Rozlúčili sme sa so sestrou Helenkou Danišovou

(Trnava, 3. decembra 2013) – V pondelok 2. decembra 2013 sme sa rozlúčili so sr. Helenou Danišovou FMA. Svätú omšu v Trnave na Kopánke celebroval provinciálny vikár Jozef Ižold. Pohrebné obrady viedol salezián Juraj Kyseľ.

Odpočinutie večné daj jej, Pane.

 

List generálnej matky sr. Yvonne Reungoat         

             Najdrahšia sr. Jana, najdrahšie sestry,

spolu so sestrami z Generálnej rady, by som rada vyjadrila svoje hlboké spoločenstvo s vami v tomto čase, keď naša drahá sr. Helenka Danišová odišla do Otcovho domu.Chcem poďakovať Bohu za veľký dar, ktorým bola v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice, a to najmä v slovenskej provincii sv. Jána Bosca. Tiež  je potrebné poďakovať sr. Helenke za jej život totálne darovaný vo svojom rehoľnom zasvätení.

Osobne som mala so sr. Helenkou veľmi krásny a hlboký vzťah od roku 1997, kedy som ako generálna radkyňa vizitátorka, mala možnosť často navštíviť Slovensko a zdieľať s ňou a s provinciálnou radou cestu mladej vizitatórie. Ako jej predstavená ju sprevádzala v jej rozvoji a priviedla ju v roku 2000 k vzniku provincie.

Sr. Helenka vo svojej jednoduchosti bola predovšetkým žena v plnom zmysle tohto slova: žena, zasvätená Bohu, ktorý bol pre ňu centrom jej života, matkou pre svoje sestry, ktoré si držala vo svojom srdci a prinášala pred Pána. Vždy hľadala ako ich sprevádzať v tomto čase zmien a snažila sa tento čas žiť s jeho radosťami, jeho nádejami, ale aj s jeho najväčšími výzvami. Sr. Helenka išla na podstatu vecí a túžila podporiť rast v povolaní každej sestry. Pustila sa do vytvárania nových komunít, čo súviselo s výstavbou domov, hľadala vhodné polia pastoračného pôsobenia, aby sa čo najlepšie odpovedalo na potreby detí a mladých. Nachádzala svoju silu v modlitbe, ona bola dôležitým rozmerom jej každodennej cesty. Veľmi počítala s prítomnosťou Panny Márie v jej živote a v živote komunít, i každej jednej sestry. Tvárou v tvár s ťažkosťami sa snažila chápať, byť súcitná, povzbudzovať a nájsť to, čo je najvhodnejšie pre každú osobu a situáciu.Keď bola povolaná sprevádzať cestu vizitatórie, aby mohla žiť prispôsobená novej dobe, s odvahou a nadšením sa snažila vytvoriť podmienky pre formáciu sestier predtým, ako sa rozbehol rozvoj diel. Toto rozhodnutie sa ukázalo veľmi plodným,  znamením prezieravej vízie do budúcnosti. Pokušením mohlo byť pustiť sestry hneď do práce, pretože potrieb bolo veľmi veľa  a tiež apoštolských ponúk.Cesta, ktorú navrhla uschopnila Dcéry Márie Pomocnice včleniť sa do Cirkvi a do spoločnosti s vierohodným svedectvom ich zasvätenia a s výchovnou schopnosťou živenou zápalom dona Bosca a matky Mazzarellovej:  „Da mihi animas cetera Tolle“.

Sr. Helenka mala veľkú lásku k našim zakladateľom a jej túžbou bolo, aby všetky komunity na Slovensku boli ako v Mornese – domami Božej lásky.Podporovala animáciu povolaní v provincii so zreteľom na rozlišovanie a sprevádzanie povolania, dala dôveru sestrám, ktoré boli pre túto službu poverené.  Jej osobnosť bola silná, aj keď sa ukazovala v jednoduchosti a to s veľkou diskrétnosťou a pokorou. Získala si dôveru u mnohých sestier, saleziánov a ďalších skupín saleziánskej rodiny, z nich najmä saleziánov spolupracovníkov.

Poukázala som iba na niektoré aspekty života sr. Helenky, ktoré sa vryli do môjho srdca. Existuje množstvo ďalších, ktoré vy poznáte.

Ďakujem ti, milá sr. Helenka, za tvoj život. Ježiš ťa vždy sprevádzal a nechal ťa vstúpiť s Ním do svojho Veľkonočného tajomstva. Nasledovať Ježiša znamená vziať Jeho kríž a žiť s Ním Jeho utrpenie. Aj tebe nechýbalo utrpenie v živote. Teraz si s Ježišom v plnosti života a radosti. S tebou sme aj my bližšie k Pánovi. Pomôž nám pokračovať na ceste života s vierou, nádejou a veľkou láskou, ktorú chceme komunikovať mnohým mladým.Vyprosuj pre nás požehnanie od Pána a nechaj sa objať Máriou! Naša vďačnosť za dar teba samej nás povzbudzuje, aby sme žili hodnoty, ktoré si nám odovzdala a aby sme mnohých mladých vedeli svojim životom pozvať k životu rehoľného povolania.

S veľkou láskou a vďačnosťou.

Roma 1-12-2013Sr. Yvonne Reungoat fma

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.