým spôsobom určoval niektorých spomedzi delegátov za členov pracovnej komisie pre prípravu noriem o práci s dievčenskou mládežou v rámci saleziánskych stredísk. Vypracovanie takýchto noriem vyžadujú saleziánske Stanovy a Pravidlá.

Posledným pracovným bodom bola diskusia k odporúčaniu ohľadom riešenia starostlivosti o starých a chorých spolubratov. Dvaja delegáti predstavili pripravené odporúčanie a plénum o ňom hlasovalo. Na základe toho vznikla tiež pracovná komisia pod vedením provinciálneho ekonóma, ktorá pripraví prehľad o saleziánskych domoch, kde je možné zabezpečiť starostlivosť o starých a chorých spolubratov.

2015 11 06 pk 5den-3

V rámci dvoch „reklamných“ vstupov don Peter Bešenyei predstavil materiál s názvom Saleziánska misia medzi Rómami – Štandardy pre saleziánsku pastoráciu Rómov na Slovensku a komentár k nim; a v druhom vstupe don Ján Holubčík informoval spolubratov o príprave na Svetové dni mládeže v Krakowe a rozdal propagačné materiály, pričom spomenul, že mladí zo saleziánskych stredísk budú mať samostatnú registráciu na toto podujatie.

„Úlohy sú rozdelené,“ povedal s miernym humorom na záver kapituly jej regulátor don Pavol Grach, a uzavrel jesenné zasadanie PK. Delegáti potleskom poďakovali provinciálnemu ekonómovi za starostlivosť o zabezpečenie „chutných“ prestávok. Na záver svätej omše, ktorú slávil provinciál, poďakoval za seba aj regulátor, najmä svojim dvom sekretárom a tiež všetkým delegátom.

„Prežívam vďačnosť za bratov a saleziánsku rodinu, ktorí  na nás mysleli počas týchto dní, viacerí mi napísali esemesky. Ovocím tohto stretnutia sú samozrejme rozhodnutia a uzávery, ale najdôležitejšie je posilnenie jednoty, porozumenia, bratstva, a pohľadu nádeje, že nás vedie Pán,“ vyjadril svoje dojmy po skončení jesenného zasadnutia kapituly provinciál don Jozef Ižold.

Na svoje jarné zasadanie sa delegáti Provinciálnej kapituly zídu v polovici apríla 2016.

2015 11 06 pk 5den-4

2015 11 06 pk 5den-5

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.