Saleziánska rodina na Slovensku

Don Bosco založil počas svojho života štyri zložky saleziánskej rodiny. Jeho charizma aj naďalej inšpirovala, a tak sa počet zložiek rozrástol na 32. V súčasnosti existuje ďalších 23 skupín, ktoré sa uchádzajú o členstvo v saleziánskej rodine. Na Slovensku je prítomných deväť zložiek.

Inštitút dcér Márie Pomocnice (FMA)

Ženská rehoľa, ktorej členky žijú ako zasvätené osoby v komunitách a v zamestnaní aj vo voľnom čase sa venujú výchove a vzdelávaniu detí a mladých.

Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC)

Združenie založené svätým Jánom Boscom ako tretia vetva saleziánskej rodiny, ktorého členovia sú povolaní aktívne prežívať život viery a prispievať k záchrane mládeže a ľudí na okraji spoločnosti.

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku

Odchovanci a priatelia dona Bosca, ktorí sa snažia žiť v duchu hesla – Čestný občan a dobrý kresťan. Sme vďační za prijatú výchovu a z tejto vďačnosti chceme dávať ďalej.

Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB)

Zasvätené laičky tromi sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti, bez spoločného života, v saleziánskom duchu, žijúce v sekulárnom prostredí, kde i pracujú v profánnych odvetviach a tam svedčia o veľkosti a milosrdnej láske Boha voči svetu a o Jeho prítomnosti medzi nami.

Združenie Márie Pomocnice (ADMA)

Cieľom Združenia je šíriť úctu k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a k Panne Márii Pomocnici kresťanov.

Dobrovoľníci s donom Boscom (CDB)

Zasvätení laici, bez spoločného života, ktorí sa v duchu saleziánskej charizmy a poslania angažujú konkrétnou službou v miestnej cirkvi a prednostným miestom apoštolátu je ich práca v zamestnaní.

Združenie exalliev a exallievov FMA

Členovia laického združenia (ženy aj muži, ktorí navštevovali naše výchovné prostredie) sa zúčastňujú na výchovnom poslaní Inštitútu FMA a v prostredí, v ktorom pôsobia, žijú a pracujú saleziánskym štýlom.

Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta (FCMN)

Členovia sa usilujú hlbšie pochopiť a žiť kontempláciu dona Bosca pre dobro saleziánskej rodiny a Cirkvi.

Spolupracujúce organizácie

Poslanie saleziánov, venovať sa mladým, misiám a spoločenskej komunikácii, im pomáhajú napĺňať rôzne organizácie.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Ponúka deťom a mladým ľuďom zmysluplné využitie voľného času, priateľské vzťahy a možnosť osobného rastu.

Vydavateľstvo DON BOSCO

Vydavateľstvo je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh.

SAVIO

Občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách.

Laura, združenie mladých

Podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. V saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Zakladateľkami združenia sú sestry saleziánky.

VIDES

Medzinárodná misijná organizácia. Dielo funguje cez miestne skupiny v spolupráci s centrom v Ríme a na Slovensku je súčasťou Laury, združenia mladých. Zakladateľkami sú sestry saleziánky.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.