Saleziáni vyhlasujú výberové konanie na post riaditeľa/ky školy na Poštárke v Bardejove

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ako zriaďovatelia Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 120A, Bardejov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j ú

výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa/riaditeľky uvedenej školy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
 • výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požadované predpoklady overované zriaďovateľom:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť a orientácia v príslušnej školskej legislatíve,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
 • praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania, s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe (nie starším ako jeden mesiac),
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a riaditeľa školy (nie starším ako jeden mesiac),
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja cirkevnej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 • krstný list, resp. sobášny list (nie starší ako 3 mesiace),
 • odporúčanie miestnej alebo kompetentnej duchovnej osoby z miesta pôsobenia uchádzača,
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia doručia písomnú prihlášku do výberového konania do 31. mája 2024 v zalepenej obálke označenej menom a adresou odosielateľa a s nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ bl. Zefyrína – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

Prihlášky záujemcov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované. Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Bratislave 29.04.2024

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.