Rozlúčili sme sa s našim provinciálom donom Jozefom Ižoldom

(Rybník/Bratislava 26. mája 2020) – Na vigíliu svojho nanebovystúpenia, v stredu 20. mája večer, Pán voviedol do večnosti svojho služobníka saleziána kňaza Jozef Ižolda. A v dnešnú spomienku svätca veselosti, Filipa Neriho, sme sa s ním rozlúčili. Zádušnú svätú omšu v jeho rodnej farnosti Rybník slúžil dopoludnia predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, koncelebrovali s ním jeho pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. V homílii sa prihovoril don Peter Timko, ktorý bol v decembri menovaný za nasledujúceho provinciála saleziánov na Slovensku.

2020 05 26 porheb provinciala Izolda1

Arcibiskup Mons. Zvolenský uviedol celé obrady pozvaním, aby si prítomní prisvojili texty modlitieb, „aby sme sa zjednotili v prosbe za nášho duchovného otca Jozefa.“

= = Pozrite si celý záznam priameho televízneho prenosu na TV Lux

 „Zomrel otec provinciál. Zomrel veľký človek. Veľkosť Kristovho učeníka sa však nemeria podľa veľkosti funkcie, úlohy či služby, ktorú zastával, ani podľa úspechov, či množstva a významnosti skutkov, ktoré vykonal. Takto veľkosť človeka meria svet. Veľkosť Kristovho učeníka závisí od toho nakoľko sa vo všetkom čo robil podobal Kristovi, nakoľko bol jeho život oslavou Nebeského Otca,“ uviedol na úvod svojej homílie don Peter Timko a pri komentovaní evanjeliového rozprávania o vzkriesení Lazára vysvetlil Ježišovo posolstvo o plnosti života aj cez chorobu a slabosť: „Ukazuje sa nám tu niečo naozaj nevídané: človek môže osláviť Boha cez svoju krehkosť, cez svoju slabosť a chorobu, ktorej podlieha. Ba ešte viac, choroba a pozemská smrť môžu byť pre Kristovho učeníka privilegovaným miestom Božej oslavy a zjavenia Života.“ Túto novosť – možnosť osláviť Boha cez krehkosť – ešte silnejšie podporil nasledovným: „Kde je prítomný Pán Ježiš, tam nemôže byť smrť. Prítomnosť Krista, Božieho Syna, v ktorom sa Otec zjavuje a dáva Život, je prameňom Života pre Lazára a pre každého človeka, ktorý verí v Jeho prítomnosť.“ Vo svetle tohto evanjeliového posolstva don Timko ponúkol slová Jozefa Ižolda z úvodníka v časopise Don Bosco dnes z marca a mája 2018, kde zopakovaný úvodník má názov „Netreba lamentovať, Pán je s nami“ a jeho obsah vystihujú vety: „Prítomná chvíľa je oknom, ktorým prúdi Božia láska do domu môjho života. (…) Život v prítomnej chvíli a vo vedomí Božej prítomnosti nám umožní nelamentovať nad minulosťou ani sa nebáť budúcnosti, veď s nami je Pán.“ Don Ižold si podľa Petra Timka prešiel v živote viacerými situáciami, v ktorých musel zomrieť. „Ani komplikovanejšia cesta za povolaním, ani náročná služba predstaveného, ktorú prijal s plačom, ani zákerná a vyčerpávajúca choroba, neboli na smrť, ale na Božiu slávu,“ povedal Peter Timko v homílii. V závere sa budúci provinciál obrátil na svojho zosnulého predchodcu: „Drahý Jožko, takto som si odovzdávanie služby provinciála nepredstavoval, ale ´netreba lamentovať, Pán je s nami´. Beriem si toto Tvoje hlboké posolstvo, kryté Tvojim životom, ako štafetový kolík, ktorý chcem v službe bratom s Božou pomocou niesť ďalej, najlepšie ako budem vedieť. Prosím, pomáhaj nám všetkým z neba, nelamentovať, ale veriť, že Pán je s nami!“

