Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove otvorila pre rómske deti novú školskú jedáleň

(Bardejov, 20. júna 2013) – Základná škola s materskou školou blahoslaveného Zefyrína, ktorej zriaďovateľmi sú Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia, bola založená 1. januára 2006. Škola sídli v rómskej osade Poštárka – Bardejov. Vychováva a vzdeláva deti a žiakov od materskej školy až po 4. ročník ZŠ. Cieľom je pripraviť žiakov po vzdelanostnej úrovni tak, aby mohli čo najplynulejšie pokračovať v štúdiu na druhom stupni ZŠ a vychovávať žiakov v duchu myšlienok dona Bosca. Škola pred niekoľkými dňami otvorila nové priestory školskej jedálne, čo privítali nielen deti, ale aj rodičia či širšia verejnosť.Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s riaditeľom školy, PhDr. Petrom Hasidlom, SDB.

Koľko žiakov a detí v súčasnosti navštevuje školu?Základnú školu navštevuje 112 žiakov, materskú školu  44 detí.

Ako dlho ste čakali na vybudovanie novej školskej jedálne? Kedy sa začalo uvažovať o jej vytvorení, potrebe?Potreba vznikla už vznikom ZŠ sv. Dominika Sávia 1.9.2005 a následným spojením tejto školy a Cirkevnej materskej školy bl. Zefyrína do ZŠ s MŠ bl. Zefyrína od 1.1.2006. Akú kapacitu má jedáleň, koľko jedál sa denne vydáva, resp. bude vydávať?Kapacita pre žiakov ZŠ a dospelých je 90 miest, pre deti materskej školy  44 miest.Momentálne sa vydáva – denne: žiaci ZŠ (3. a 4.ročník) a dospelí cca 62 jedál, pre deti škôlky okolo 30 jedál. Pre 0., 1., 2. ročník sa pripravujú balíčky – suchá strava (náhradná strava – obed – v cene stravnej jednotky)

Ako vnímajú Rómovia možnosť navštevovať túto školu – škôlku v tomto regióne, meste?Veľmi pozitívne. Hlavne rodičia – ich deti nemusia dochádzať do mestských škôl, vzdialené cca 3 kilometre od Poštárky. Do výchovno–vzdelávacieho procesu sú deti zapojené už od piatich rokov, plynulo prechádzajú z MŠ do ZŠ. Pedagógovia prihliadajú na ich schopnosti, potreby, záujmy.

Aká je dochádzka detí, sú žiaci a ich rodičia zodpovední? Pomáhajú vám v prípade, že škola potrebuje pomoc? Údržba, upratovanie.Dochádzka sa zlepšuje oproti minulým rokom. Zodpovednosti rodičov učíme a myslím, že to ide.

Vidíte prínos takejto školy – zariadenia pre Rómov? Ako to vnímajú?Ak chcete s Rómami dosiahnuť, čo i len najmenší pokrok, musíte ich vzdelávať. Škola poskytuje, vzdelanie, výchovu, mimoškolskú činnosť, osobný záujem učiteľa o žiaka a jeho záujmy.

Venujete sa deťom aj mimo školy, vo voľnom čase? Má takáto systematická práca s nimi význam? Uchytia sa deti neskôr v iných školách?Žiaci majú v poobedňajších hodinách rôzne krúžky a pre 1.a 2. ročník ZŠ je zriadený školský klub detí (družina). Žiaci musia pokračovať v pnení povinnej školskej dochádzky na mestských školách, odozvy z niektorých škôl sú povzbudivé. Systematická práca má vždy význam a pri práci s Rómami zvlášť. Ku cieľu smerujeme postupujete, malými krokmi.

Zhováral sa: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.