Saleziáni na medzinárodnej vedeckej konferencii v Ríme

(Rím, 21. mája 2013) – V dňoch 17. a 18. mája 2013 sa na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme 1963 – 2013. Účastníkom konferencie zaslal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič pozdravný telegram, ktorý v jeho mene prečítala veľvyslankyňa SR pri Talianskej republike Mária Krásnohorská. V mene predsedu Konferencie biskupov Slovenska prítomných pozdravil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Úvodnú prednášku na tému Zrod Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a jeho miesto v slovenských dejinách viedol J. Em. Jozef kardinál Tomko. Nasledujúci príspevok predniesla profesorka Emília Hrabovec, ktorá predstavila Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda a Svätá stolica v cirkevnopolitickom kontexte.

Pri zakladaní tejto inštitúcie zohrali podstatnú rolu aj slovenskí saleziáni na čele s nebohým donom Ľudovítom Macákom, ktorý patrí medzi jej hlavných spoluzakladateľov. O ich pôsobení predniesli svoje dva príspevky Štefan Turanský SDB a Zlatko Kubanovič SDB.

Don Turanský sa zameral na formačnú a pedagogickú činnosť v Malom seminári – Slovenskom gymnáziu v Ríme, ktorý mali na starosti slovenskí saleziáni. Vzhľadom na to, že v 50. rokoch minulého storočia bola cirkev na Slovensku prenasledovaná komunizmom a otázka nových duchovných povolaní v emigrácii a na Slovensku bola čoraz naliehavejšia, mladí saleziánski novokňazi otvorili v roku 1959 Malý seminár pri Katakombách sv. Kalixta v Ríme. Jeho prvým riaditeľom bol don Ľudovít Macák (1959-1966). Po ňom, už v Ústave svätých Cyrila a Metoda, nasledovali saleziáni Jozef Babiak (1966-1970), Andrej Paulíny (1970-1976), Ernest Macák (1976-1985) a posledným bol Jozef Kočík (1985-1990). V tom čase Malý seminár – Slovenské gymnázium ukončilo svoje pôsobenie v Ríme, pretože mohlo pokračovať v slobodných podmienkach Slovenska v Šaštíne ako Gymnázium Jána Bosca. Za dvadsaťšesť rokov svojej existencie absolvovalo štúdium na gymnáziu 160 študentov. Z nich sa viac ako 30 rozhodlo pre duchovné povolanie a mnohí ďalší sa uplatnili vo svete v rôznych profesiách. Študenti gymnázia boli synmi slovenských emigrantov alebo tých, ktorí zo Slovenska odišli v rôznych emigračných vlnách. Pochádzali z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, bývalej Juhoslávie (predovšetkým z Vojvodiny, dnes súčasť Srbska a z Chorvátska), USA, Kanady, Austrálie, Venezuely a Juhoafrickej republiky.

Zlatko Kubanovič vo svojom príspevku poukázal a dokumentoval obrovský prínos saleziánov, ktorí sa v Ústave zapájali aj do jeho ďalších aktivít. V prvom rade to bola vydavateľská činnosť, pretože v Ústave vyšli viac ako tri milióny výtlačkov kníh. Boli to práve saleziáni – predovšetkým R. Blatnický, A. Šándor, R. Černý, ktorí sa venovali korektúre a jazykovej úprave, kým A. Paulíny ako uznávaný ilustrátor a grafik dával knihám príťažlivý a moderný vzhľad. Saleziáni spolupracovali aj na preklade a vydaní liturgických kníh (slovenský misál, lekcionár, rôzne modlitebníky a pod.).

V rámci prednášky ďalej spomenul prácu so slovenskou mládežou na letných táboroch (L.Ondrejka, A.Nádaský, Š.Turanský). Saleziáni spolupracovali aj s Vatikánskym rozhlasom, hlavne v oblasti katechézy a mládežníckych vysielaní. Známa bola predovšetkým relácia Mladá vlna. Napr. v roku 1970 don Bohuslav (Ľudovít Macák) odpovedal približne na 4000 listov mladých ľudí. Odhaduje sa, že vďaka tejto relácii sa zrodilo okolo sto duchovných povolaní.

Zlatko Kubanovič poukázal aj na niektoré nové skutočnosti a dokumenty, ktoré hovoria o tom, akú dôležitú rolu zastával pri zrode myšlienky venovať sa nádejným duchovným povolaniam a vybudovať primeranú inštitúciu, predovšetkým don Ľudovít Macák.

Všetky príspevky by mali na jeseň vyjsť v pripravovanom zborníku, ktorý bude dostupný aj širšej verejnosti.

Informoval: št

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.