Provinciálna kapitula saleziánov: Milan Bubák SVD viedol duchovnú obnovu

(Žiar, 12. februára 2019) – Slovenskí saleziáni opäť prežívajú svoju Provinciálnu kapitulu. Koná sa ako príprava na 28. generálnu kapitulu, ktorá bude v roku 2020. Prvý poldeň Provinciálnej kapituly v Penzióne pod Barancom v Žiarskej doline patril duchovnej obnove a neformálnemu programu. Kazateľom obnovy bol verbista Milan Bubák.

Vo svojej prednáške „Povolaný znova“ ponúkol 46 účastníkom kapituly a dvom hosťom tému o druhom volaní v živote Ježišovho učeníka. Rozviedol ju na príklade apoštola Petra, pre ktorého prvá fáza, nazývaná galilejská, začala pri zázračnom rybolove, keď následne Kristus povolal Šimona Petra, aby sa stal rybárom ľudí. Prvé obrátenie je podľa Milana Bubáka obrátenie od vecí. „No k tomu, aby sme sa mohli nazývať skutočnými učeníkmi Ježišovými treba ešte niečo viac. Skutočné učeníctvo nastáva až druhým obrátením, kedy prichádza k zmene kvalitatívnej,“ pričom táto fáza sa nazýva jeruzalemská. Pre apoštola Petra prišla táto fáza pri stretnutí vzkrieseného Krista na brehu jazera, a pri otázkach, či ho Peter miluje. „V srdci tejto výzvy je volanie k tomu, aby som sa obrátil od seba samého a svoje oči aby som upriamil na Ježiša.“

Po takmer 40-minútovej prednáške a dlhšom ústraní účastníci Provinciálnej kapituly (PK) slávili svätú omšu, ktorej predsedal Milan Bubák. V kázni sa zameral na Božie slovo o stvorení sveta a o Božom kontemplatívnom pohľade na stvorenie, na siedmy deň. Pozval saleziánov, aby na svojej kapitule tiež takto v modlitbe pozerali na to, čo urobili i na výzvy, ktoré môžu prísť.

Pri večernom slovku provinciálny vikár don Peter Bučány povzbudil spolubratov, aby boli na kapitule celým srdcom, aby rokovanie kapituly bolo „o láske k Pánovi, k donovi Boscovi a k mladým.“

Provinciálna kapitula 2019 sa koná v dňoch 12. až 14. februára. Regulátorom PK je don Pavol Grach. Zúčastňuje sa na nej 46 delegátov, ktorí majú hlasovacie právo. Spomedzi nich sú dvaja koadjútori – saleziáni „bratia“. Priemerný vek účastníkov PK je 46,7 roka. Najpočetnejšou vekovou skupinou sú saleziáni vo veku 40-44 rokov, je ich celkom 14. Najstarším účastníkom kapituly je don Jozef Tóth, najmladším je Marek Pančura. Traja účastníci majú na konte najväčší počet účastí na doterajších provinciálnych kapitulách, zúčastnili sa celkom na deviatich. Najviac zastúpeným mestom je Bratislava, kde pôsobí 13 spolubratov z PK, nasleduje Žilina, odkiaľ prišlo 5 delegátov kapituly.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.