Sestry saleziánky očakávajú japonskú návštevu

(Bratislava, 21. septembra 2016) – Sestry saleziánky sa pripravujú na kánonickú vizitáciu, ktorá sa koná každých šesť rokov. Na poslednej generálnej kapitule, ktorá sa konala v Ríme na jeseň v roku 2014, zvolili po prvýkrát v histórii Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (FMA) za generálnu radkyňu sestru z Japonska. Sr. Mária Assunta Sumiko Inoue vtedy tiež ešte netušila, že bude vybraná generálnou matkou Yvonne Reungoat, aby bola vizitátorkou slovenskej provincie FMA. Po prvýkrát príde na Slovensko 23. septembra a vizitáciu ukončí 27. novembra 2016.

Ako napísala v liste, ktorý poslala slovenským sestrám: „Túžim, aby moja prítomnosť medzi vami bola akoby púťou: budem medzi vami ako sestra, ktorá je poslaná Matkou navštíviť vás. Želám si, aby nám naše stretnutia pomohli urobiť nejaký krok vpred, odvážne vyjsť na existenčné a geografické periférie a aby nám Pán dal radosť byť Ním premenené, aby sme boli misionárkami radosti a nádeje.“

Sestra Mária Assunta počas dvoch mesiacov navštívi 15 slovenských komunít a jednu misijnú prítomnosť v azerbajdžanskom Baku. Počas vizitácie komunít sa stretne aj s otcami biskupmi, v diecézach, v ktorých sestry pôsobia, s miestnymi správcami farnosti ako aj celou saleziánskou rodinou a najmä s mladými. Prostredníctvom osobných rozhovorov so sestrami, cez konferencie a zdieľania z Božieho slova, môže viac vniknúť do osobného prežívania zasväteného života, charizmy, môže spoznať kultúru a spoločnosť ako aj ponúknuť nové vízie a smerovanie.

„Príde k nám takpovediac "rozdúchať oheň lásky", ktorý mala v sebe naša zakladateľka Mária Dominika Mazzarelová, aby sme dnes s týmto ohňom boli tým, kým máme byť, tu a teraz,“ hovorí o návšteve sr. Jana Kurkinová, provinciálna predstavená saleziánok na Slovensku.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.