Saleziánky budú mať od augusta nové vedenie

Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice sr. Chiara Cazzuola, FMA po predchádzajúcej konzultácii v provinciálnej komunite, menovala na obdobie rokov 2024 – 2030 novú provinciálnu predstavenú Slovenskej provincie sv. Jána Bosca – sr. Janu Kurkinovú, FMA.

Sr. Jana v súčasnej dobe pôsobí ako predstavená komunity sv. Jozefa v Bratislave – Petržalke. Službu prevezme 4. augusta 2024 v Badíne po ukončení 6-ročného mandátu súčasnej provinciálnej predstavenej sr. Moniky Skalovej, FMA.

„Dnes na slávnosť sv. Jána Bosca som s radosťou prijal oznámenie o očakávanom menovaní novej provinciálky sestier FMA na Slovensku. Chcem sestre Janke Kurkinovej, ktorá už má skúsenosť z tejto služby, úprimne zablahoželať k tomuto menovaniu a zo srdca jej popriať, aby ju neľahká úloha provinciálnej predstavenej napĺňala pokojnou radosťou. V modlitbe jej spolu so všetkými spolubratmi saleziánmi na Slovensku vyprosujem, aby bola vo zverenej službe pokorná, statočná a silná, ako to odporúčala Panna Mária malému Jankovi Boscovi v jeho sne z deviatich rokov, ktorého dvojsté výročie si pripomíname práve v tomto roku, kedy sa nová provinciálka ujme vedenia slovenskej provincie Dcér Márie Pomocnice,“ reagoval na menovanie novej provicniálky don Peter Timko, provinciál saleziánov.

Stručný životopis sr. Jany Kurkinovej

Sr. Jana sa narodila 22. decembra 1972 v Zlatých Moravciach. Má jednu sestru, dvojičku. Pred vstupom do rehole pracovala v ZDA v Zlatých Moravciach, neskôr ako referentka na obchodnom oddelení vo firme Samsung-Calex a tiež ako sprievodkyňa cestovného ruchu po rôznych európskych krajinách. So sestrami saleziánkami sa zoznámila v roku 1997. O rok neskôr začala rehoľnú formáciu. Prvé sľuby zložila 3. augusta 2002 v Trnave a o 6 rokov neskôr – 3. augusta 2008 – zložila večné sľuby v kostole Panny Márie Pomocnice v Bratislave na Miletičovej.

Juniorát a pôsobenie

Počas obdobia juniorátu študovala na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov náboženská a etická výchova. Šesť rokov pôsobila v komunite sv. Jozefa v Bratislave – Petržalke. Počas tohto obdobia pracovala v mládežníckom Združení Laura, učila náboženstvo a apoštolsky pôsobila v saleziánskom mládežníckom stredisku v Bratislave na Mamateyovej. Od augusta 2008 sa jej novým domovom stala komunita provinciálneho domu FMA v Bratislave na Kremnickej. Naďalej pracovala v Laure, kde jej bola zverená služba predsedníčky Združenia.

Od 1. augusta 2009 prevzala službu provinciálnej ekonómky, ktorú vykonávala do augusta 2012, kedy ju vtedajšia generálna predstavená sr. Yvonne Reungoat, FMA menovala za provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sv. Jána Bosca na šesťročie 2012 – 2018. Krátko po prevzatí služby provinciálky – v októbri 2012 – bola zvolaná do rady Konferencie vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) a po 3 rokoch – v novembri 2015 – za predsedníčku Konferencie. V službe predsedníčky pokračovala až do januára 2019, kedy vznikla spoločná Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Sestra Jana však aj naďalej zostala na KVRPS, kde pôsobila až do konca januára 2024.

V rámci provincie jej bola zverená formácia sestier junioriek. Pôsobila rok v komunite provinciálneho domu v Bratislave, potom prešla do Šamorína, odkiaľ sa však po roku vrátila do Bratislavy, aby v auguste 2020 prevzala službu predstavenej komunity sv. Jozefa v Bratislave – Petržalke a opätovne sa začlenila aj do pastorácie v saleziánskom mládežníckom stredisku v Bratislave na Mamateyovej. Tu pôsobí až doteraz. V období február až máj 2024 sr. Jana absolvuje kurz pre formátorov na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme. Službu provinciálnej predstavenej prevezme v auguste 2024 za prítomnosti generálnej predstavenej sr. Chiary Cazzuoly.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.