2020 05 26 porheb provinciala Izolda2

= = TU si prečítajte celú homíliu dona Petra Timka pri pohrebe provinciála Jozefa Ižolda

Na zádušnej eucharistii vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Rybníku boli pri zachovaní usmernení prítomní najbližší príbuzní, asi päťdesiat koncelebrujúcich kňazov vybratých spomedzi saleziánov i diecézneho kléru a tiež bývalá i súčasná provinciálka sestier saleziánok. Na pripravenom priestranstve pred kostolom sledovali liturgiu vďaka pripravenej vonkajšej obrazovke ďalšie desiatky členov saleziánskej rodiny, príbuzných i miestnych farníkov.

V závere odzneli kondolenčné pozdravy – z Ríma, od hlavného radcu saleziánov pre saleziánsky región strednej a severnej Európy dona Jachimowicza, z Azerbajdžanu od Mons. Vladimíra Feketeho, ktorý poznal dona Ižolda od jeho vstupu do noviciátu v roku 1990, od generálnej matky sestier saleziánok Yvonne Reungoat i od ich predošlej a aktuálnej provinciálky Janky Kurkinovej a Moniky Skalovej. Napokon sa rozlúčil v mene farníkov a obce miestny farár dôstojný pán Štefan Kováč a v mene rodiny poďakoval všetkým brat dona Jozefa Mons. Daniel Ižold, vikár pre klérus bratislavskej arcidiecézy.

2020 05 26 porheb provinciala Izolda3

Popoludní sa konalo uloženie rakvy do saleziánskej hrobky na cintoríne v bratislavskej Vrakuni. Opäť prišli okrem príbuzných aj desiatky veriacich, spolubratov, sestier saleziánok, kňazov. Obrad viedol aj tu Mons. Stanislav Zvolenský a po evanjeliu o pšeničnom zrne sa prihovoril provinciálny vikár don Peter Bučány, ktorý priblížil niekoľko pohľadov na život zosnulého, od stanovenia diagnózy pred jedenástimi mesiacmi. Hovoril o tom, ako sa v tom, ako Jozef Ižold prežíval toto obdobie, odzrkadľuje citát z istého náhrobku: Blažení sú tí, ktorí žili pred tým, než umreli. „Vytešoval sa jedenásť mesiacov z toho, že mohol čítať, počúvať hudbu. Denne hodiny presedel pri knihách, ktoré si podčiarkoval, poznámkoval. Vždy túžil čítať, a teraz čítal. Po večeroch sa modlí, nikto nevie, ako dlho do noci. Návštevám rozpráva, o čom čítal, zaujíma sa o ich život, dianie v saleziánskej spoločnosti a v Cirkvi. Bavíme sa o posledných veciach ako o najbežnejších veciach života.“ Poukázal tiež na chvíle, kedy „sme sa smiali“ a vysvetlil, že to nebol smiech toho, kto neberie vážne život, „ale smiech Filipa Neriho, v ktorom si je vedomý Božej bázne. V istej chvíli smiechu (don Ižold) poznamenal: Smejeme sa. Ale vždy s bázňou.“

= = Pozrite si celý záznam obradu na cintoríne v Bratislave – Vrakuni

Telesné ostatky provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda, ktorý zomrel vo veku 56 rokov v stredu 20. mája, po ťažkej onkologickej chorobe, uložili do saleziánskej hrobky na cintoríne v bratislavskej Vrakuni, kde už odpočíva ďalších štrnásť saleziánov.

2020 05 26 porheb provinciala Izolda4

Zo zádušnej svätej omše v Rybníku odvysielali priamy prenos Televízia Lux a Rádio Lumen a pre všetkých, ktorí by chceli zanechať svoje slová rozlúčky bola zriadená ONLINE KONDOLENČNÁ KNIHA.

Rastislav Hamráček SDBFoto: Don Bosco media / Róbert chovanec

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.