Saleziáni poskytnú bývanie pre mladých Rómov s rodinami

Saleziáni zrekonštruujú na Luníku IX bytový dom a poskytnú bývanie pre mladých Rómov s rodinami

(Košice, 18. júna 2013) – Poslanci na XVII. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 17. júna 2013 schválili prevod bytového domu, súpisné číslo 1028, na ulici Krčméryho vchod 1 a 3, do vlastníctva Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia za  kúpnu cenu 1,- €  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizácia pilotného projektu podpory bývania a výchovno-pastoračného zámeru pre sociálne znevýhodnených obyvateľov Sídliska Luníka IX v Košiciach.

„Vidíme u niektorých ľudí a rodinách na Luníku známky nádeje, čítame to ako príležitosť vytvoriť komunitu ľudí, ktorí „chcú rásť“, aby ukázali svojmu prostrediu novú cestu, že aj Rómovia na Luníku IX môžu žiť dôstojne,“ povedal saleziánsky delegát pre misie don Peter Jacko. „Pomoc opusteným, mladým v ťažkostiach či sociálne slabším patrí medzi základné poslanie saleziánov dona Bosca,“ dodal.

Zámerom saleziánov je postupná rekonštrukcia bytového domu, aby tu vzniklo sociálne bývanie v zmysle zákona Národnej rady SR o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní §21 443/2010Z.z..  Po rekonštrukcii by vznikli byty bežného štandardu ako aj nižšieho štandardu podľa požiadaviek STN 73 4301 ako aj Vyhlášky MZSR 259/2008 Z.z.. Tiež spoločné priestory pre komunitnú prácu bratov a širšej saleziánskej rodiny. Saleziáni chcú prostredníctvom „programu asistovaného sociálneho bývania“ (PASBY) pracovať so súčasnými nájomcami, ako aj oslovenými mladými rodinami, a v prvej etape vytypovať prvých nájomníkov, ktorí prijmú predstavené podmienky.

„Naším zámerom, ako bude uvedené nižšie, je priviesť účastníkov programu podporného bývania k pracovnej spoluúčasti pri rekonštrukcii, pri prácach, ktoré nevyžadujú profesných odborníkov, pri udržiavaní poriadku a pod. Toto bude jeden z merateľných indikátorov chcem „vytvárať“ a nie iba „využívať.“ Nakoľko vieme, že nie všetci majú pracovné návyky pri prácu bude potrebná asistencia. Nevieme odhadnúť, ako rýchlo prijmú tento model,“ povedal don Peter Bešenyei, SDB, predstavený komunity na Luníku IX.

Nájomné byty by slúžili v prvom rade pre obyvateľov zo znevýhodneného prostredia vyššie spomenutého sídliska. V prízemných priestoroch plánujú saleziáni vybudovať hygienickú stanicu, ktorá by slúžila aj ostatným obyvateľom, ktorí si nedokážu v súčasných podmienkach zabezpečiť riadnu hygienu.

„Sme radi, že aj takouto formou starostlivosti o Rómov napĺňame myšlienky a posolstvo nášho zakladateľa dona Bosca," uviedol don Karol Maník SDB, provinciál rehole.

Informoval: Peter Novák, zodpovedný za komunikáciu SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.