Saleziánky prežili víkend vďačnosti

(Škutovky, 4. mája 2018) – Škutovky, ktoré sú zasadené v nádhernej prírode Veľkej Fatry v blízkosti Liptovskej Osady v dňoch 27. – 29. apríla zaplavili saleziánky z celej slovenskej provincie. Víkendom vďačnosti, ktorým sa takto každoročne spájajú s ich generálnou predstavenou sr. Yvonne Reungoat FMA, ale aj so sestrami na celom svete, ďakovali nielen za predstavených, ale za každú jednu sestru.

V úvode sa prihovorila provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová. Prepojila toto slovenské stretnutie so Sviatkom vďačnosti v celom Inštitúte FMA, ktorý sa slávil 26. apríla v hlavnom meste Paraguaja Asunción, kde pôsobí aj slovenská misionárka sr. Kamila Seidlová. Prvý deň sestry ukončili zastavením sa nad Božím slovom – exegézou 15. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorou ich sr. Monika Golianová uviedla do úryvku meditácie nasledujúceho dňa.

Týmto víkendom vďačnosti sestry zároveň vstúpili do trojročnej prípravy na slávenie 80. výročia príchodu FMA na Slovensko, ktoré si pripomenú v roku 2020. „Sme pozvané zastaviť sa a žasnúť nad tým, čo Boh hovorí a koná v nás a cez nás, nezabudnúť tiež na to, čo máme za sebou, uvedomiť si sviežosť počiatkov, krásu aj náročnosť prejdenej cesty, aby sme mohli naplno žiť to dnes a aj ďalej to, čo nás ešte len čaká,“ povedala provinciálka sestrám pri otvorení tejto prípravy.

A keďže pápež František v roku zasväteného života vyzval všetkých, aby s vďačnosťou pozerali na minulosť, tak víkend vďačnosti obohatila sr. Adriana Sarközyová, ktorá predstavila svoju doktorandskú prácu na tému „Výchovná charizma FMA v dejinách na Slovensku. „Čítanie histórie nás vedie k poznaniu vlastných výziev, ľudských slabostí, ale aj silných stránok a k objavovaniu Božej predvídavej lásky. Vedie nás k pokore a vďačnosti, k túžbe neopakovať chyby minulosti, ale stavať na hodnotách evanjelia prítomných v našej spiritualite,“ vyjadrila sa sr. Adriana k otázke dôležitosti poznania histórie FMA.

Sestrám boli v rámci  programu prezentované aj dva nové dokumenty v Inštitúte FMA a to dokument z oblasti formácie „Smernice pre formačnú etapu juniorátu“ a ekonomiky „Smernice pre správu majetkov v Inštitúte FMA“. Zazneli aj niektoré výzvy a aktivity z jednotlivých oblastí života provincie – z formácie, pastorácie, animácie saleziánskej rodiny, ktoré už prebehli alebo sestry ešte len čakajú.

Počas tohto víkendu sestry zároveň ďakovali za službu provinciálnej predstavenej sr. Jany Kurkinovej, ktorej mandát sa naplní v auguste 2018. Po rodinnom zábavnom programe s témou „Provincia má talent“ jej sestry vyjadrili svoju vďaku symbolickými darmi, ktoré zachytávali cestu jej služby za uplynulé šesťročie. „Táto služba mi priniesla veľké bohatstvo a zároveň si uvedomujem, že nesie v sebe aj veľké tajomstvo,“ povedala v záverečných slovách sr. Jana.

Inštitút Dcér Márie Pomocnice má celosvetový rozmer. Tvorí ho 12 300 sestier zhromaždených v 1380 domoch na 5 kontinentoch. Slovenská provincia saleziánok má v súčasnosti 89 sestier v 16 komunitách – z toho 15 je na Slovensku a 1 v Baku, Azerbajdžane.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.