Prvý deň: Za všetky matky

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1,30-31)."

Prosíme za všetky matky,ktoré nosia dieťa pod srdcom, – Ježiš, preukáž im svoje milosrdenstvoaby svoje dieťa prijali s láskou, –daj im silu a radosť, –za všetkých otcov, matky a lekárov, ktorí spolupracovali pri potrate, –za všetky matky, ktoré o svoje dieťa prišli,  uteš rodičov pri strate ich dieťaťa,  Mária, Matka života, oroduj za ne.

Predsavzatie: Je v mojom stredisku sestra brat, ktorému som ublížila … poviem odpusť, prepáč, možno bez veľkého vysvetľovania.

Mária, Matka života, zverujeme ti starosť o život: Matka, pohliadni na nespočetný zástup detí, ktorým nebolo dopriate, aby sa narodili. Vypros ľudstvu milosť ochotne život prijímať a vďačne sa z neho radovať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie(na súkromnú pobožnosť)

Pane, zmiluj sa nad nami.Kriste, zmiluj sa nad nami.Pane, zmiluj sa nad nami.Kriste uslyš nás.Kriste vyslyš nás.Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá trojica, jeden Boh,Svätá Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.Nepoškvrnene počatá dcéra večného Otca,Nepoškvrnene počatá matka Božieho Syna,Nepoškvrnene počatá nevesta Ducha Svätého,Nepoškvrnene počatá Panna, obraz Božej múdrosti,Nepoškvrnene počatá Panna, zora slnka spravodlivosti,Nepoškvrnene počatá Panna, prút z Dávidovho koreňa,Nepoškvrnene počatá Panna, ktorá si rozmliaždila hlavu hada,Nepoškvrnene počatá Panna, kráľovná neba i zeme,Nepoškvrnene počatá Panna, brána nebeského Jeruzalema,Nepoškvrnene počatá Panna, svietiaca morská hviezda,Nepoškvrnene počatá Panna, silná veža bojujúcej CirkviNepoškvrnene počatá Panna, ruža medzi tŕňmi,Nepoškvrnene počatá Panna, studnica Božej lásky,Nepoškvrnene počatá Panna, ozdoba anjelov,Nepoškvrnene počatá Panna, koruna patriarchov,Nepoškvrnene počatá Panna, sláva prorokov,Nepoškvrnene počatá Panna, sila mučeníkov,Nepoškvrnene počatá Panna, čistota panien,Nepoškvrnene počatá Panna, radosť tých, ktorí ťa vzývajú,Nepoškvrnene počatá Panna, orodovnica za hriešnikov,Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane,Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane,Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Oroduj za nás svätá Božia Rodička.R: Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových

Modlime sa: Nepoškvrnená, najčistejšia Panna, celá si krásna a dokonalá a niet na tebe ani najmenšej škvrny hriechu. Ďakujem teraz za svoj život i za to, že škvrnu dedičného hriechu zmyl tvoj Syn vo sviatosti krstu. Som slabý, oroduj preto za mňa, aby môj život bol očistený od hriechov a naplnený milosťou, daj, aby som za spáchané hriechy konal pokánie a čistý prišiel pred nášho Pána, Ježiša Krista. Amen.

(Podľa autorov: Erich Neidhart – novéna a sr. Eva Pullmanová – predsavzatia)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.