Saleziánsky pohľad: Rodina je prvé miesto ľudského rozvoja

(Bratislava, 2. februára 2015) – „Ako vychovávatelia veľmi dobre poznáme dôležitosť rodinného prostredia vo výchove detí, dospievajúcich aj mládeže. Na dosiahnutie toho je potrebný vzor rodiny: skúsenosť domova, kde sa city, postoje, ideály a hodnoty živo komunikujú aj bez slov a spontánne – ale veľmi účinne a trvalo.“ Takto napísal deviaty nástupca dona Bosca don Pascual Chávez saleziánskej rodine v Hesle na rok 2006. Tieto slová sú vyjadrením saleziánskej charizmy zoči-voči téme rodiny a jej dôležitosti, keď ide o deti a mladých, o ich rast, výchovu a budúcnosť.

„Rodina slúži životu, keď formuje občanov zajtrajška, keď im odovzdáva ľudské hodnoty, ktoré sú základom každého národa, keď uvádza deti do spoločnosti. Rodina je totiž všeobecným dedičstvom ľudstva.“

„Rodina je skutočne svätyňou života, miestom, kde možno život prijať ako Boží dar, miestom, kde ho možno chrániť pred rôznymi útokmi a kde sa môže rozvíjať podľa požiadaviek opravdivého ľudského rastu.“

„Kresťanské rodiny vedia, že sú ustavične povolávané otvárať sa potrebám blížneho človeka. Ony sa môžu a musia buď jednotlivo, alebo formou združenia venovať rôznorodým činnostiam v sociálnej službe, najmä v takej, ktorá je v prospech chudobných.“

„Rodina nie je produktom kultúry, výsledkom nejakého vývoja, spoločného spôsobu života, ktorý má svoje spoločenské usporiadanie. Ona je prirodzenou inštitúciou, ktorá predchádza každé politické alebo právne usporiadanie. Jej opodstatnenosť a súdržnosť vyplýva z pravdy, ktorú ona nevytvorila, pretože ju priamo chcel sám Boh. Muž a žena sa bezpodmienečne dávajú jeden druhému a milujú sa láskou, ktorá je otvorená životu.“

„Pre veriacich takéto presvedčenie nie je iba súčasťou rozumového alebo spoločenského poriadku, ale sa opiera o vieru v Boha.“

Tieto myšlienky, vybraté z komentára k Heslu pre rok 2006 pre saleziánsku rodinu, priniesol časopis Don Bosco dnes v čísle na január-február 2015, v rubrike Saleziánsky pohľad.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.